Bjørn
Den 24. søndag efter trinitatis 1653 havde Bjørn Skrædder i Neder Dråby en søn til dåben. Han fik navnet Hans. Det hedder i optegnelsen, at moderen hed Bente. Gudmoderen var Margrethe Justes. Fadderne: Poffvel Skrædder, Thoer Skomager, Suends broder i Gierløff, Mette Jacobsdatter, Maren Nielsdatter, Kirsten Olsdatter, Dorethe Davidsdatter, Lizabeth Davids og Maren Per Andrisens.
 
 
Bjørn Skrædder fik døbt en række børn, således 1655 en søn Haagen og 1657 en søn Fallentin, der døde som lille, en anden søn Valentin blev døbt 1661. den datter Lisbeth, der senere blev gift og boede i byen, nævnes også. Bjørn Skrædder var en anset mand, der optrådte ved mange af byens store familiefester. Lisbeth Davids var vist nok Bente Bjørns moder.
 
Den 31. marts 1685 blev Bjørn Skrædders hustru af Sko(v)en hæderlig begravet. ”Gud fryde hendes sjæl i Guds rige. Betalt til kirken 24 skilling”, hedder det i kirkebogen.
 
Dominica Invocovil (en søndag i fasten) 1691 hedder det i kirkebogen: ”Bjørn Skreder aff skoven begraffven. Lovet til kirken 24 skilling, for ligklædet 24 skilling”.
 
Denne Bjørn Skrædder fik mange efterkommere; da hans børn boede i sognet i flere generationer, træffes atter og atter Bjrøn-navnet i kirkebogen. Sønnen Hans Biørnsen blev 2. søndag i fasten 1682 trolovet med Anne Rasmusdatter på Jægerspris, og de holdt bryllup søndag efter påske samme år.
 
I de følgende år fik dette ægtepar døbt flere børn, således døtrene Lisbeth, Bente og Dorte.
 
1691, 4. søndag i fasten, døbtes Hans Biørnsens søn af Skoven; han blev kaldet Biørn efter bedstefaderen. Dorthe Søren Pedersens var gudmoder. Fadderne var PIeter Løche, vistnok en hollandsk amagemand, Haagen Biørnsen, broder til
Hans Biørnsen, Karen Sties og Ingeborg Valentins, gift med Hans Biørns broder. Desuden var Anders Tærsker fadder.
 
Ane Hans Biørns holdt hue, da Haagen Biørns datter Bente blev døbt 1694. Ved kirkelige begivenheder i disse åringer nævntes: Karen Laurits Biønsens, Gertrud Eske Biørnsens og Lisbeth Biørnsdatter. Valentin Biørnsen havde en gård i Over Dråby. Da han 1695 fik døbt en datter Mare Magdalene var Hans Biørnsen fadder. Samme år fik Valentin døbt en søn Biørn.
 
Ved en dåb hos Laurits Biørnsen i Skoven var blandt fadderne: ”Hendes Kongelige højheds skovrider Hans von Stefan”. Ved en dåb 1698 hos Eske Biørnsen var blandt fadderne ”prinsessens to kammerpiger” og ”marskalens kammertjener”. I de år havde Frederik den IV’s søskende, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig ofte på Jægerspris, men muligvis er det kronprinsen, Frederik den IV, der mens, da han stod indskrevet for godset.
 
7. søndag efter trinitatis 1716 blev Hans Biørnsens af Skoven begravet. Kirken fik 1 mark, og for ligklædet blev udredet 1 mark 8 skilling.
 
24. søndag efter trinitatis 1715 viedes Biørn Hansen af Skoven og Ellen Jensdatter.
 
1. søndag efter påske 1721 havde de til dåben en søn Hans. Skovridernes datter mademosielle Margrethe Granners bar barnet. Blandt fadderne var monsieur Christian på Jægerspris, Dorthe Granners samt Haagen Biørnsens datter Karen.
 
 
1730 viedes Biørn Hansens og Sidse Larsdatter, men da Biørn Hansens enke blev begravet i efteråret 1785, kaldes hun Kirsten Biørns af Skoven. 2. påskedag 1767 blev ”den gamle bildte bonde Biørn Hansen af Skoven begravet”.
 
Hans Biørnsen, der var født 1721, blev gift med Kirsten Berensdatter. De fik 1754 døbt
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
en søn Biørn, båret af Biørn Hansens hustru. En slægtning, unge Peder Knabe, hvis fader var sognefoged og indgiftet i Biornslægten, var fadder tillige med Christen Ladefoged.
Sexuagesima søndag 1758 døbtes Hans Biørns søn, der blev kaldt Lars, skovriderdattern jomfru Weinschenck var gudmoder.
 
Hans Bjørnsen blev begravet 30. august 1760, kun 39 år gammel. Ved skiftet efter ham blev der 52 daler til deling mellem enken og de to børn, Biørn og Lars. Sønnerne fik også de sølvknapper, der havde siddet på faderens bukser og brystdug.
 
Lars Hansen blev den 17. november 1784 trolovet med Maren Olsdatter. Forloverne var Peder Knabe af Neder Dråby og Christen Andersen af Skoven; Lars Hansen kaldtes ”ungkarl af Skoven”. De holdt bryllup 3. søndag i advent samme år.
 
 
Ved folketællingen 1787 regnes Lars Hansen til 28 år og hustruen Maren Olsdatter til 24 år, idet man kun noterede det fyldte år. De havde da en toårig datter Kirsten.
 
Maren Olsdatter var datter af gårdmand Ole Nielsen, Skoven, der var født 1714. Han døde 1781, 67 år gammel. Helligtrekongersdag 176 viedes Ole Nielsen, der 1741 blev viet til Ellen Andersdatter. Maren Olsdatter var døbt den 2. marts 1763. Hendes gudmoder var Hans Stærs hustru. 1787 fik Lars Hansen en datter, Inger, døbt. Peder Knabes hustru af Neder Dråby bar hende. Fadderne var Hans Stær, Lars Svendsen, Hans Knabe og Jens Linds hustru.
 
 
Ved folketællingen 1801 havde Lars Hansen børnene: Kirsten 16 år, Inger 13 år, Ane 10, Ole 8, Karen 5, Hans og dennes tvillingsøster Ane Margrethe 3 år.
Lars Hansen døde den 22. december 1815.
Den i 1787 døbte datter, Inger Larsdatter, blev 1816 viet til Andreas Olsen. Han var teglbrænder på Jægerspris teglværk.
-----------------------------------------------------
Skovfoged Hans Stærs slægt.
 
 
I begyndelsen af 1700 tallet ansattes Hans Pedersen Stær som skovfoged på Jægerspris gods i Dråby sogn. Efternavnet Stær fik han vist nok efter ”Stærehuset”, som var skofogedbolig.
 
 
1714 blev Hans Pedersen og Lisbeth Hansdatter viet i Dråby kirke. Det ser imidlertid ud til, at Hans Stær i nogle år har været udensogns, da de første fødte børn ikke er fundet i Dråby kirkebog.
 
Er ovennævnte Hans Pedersen identisk med Hans Stær, er hustruens navn enten forkert indført, eller hun er død, så han senere har giftet sig på ny. Hans Stærs hustru hed sener hen Else Pedersdatter.
 
At dømme efter skifteprotokollen ved Hans Stærs død, er den ældste søn, Peder Hansen, født 1720. En søn Hans var dødt 1726, en datter Maren 1722. Den først indførte i Dråby kirkebog var datteren Zidse, der blev døbt 1717. året efter fulgte Ingeborg, derpå med 2 års mellemrum Jens og Andreas, den sidste døbtes 3. påskedag 1733, da faderen indførtes som ”Hans Persen i Stæren”.
 
 
Præsten i sognet var øjensynlig til tider ligefrem vittig ved sine indførelser i kirkebogen, som i nøjagtighed lader de del tilbage at ønske, idet bærrenes navne ofte ikke er indført, til tider nævnes faderens navn heller ikke, men kun ”en ukendt mand hos fiskeren” og lignende.
 
 
1735 noteredes i kirke bogen: ”Hans i Stærhuset en søn til dåben, 8. søndag efter trinitatis, kaldet Ole, bårne af Hronyus (Hieronymus) skovfogeds hustru.
1738 blev døbt en datter Kirsten.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Hans Pedersen Stær blev begravet 12. søndag efter trinitatis 1758. Hans hustru blev jordet den 22. november 1760.
 
 
Efter skovfogden holdtes skifte den 3. november 1758. Sønnen Peder tjente da hos møntmesteren i København, Hans var gårdmand i Skoven, Jens var snedker i Over Dråby, Andreas vangevogter, han blev sener skovfoged ved Kohaven, Ole var hjemme hos enken og ”var udstuderet og antagen til skovfoged i faderens sted”: datteren Maren var gift med arbejdskarl Laurs Olufsen ”i det kongelige Kjøbehnhavn”. Sidse tjente i København, mens Ingeborg og Kirsten var hjemme.
 
Bland bohavet omtaltes et hængeskab, mærket O.H.S. – Aktiverne i boet var 134 daler, passiverne 100, så der blev 34 daler til deling.
 
Efter modernes død var børnene forsamlet i Stærhuset til deling af boet den 28. maj 1761. Hans kaldets da ”bonde i skovboligerne”. Andreas boede ved den ”liden indhegning”, Maren boede som enke i København, Sidse var gift med spækhøker Jens Pedersen Tang i Købehavn, og Ole var skovfoged i Stærhuset. Peder var som tjener med en herre i udlandet.
 
Blandt modernes efterladenskaber nævntes en ”sartzes trøje”, en rød do., et grønt vadmelsskørt, et skørt af ”sartzes dantzig”, en gammel cartuns kåbe, 6 stk. hovedlin, 2 kniplingslin, en gammel ”brocheret hue, 13 sk. værd”, og en sort vadmelskjole. Begravelsen havde kostet 17 rigsdaler. Ingeborg skulle have 13 daler og 2 mark i løn fra Mikkelsdag 1658 til Mikkelsdag 1660.
 
Til deling mellem arvingerne var 4 rigsdaler, 1 mark og 14 skilling. Arvingerne enedes om at lade den yngste søster Kirsten få det hele. Andreas Stær, skovfoged, blev begravet den 11. juli 1782, og 1792 jordedes enken, Maren Stær af Neder Dråby.
Skovfoged Ole Hansen Stær blev den 9. december 1761 viet til Bodil Sofie Hansdatter,
 
der var født ca. 1738.
 
 
Ved folketællingen 1787 opgives følgende da levende børn: Hans Christian 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder 11, Jens 9, Andres 6 og Inger Kirstine 3 år.
Andres var døbt Andreas, men navnene bliv i hine tider hyppigt skrevet forkert i optegnelserne.
 
Om ham heder det i kirkebogen for 2. søndag i advent, den 10. december 1780: Ole Stær skovfoged havde til dåben sin søn kaldet Andreas. Fasanmester Hofmanns kone bar ham. Fadderne var: Andreas Olsen, SR.??, Antonius Povlsen Verdelin fra Slangerup.
1787 begravedes en hjemmedøbt datter af Ole Stær ved navn Catharina Marie.
1793 døde skovfoged Ole Stær.
Sønnen Andreas Olsen Stær blev 1816 viet til Inger Larsdatter af Skoven. Forloverne var Hans Stær og Poul Jacobsen.
 
 
På en rude i sin gård havde Andreas Olsen indridset en række datoer for familiebegivenhederne. Datoen 7. juni 1816 må vær bryllupsdagen. Der blev ”taget til præsten” den 26. april. De næste datoer: 19. april 1817 og 13. juni 1818 angiver fødselsdagene for sønnen Lars, der døde næste år, og datteren Bodil Sofie. Den 6. marts (ruden har 4. marts) 1820 fødtes datteren Kirsten, den 15. marts 1823 en søn Ole. Hvad rudens datoer 20. marts 1825 og 29. marts 1826 henviser til, ses ikke i kirkebogen.
 
Den 29. april 1827 fødtes datteren Maren Kirstine, og den 21. maj 1830 en datter Ane Katrine.
Andreas Olsen døde den 28. februar 1841. 62 år gammel.
 
Ved datteren Bodil Sofies dåb i 1818 den 15. juni, hed det, at hun var født den 13. juni, datter af teglbrænder på Jægerspris Andreas Olsen og hustru Inger Larsdatter. Hun fermstilledes i kirken den 2. august. Sofie
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Jensdatter var gudmoder. Fadderne var Hans Stær, Rasmus Pedersen og Ole Smed. Denne datter blev konfirmeret 1833 med karakteren mg for såvel opførsel som kundskaber. Det var med få undtagelser karakteren for velbegavede børn.
 
 
Da Ole blev døbt 1823 kaldtes faderen Andreas Olsen Stæhr, og blandt fadderne var Hans og Andreas Stær. Denne Ole var soldat i treårskrigen og ligger begravet i heltegraven i Fredericia, hvor han navn findes på mindestenene.
Andreas Olsens hustru, Inger Larsdatter, døde den 27. november 1864, 76 år gammel.
 
Bodil Sophie Andreasdatter blev den 10. marts1848 viet til ungkarl Niels Hansen af Skoven, der da tjente på teglværket. Forloverne var gårdmand Ole Hansen Stær og indsidder Frands Nielsen i Neder Dråby. Bodil Sophie Andreasdatter var i nogle år borte fra hjemmet. Hun rejste hjemme fra den 1. maj 1838 og vendte hjem til moderen igen 1. maj 1842, da hun havde tjent pastor Bang i Ferslev præstegård.
---------------------------------------------------
 
 
Slægten Hjort
 
 
Allehelgensdag 1681 blev Anders Andersen og Karen Pedersdatter viet i Dråby Kirke. Anders Andersen fik eng gård i Skoven. Han havde tidligere blandet andet været i tjeneste hos ridefogden på Jægerspris.
 
Ægteparret fik døbt en række børn, således 1682 en søn Anders, 1685 en søn Peder, 1687 en søn Niels, og Sankt Hansdag 1689 en søn Svend. Denne søn blev båret af Bodil Søborres. Fadderne var Stefan Rasmus, Anders Arvid, Kirsten Willums, Karen Siers og Lisbeth Pedersdatter. Den nævnte Bodil Søborres var til stede ved en stor del af de familiebegivenheder, der holdtes i dette hjem. Hun døde 1696. 1690 blev tvende af Anders Andersens børn begravet, men da
præsten ikke opgiver navne, kan det ikke ses, hvem det var, nyfødte eller ældre.
 
Sønnen Anders Andersen blev 1717 gift med Karen Larsdatter. Denne var Laurits Bjørnsens datter, og hendes fader var sammen med den ældre Anders Andersen forlovere.
 
 
Da familienavnet Hjort senere knyttedes til denne familie, kan noteres, at Anders Hjort i Neder Dråby nævnedes var århundredeskiftet. 1785 døde en Anders Hjort af Skoven 86 år gammel. Ved en dåb hos Anders Hjort i Neder Dråby1704 vedrørende datteren Pernille, var Haagen og Eske Bjørnsen blandt fadderne. Denne Anders Hjorts hustru hed Gundel.
 
 
I en jordebog fra 1733 over Jægerspris gods nævnes Anders Andersen som gårdmand i Neder Dråby med 5 td. 5skp. Hartkorn, hvilke størrelse alle gårdene var tildelt.
 
Svend Andersen, der fik gård i Skoven, blev gift med Anna Mortensdatter. Denne Svend Andersen døde i fasten 1761. der var skiftesamling i boet den 30. oktober samme år. Børnene var da: Peder Svendsen, 33 år, hjemme ved gården, Anders Svendsen, 28 år, gift og boende i Skoven, Morten Svendsen, 26 år, tjente i Stutteristalde, Niels Svendsen, 24 år, tjente skovrideren, Ole Svendsen, 18 år, hjemme, samt datteren, Karen Svendsdatter, 30 år.
 
 
Peder Svendsen, der skulle overtage gården, lovede moderen frit hus, en tønde sædeland i marken kaldet ”Hyllebocks Stykke”, som ligger næst ved byen, samt 2 læs hø. Desuden skulle han have en ko på 5 år et svin, 8 får og en gås. Peder Svendsen lovede desuden at bekoste søsteren, Karen Svendsdatters bryllup, og hun skulle have en ko på 4 år. Der skulle foretages reparationer på 10 fag stuehus og 16 fag fæhus. Til enken skulle indrettes 4 fag hus. Da formuen var opgjort til 135 rigsdaler og ”besværingen” til 159
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
rigsdaler, var godset meget nådigt ved skiftet, men formueansættelsen var som regel også i godsets favør.
 
 
Svend Andersen holdt bryllup i 1727, men præsten skrev da Inge Mortensdatter i kirkebogen. Med præstens sjuskede kirkebogføring i erindring tør man dog ikke der ud fra mene, at Svend Andersen har været gift to gange.
 
Svend Andersens broder var i 1731 på Jægerspris Mølle.
Peder Svendsen giftede sig 3. søndag i advent 1761 med den 3 år ældre Kirsten Nielsdatter.
 
Ved folketællingen 1787 hedder det om familien.
 
Peder Svendsen, bonde og gårdbeboer, husbond, 50 år. Kirsten Nielsdatter, madmoder, 53 år, begge i første ægteskab. Børnene var: Niels, 24 år, Svend, 22. Ane Dorthe, 20, Anders, 17 år.
 
 
Ved Anders Pedersen dåb 6. søndag efter påske 1771 hedder det: Peder Svendsen, gmd. Af Skoven, en søn til dåben kaldet Anders. Madam Hempel bar ham. Fadderne var Niels Svendsen af Neder Dråby, Morten Svendsen af Hoppehuset, Ole Svendsen, ibd., og Karen Kyhns af Skoven.
 
Anders Pedersen blev gift med skovfoged Ole Stærs datter, Sofie Olsdatter. De fik 1801 en datter, der blev hjemmedøbt den 14. maj og fik navnet Bodil Sofie, der blev fremstillet i kirken den 14. juni. Hendes gudmoder var Ole Stærs enke, barnets bedstemoder, og fadderne var Niels Pedersen, Christen Christensen og Peder West.
Bodil Sofie3 Andersdatter blev konfirmeret 1816.
 
Hun var moder til Niels Hansen, der blev født den 24. januar 1822, døbt 27. januar. Som fadder var indtegnet Niels Pedersens datter samt Ole Hansen, Niels Hansen og Kirsten Andersdatter.
Senere, den 5. februar 1825, blev Bodil Sofie Andersdatter gift med den da 42 årige Thomas Larsen, Skoven. Forloverne var Ole Hansen, og Christen Thomsen. Efter Thomas Larsens død den 20. december 1837 giftede hun sig med Jens Christoffersen, Skoven og hun døde den 7. marts 1841. hendes fader, Anders Pedersen, ”aftægtsmand og færgemand i Skoven”, døde den 16. januar 1827, 56 år gammel.
 
----------------------------------------------
 
Niels Hansen Hjorts Familie.
 
I kirkebogen hedder det under 18. februar 1848, at da fremstillede sig ungkarl Niels Hansen, i tjeneste ved teglværket, født i Skoven, og erklærede, at han ønskede at indtræde i ægteskab med pigen Bodil Sophie Anderasdatter, der opholdt sig hos sin moder samme steds. Han er i sti 27. hun er i sit 30. år. Forloverne var Ole Hansen Stæhr og Frands Nielsen.
 
Den 13. juli samme år fødtes en søn, der ved dåben den 8. oktober 1848 fik navnet Andreas. Maren Kirstine Andreasdatter af Frederikssund var gudmoder. Fadderne var gmd. Ole Larsen, hmd. Lars Caspersen, indsidder Frands Nielsen af Neder Dråby og gmd. Ole Hansen af Skoven.
Niels Hansen med tilnavnet Hjorth var da teglbrænder på Jægerspris teglværk.
1850fødtes en søn, Ole, der døde.
1852 fødtes 3. oktober datteren Inger Sophie Nielsen. Faderens navn blev da indført som Niels Hansen (Hjort).
 
1855 fødtes 30. september Maren Kirstine Nielsen, og dan 2. december 1857 datteren Karen Marie Nielsen, men sidstnævnte døde den 17. marts 1870.
 
1860 fødtes den 5. marts sønnen Lars Nielsen, der blev døbt den 28. maj. Schæfer Gravacks hustru, Christiansminde, var
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
gudmoder, og blandt fadderne var Frands Nielsen, der nu var parcellist i Neder Dråby.
Niels Hansen Hjort døde den 9. april 1884. hans hustru Bodil Sophie Andreasdatter døde den 1. august 1873.
 
Sønnen der fik bevilling til at føre familienavnet Hjort og følgelig hed Andreas Nielsen Hjorth, blev viet til Andrea Sophie Vilhelmine Hartmann, far Møn, 1877 den 26. juli i Helliggejst kirke i København. de havde børnene:
 
Sofus Hjorth, født den 20. august 1878, døbt 8. oktober samme år, og det hedder i kirkebogen: Søn af teglbrænder Andreas Nielsen Hjort og hustru Sophie Vilhelmine Hartmann af Jægerspris nye teglværk. Maren Kirstine Hjorth var gudmoder. Fadderne var barnets bedstefader Niels Hansen Hjorth, farbroderen Lars Nielsen Hjorth af gammelt teglværk og Møller Hartmann, Møn. Den 7. august 1880 fødtes Marie Sophie Hjorth, der blev døbt den 12. september. Louise Vilhelmine Hartmann i Randers var gudmoder, fadderne var bogbinder Sofus Vilhjelm, Helsingør, Niels Hansen Hjorth og vildfoged Mikkel Pedersen Skoven.
 
 
Den 28. september 1881 fødtes Niels Ebbesen Hartmann Hjort, der blev døbt den 1. december. Jomfru Agathe Hartmann af Stege var gudmoder. Teglbrænder Niels Hansen Hjort, vildtfoged Peder Mikkelsen og forvalter j. Andersen af Skoven var faddere.
 
Den 4. august 1884 fødtes Hans Chr. Hjorth, der døbtes den 24. august. Enkefru Bylow, København, var gudmoder. Fadderne var møller Christoffer Hartmann, Møn, ungkarl Lars Nielsen Hjorth og gartner Hans Jeppesen af Skoven.
Den 2. september 1890 fødtes sønnen Aage Hjorth.
 
----------------------------------------------
Stær – slægten
 
Skovfoged Hans Pedersen Stær gift
med Else Pedersdatter
 
Født ca. 1690, død 1758 død 1760.
 
Skovfoged Ole Hansen Stær gift med Bodil Sofie Hansdatter
 
Født 1735, død 1793
 
Andreas Olsen Bodil Olsdatter
Født 1780, død 1841 gift med født 1774
Inger Larsdatter 1787 - 1864 gift med Andreas Pedersen 1771 – 1827
 
 
Bodil Sofie Andersdatter 1801 – 1841
 
Bodil Sophie Andreasdatter gift med Niels Hansen Hjort 1822 – 1884
 
 
 Anders Andersens - slægt
 
 
Anders Andersen født ca. 1650 gift med Karen Pedersdatter
 
 
Svend Andersen 1689 -1761 gift med Anne Mortensdatter
 
 
Peder Svendsen født ca. 1728 gift med Kirsten Nielsdatter
 
 
Anders Pedersen 1771 – 1827 gift med Sofie Olsdatter 1774 (Ole Stærs)
 
Bodil Sofie Andersdattter, 1801 – 1841
 
Niels Hansen Hjorth 1822 – 1884
gift med Bodil Sophie Andreasdatter1818 - 1873
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Bjørn – slægten
 
 
 
Bjørn Skrædder født ca. 1620 – 1691 gift med Bente død 1685
 
 
Hans Bjørnsen 1653 – 1715 gift med Anne Rasmusdatter
 
 
Bjørn Hansen 1691 – 1767 gift med Kirsten Berensdatter
 
 
Lars Hansen 1758 – 1815 gift med Maren Olsdatter født 1763
 
 
Inger Larsdatter 1787 – 1864 gift med Andreas Olsen 1780 – 1841
 
 
Bodil Sophie Andreasdatter 1818 – 1873 gift med Niels Hansen Hjort 1822 – 1884
 
Nævnte Niels Hansen Hjorth og Bodil Sophie Andreasdatter
 
-----------------------------------------------------
 
1. Andreas Nielsen Hjort 1848 – 1927 gift med Andrea Sophie Vilhelmine Hartman
1858 -1926
-----------------------------------------------------
 
Børn: Sofus – Marie – Niels – Christian – Aage
 
2. Inge Sofie Hjort 1852 – 1923 gift med Ole Olsen 1852 – 1928
 
Børn: Ole Andreas Olsen 21-2 76 gift med Ane Marie Nielsen 13-7 74, død?
Disses børn:
Ellen Marie 4-10 1901, Niels 20-1 1903, Alpha Elisabeth 6-6 1907
Niels Sofus Olsen 25-11 97 gift med Sofie Mortensen 24-11 96,d 6-6-07
Disses børn: Else Marie Oline 6-4 01 Ingrid Gudrun Hjortense 6-11 1904
Børge Ingolf 6-6 1910 Inger Sofie Margrethe 7-11 1915
 
Sofie Hjortense Olsen 25-7 79 gift med Frederik Rasmussen
Disses børn: Margrethe, Max
 
Aksel Ejnar Olsen 3-9 84 gift med Ella Marie Larsine Bom 1-7 87
Disses børn: Poul 1-9 1911, Carl Olsen (rejste til USA)
 
Johannes Olsen gift med Christine
Disses børn: Margrete (Truddy)
 
Ingeborg Kirstine Olsen 18-11 1893 Axel Christian Nielsen 18-1 95, d 7-11 1951
Disses børn: Kaj 15-6 1921, Vagn 4-4 1926
 
3. Lars Nielsen Hjorth 1860 – 1938 gift med Julie Alma Betty Hintz 1870
 
Børn: Niels Frederik Hjorth 7-10 92 gift med Ane Margrethe Jensen 6-12 95
Disses børn: Kirsten Hints 27-7 20, Knud Børge 24-10 22
 
Hertha Valborg Hjorth 23-12 95
Barn: Lars William 13-4 1930 død ca. 1990 født i USA ????????????????
 
Dora Margrethe Hjorth 8-10 99 gift med Chr. Emil Øllegård Jensen 28-2 99
 
Vilhelmine Sofie Hjorth 5-9 1902 død 22-12 36 gift med Ejner Tollerup
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Log ind | Sitemagic CMS