/toplinie1-bger.jpg
    En stor del af foreningens arbejde består i at efterforske udvalgte emner i lokalhistorien og derpå på samle alle resultaterne i  
       bøger, der i tekst og billeder illustrerer det specifikke perspektiv for alle med interesse for lokalhistorien.
       Foreningen har således udgivet en lang række bøger og hæfter om lokalhistoriske emner.
       De første små hæfter er udsolgt. Men der kan ske ny og genoptryk i årene fremover.
       Bestil bøger via vores Bogkontakt her
 

 
 
       Historisk Forenings udgivelser fra 1978 og frem til i dag - Indhold, præsentation og billede af bogen efter oversigten.
  
45. Landerslev - En landsby i Gerlev sogn i Horns Herred 
 
2020
 
 2019
 
100,00 kr
 
 
100,00 kr
 
2006
60.00 kr
2004
udsolgt
2003
100.00 kr 
1992
50.00 kr
1989
udsolgt
1990
50.00 kr
1984
50.00 kr.
1983
udsolgt 
1979
udsolgt

 
 
 
 

Landerslev  Årbog 2020
 
I årbog 2020 fra Historisk Forening i Jægerspris befinder vi os fortsat i Gerlev Sogn, men har bevæget os et stykke mod vest til landsbyen Landerslev og Landerslev Ejerlaug, som udgør landsbyen med omliggende ejendomme og jorder. Mod vest møder vi et kuperet område gennemskåret af lave områder, der fra gammel tid gjorde det muligt at sejle ind fra Isefjorden.
Indtil slutningen af 1950’erne var Landerslev en landsby bestående af en bykerne med ejendomme, hvor der blev udøvet forskellige former for håndværk og handel. Der fortælles om smedene og deres familier, der helt op til vor tid var en vigtig funktion i en lille landsby.
Ellers var livet domineret af de gamle fæstegårde inde i byen, og gårdene ude på ”marken”. Inde i byen stifter vi bekendtskab med Stenshøjgaard, Valknudegaard og Hvidhøjgaard, og uden for byen møder vi Højager, Brødhøjgaard, Mosegaard, Moselund, Søgaard og Skabelsbjerggaard.
Fra omkring starten af 1900-tallet foretog det offentlige jordopkøb, og der opstod flere nye ejendomme, nemlig Haabet, Byagergaard og Hyldehøj mod nord. Mod vest lå ejendommene Strandhøjgaard, Dyssegaarden, Orebjerglund og Ll. Moselund samt en ejendom mod syd i Lille Lyngerup.
Ejendommene i Landerslev har hver sin historie, og flere af dem har været beboet af de samme familier i generationer.
Historisk Forening har anetavler på de fleste af disse familier, som vi gerne deler med de læsere, der interesserer sig for slægtsforskning.
Centrum i byen var skolen, der har eksisteret siden 1724. Fra 1800-tallet og frem til skolens lukning i 1954 var ansat flere lærere, hvis eftermæle satte spor i det lille samfund.
Der er spændende og personlige historier fortalt af tidligere elever.
Ligesom i andre landsbyer var gadekæret et naturligt samlingssted for byens børn og unge. Gadekæret blev fyldt op, da der blev klaget over lugtgener, og er nu et grønt område midt i byen.
Fra omkring 1960 begyndte Landerslev at forandre sig. Der opstod fabriksvirksomheder, som gav arbejde til mange borgere. Den almindelige udvikling i samfundet med bebyggelse af villakvarterer ”ramte” også Landerslev. I den vestlige del af byen opstod parcelhuskvarterer med vejnavnene Bygtoften, Havretoften og Rugtoften. Ud mod Isefjorden skød et stort sommerhusområde op, der er sammenbygget med sommerhusbebyggelsen i Over Dråby. De gamle gårde i sommerlandet er nu næsten forsvundet eller integreret som bolig eller sommerhus. Parcelhuse og sommerhuse er relativt nye, og er derfor undladt i denne bog.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gerlev Årbog 2019 er fjerde bind i en serie om landsbyen Gerlev.

Som i de tre tidligere bind tager vi læseren på en geografisk rundrejse, denne gang i udkanten af Gerlev ejerlaug.

Turen begynder med Fagerkærsvej, som de fleste nok vil forbinde mere med Jægerspris end med Gerlev.

Fra gammel tid var området ved Fagerkærsvej præget af mange mindre ejendomme, hvor beboerne levede i små kår og ofte var afhængige af supplerende indtægter fra ansættelser på områdets store gårde. Der er gode historier fra nulevende personer, der har fortalt om egen barndom, om forældre og bedsteforældre .

Historier som sammen beskriver et lille samfund med sammenhold, men også historier der rum- mer megen dramatik.

Vi møder også en af 1900-tallets prominente personer, nemlig proprietæren, orga- nisationsmanden og avisredaktøren Anders Frederik Theisen-Krestensen, der havde relationer til både Langemosegaard og Druedal.
 
Årbogen slutter med fyldige historier om Hasselhøjgaard og Poppelhøj.
 /forside20191.jpg
 
Gerlev En landsby og et sogn i Horns Herred - Bind 3
 
Årbog 2018 er 3. bind i en serie om Gerlev.Som i 2017 foretager vi en
geografisk rundrejse i Gerlev.
Turen begynder ved Roskilde Fjord på Egelundsvej bl.a. med besøg i Egelundshuset, som har
en lang og farverig historie.
 
Vi fortsætter til fiskermiljøet ved Gerlev Strand og i Enghaven og via
Nyvej til Tørslevvej og Lyngerupvej for at slutte ved den tidligere
station til Midtbanen ved Femhøj.
 
Undervej møder vi et bredt udvalg af landmænd i de gamle sløgtsgårde, og vi besøger fiskere, håndværkere og de mange ildsjæle i skoler, børnehjem og i foreningslivet. Kom med på endnu en spændende tur i Horns Herred.
 
 /Forside 2018 Gerlev.jpg
 
Gerlev En landsby og et sogn i Horns Herred - Bind 2
 
I årbogen 2017, som er 2. bind ud af en serie på 3 bind om Gerlev by
og sogn, indledes med historien om området i oldtid og middelalder.

Geografisk starter vi i ejerlavets nordligste område med Færgegaarden,
der i kraft af sin alder, historie og sin seneste anvendelse som
museum må betegnes som et klenodie.

Herefter er der historier om ejendommene på Skovnæsvej, hvor vi
stifter bekendtskab med navne som Lundehuset, pelsdyravler Sverre
Wiig, herskabsvillaen Skovnæs, Brandt-Møller og Egelundsgaarden.

Vi bevæger vi os herefter til Gerlev by med fokus på personer og ejendomme
på Bygaden, Ved Gadekæret, Kirkestrædet og i Enghaven.

Vi møder personer med rod i håndværk og det lokale forretningsliv.
Og vi hører om personerne omkring de gamle slægtsgårde – Bakkegaarden,
Esrogaard, Lindebjerggaard, Femhøjgaard, Fogedgaarden
og Knabegaard.

Der er også beretninger om de små husmænd og
daglejerne, som ofte havde deres jord langt fra ejendommen og
måtte arbejde for bønderne for at tjene til dagen og vejen.
 
 
 /Gerlev_2_forside1.jpg

Gerlev En landsby og et sogn i Horns Herred
Kirke, skoler og kro
 
 
 
 
 
Årbogen 2016 handler om kirken, skolerne og kroen i Gerlev Sogn
og livet i disse. Bogen giver indblik i:
Gerlev Kirkes inventar og bygningen, sognets ældste, som Grevinde
Danner i 1870 solgte til egnens bønder, hvorefter den 1911 overgik til selveje.
Præsterne og deres arbejde ved kirken.
Også sognets degne har deres historier.
Lidt om menighedsrådet, der er valgt til – sammen med præsten -
at være kirkens formelle lokale ledelse.
En historie om Præstegaarden, med landbrug og forpagtning.
Den Katolsk Apostolske Kirke i Gerlev i 1800-tallet.
Skolevæsenet i Gerlev med Prins Carls Skole fra 1715, der i 1826 erstattes af en ny
bygning, Gerlev Skole, der fungerede som skole til 1954.
Femhøj Skole opførtes i 1907. Om skolens tilblivelse og virke baseret på skoleinspektør
Erling Larsens historieskrivning.
Tidligere lærere og elever fortæller om deres oplevelser i skolerne.
Gerlev Kro blev først kro i 1967. Bygningen, der stammer fra omkring 1800, har
gennem tiden været beboet af en slagter, anvendt som brødudvalg og konditori,
og i en periode anvendt som en form for forsamlingshus, hvor egnens beboere
forsamledes omkring forskellige aktiviteter.
Afslutningsvis er Femhøj Skole i 2016 en moderne hotelejendom med tilknytning
til personkredsen omkring Gerlev Kro.
 /Gerlev1.jpg
 
Kyndby -En landsby og et sogn i Horns Herred

Årbogen 2015 om Kyndby tager sin begyndelse i de første fund fra oldtiden.
Vi kommer ind i middelalderen, da Kyndby var på ”verdenskortet”
med middelalderborgen Kindholm, og vi oplever lidt af tiden, hvor alle
sognets beboere var undergivet fæstegodset Svanholm. Bogen fører os
igennem udskiftningen, hvor bønderne gik fra trevangsbrug til en omfordeling
af jorden med én lod for hver ejendom. Vi ser også lidt ind i tidspunktet
for overgangen til selveje, som i Kyndby Sogn kom meget senere
end andre steder i landet.
Der er en beskrivelse af leve- og arbejdsvilkår på en fæstegård, vilkårene
for husmændene og for daglejerne, som alle var tilknyttet Svanholm Gods.
Kyndby Sogn har ligesom de omgivende landsbysamfund været domineret
af landbruget med landsbyen Kyndby som centrum for mindre håndværkere
og forretningsdrivende. Der har været en tæt familiemæssig sammenhæng.
Landbruget har ligesom det øvrige samfund tilpasset sig nye strukturer,
hvilket betyder, at der efterhånden blev færre enheder med større
jordtilliggender. Bybilledet blev ændret med nye parcelhuskvarterer, og
beboerne har stort set alle en arbejdsplads uden for området.
Via småhistorier giver bogen et samfundsbillede fra 1900-tallet med mange
børnefamilier, og hvordan opførelsen og driften af Kyndbyværket har
været en stor omvæltning for lokalsamfundet. 
 

Top
 /Kyndbybog.jpg
 
Lyngerup -en landsby i Horns Herred-Bind 2
 
I Bind 2 om landsbyen Lyngerup vender vi øjnene mod de mange erhvervsdrivende og håndværkere, der har sat deres præg på Lyngerup. Der var især fire arbejdspladser, som har brødfødt en god del af beboerne i Lyngerup og omegn. Størst var Horns Herreds Andelsmejeri, som fra 1888 til 1970 var en travl virksomhed. Det fortsatte, da mejeriet blev overtaget af Frederiksborg Is, som stadig er ifuld gang, nu under navnet Hansens Flødeis.

En anden stor virksomhed var Lyngerup Mølle, hvis vinger drejede fra 1858 til 1952-53. Mindre kendt var Lyngerup Bryggeri på Lyngerupvej 51, som var i drift fra 1889 til 1901, og jernstøberiet, som lå på Lyngerupvej 61 fra 1880 til 1910.

Desuden var der mange små håndværkere og forretningsdrivende. I 2013 besøgte vi smedene, og i år vender vi blikket mod de andre erhvervsdrivende. I flæng kan nævnes skomagere, købmænd, slagtere, bagere, karetmagere, sadelmagere, tømrere, snedkere, tækkemænd, baberer, mekanikere, chauffører, postbud og handelsmænd.

Sidst, men ikke mindst, var der daglejerne og lønmodtagere, som tjente til livets opretholdelse ved at gå til hånde på gårde og virksomheder. Så tag med til Lyngerup - en driftig lille landsby med en masse at byde på.
Top
 /Lyngerup0001.jpg
 
Lyngerup -en landsby i Horns Herred-Bind 1
 
Bind I om landsbyen Lyngerup tager sin begyndelse ved de første fund fra oldtid og middelalder, med fortællinger om, hvad jorden gemte, og hvad der er fundet i de gamle skrevne kilder, der i dag ligger i Statens Arkiver.
Studier af gamle kort afslører placeringen af gårdene, der lå tæt samlet i landsby- kernen med markerne rundt om i en meget flot stjerneudskiftning.
Bogen skildrer byens tid før landboreformerne. Der er tilbageblik på fæstebondens beskedne kår, tynget af skatter og hoveri, og hans kamp for en tålelig tilværelse.
Bønder og husmænd købte ejendommene fri af Jægerspris Gods omkring 1856, og de kunne endeligt sætte foden under eget bord. Senere gjorde mekaniseringen det tunge arbejde i markerne lettere og mere effektivt.
I dag spiller landbruget kun en beskeden rolle for Lyngerups beboere.
Bogen bringer derefter læseren rundt til Lyngerups gårde og husmandssteder. En del af familierne har levet i Lyngerup igennem flere generationer, og flere af dem var beslægtede med hinanden.
Top
 /Lyngerup0001.jpg
Landliggerne i Kulhuse
- og deres betydning for lokalsamfundet 
 
En levende skildring af, hvordan Horns Herreds nordligste del blev forvandlet fra landbrugsland til sommerland.
Fra århundredskiftet, med Jomsborg og Bautahøj som centrum for opholdet ”oppe på landet,” og frem til i dag. 
Ønsket om et lille fristed til at leve og bo udviklede sig i 1950’erne-1960’erne til en af de største - og mest ukontrollerede – sommerhusudstykninger i Danmark. 
Håndværkere, erhvervsdrivende og handlende fulgte med. 
En stor udvikling var i gang, den ledte til en overvældende vækst på ganske få år. 
Historisk Forening i Jægerspris 2011
 
Pris 100 kr.
 
 
Top
 /landligger.jpg
                
Minder fra Horns Herred, Lily fortæller. 2010
Lily Sandstrøm Hansen blev født i Frederikssund i 1928, som barn nummer et i en familie med fire børn.
Da Lily var 5 år, flyttede hun med sin familie til Færgelunden, og hun fortæller levende i sin beretning om minderne fra sin barndom og fra sin skoletid i Gerlev og Femhøj. Hvordan det var at være barn - for ikke så længe siden!
Redaktionen har valgt at holde sig tæt til det lokale, og har omskrevet og forkortet i den del af Lilys beretning, som handler om tiden i Hillerød og Rødovre, hvilket er hendes voksenliv.
Lilys beretning indeholder mange små historier fra lokale steder, blandt andet fra Færgelunden, Egelundsgaarden, Druedal og fortællinger om familier fra landsbyerne Dalby og Gerlev.
Historierne er krydret med Lilys billeder fra det private fotoalbum samt med tidstypiske foto fra Historisk Forenings fotobank.
Historisk Forening vil med bogen vise, hvad der kan komme ud af at forske i sin egen slægt. Bogen viser med al tydelighed, at man derved kommer i berøring med rigtig mange tanker og minder, ikke blot sine egne, men også andre af de gamle slægter, man har kendt i tidens løb. Fortællinger dukker op og bliver skrevet ned til glæde for alle.
Lily døde i sommeren 2011. Vi takker hende for det store arbejde hun gjorde i arkivet.
Red. oktober 2011.
 
Bogen koster 75 kroner.
 
Top
 /Bogudgivelser_html_1a400fe.jpg
   Jægerspris og omegn i gamle postkort 2009
Bogen indeholder 100 gamle postkort fra Jægerspris og omliggende landsbyer i perioden 1900 til ca. 1930. Postkortene er en meget flot billeddokumentation af egnens seværdigheder, særprægede bygninger og natur, som det så ud på den tid. Hvert eneste postkort er vedhæftet en kommentar om motivet på daværende tidspunkt - og nogle har også faet en lille kommentar om forholdene på et senere tidspunkt. Størsteparten af postkortene har i øvrigt ikke tidligere været publiceret i nogle af foreningens udgivelser.
De færreste er gamle nok til at kunne identificere sig med de afbillede personer, men mange lokale vil sikkert kunne huske de gamle huse, hvoraf en del for længst er revet ned, samt beundre de gamle klædedragter og køretøjer.
Bogen kan også bruges som guide for en hyggelig tur rundt på egnen med familien - "Rejsen" rundt i Jægerspris og omegn indledes ved Kronprins Frederiks Bro og følger landevejen - med små afstikkere - for at slutte i Krogstrup Sogn.
Bogen koster kr.100,-
/image658.jpg
   Teglværker og Ole Teglbrænders breve 2008
Hvem var Ole Teglbrænder?
Udgangspunkt for årbog 2008 er en række breve, som teglbrænder Ole Andreasen fra teglværket ved Christiansminde skrev til sin familie i 1848-49 under Treårskrigen i Sønderjylland. Krigens forløb og Oles sørgelige skæbne fremgår af disse breve.
Det viser sig, at Ole Andreasen har lange rødder både tilbage i tiden og frem til i dag.
Ole Andreasen og hans slægtninge arbejdede i generationer som teglbrændere ved Jægerspris Gods. Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller og protokoller er blevet gransket, og familierelationerne er fastlagt.
Kilderne er sparsomme omkring teglværkerne, Men der er fundet oplysninger på de gamle kort, som er sammenlignet med sporene i landskabet. Her findes teglværkssøer, tørvegrave, kunstige slugter og bakker. Håndfaste beviser på teglværkernes eksistens i dag er talrige bygninger og enkelte teglsten med navnetræk.
Bogen koster Kr. 50,-  
 /image5871.jpg
   Højt til hest i Horns Herred År 2007
En levende skildring af livet med hesten og hestens betydning for Horns Herred fra år 1545 til i dag.
Horns Herred har markeret sig internationalt med hensyn til avl, også helt tilbage til Stutteriet i Jægerspris Nordskov, hvor en afdeling af Frederiksborg Stutteriet var placeret.
I nyere tid har Horns Herred Rideklub med mesterskaber og placeringer i rytterkonkurrencer skabt en levende interesse for heste. Foreningens jubilæer gennem 70 år opleves her i billeder og tekst.
Er det ikke fantastisk, at der var kaperkørsel i Nordskoven, og at politihesten Mona, gik på pension i Kulhuse? Hvem kan huske at Jægerspris har haft travtræningsbaner, og at der var rigtige hestehandlere ved Jægerspris Festen.
Bogen bringer læseren rundt til nogle af egnens opdrættere og præmieryttere med løbsheste og rideheste. Et tilbageblik på den tid, da arbejdshesten var "den drivende heste-motor", og ikke mindst et indblik i, hvor mulens og manen sidder på en hest. Alt sammen krydret med anekdoter og billeder.
Bogen sælges for 50 kroner.
 
Top
 /Bogudgivelser_html_m62b78e5f.jpg
Møller i Horns Herred
 2001
Forfatter: Historiker Hans Larsen.
I bogen fortælles om alle de kendte møller i Horns Herred, tilbage til middelalderen. Møller ned Gennem herredet, og op gennem tiden. Beskrivelser af Dagligdagen på en mølle og beskrivelser fra møllerens liv og levned.
Bogen koster Kr. 50,-
 /Bogudgivelser_html_2a8d27e8.jpg
  Glimt fra 1950'ernes Jægerspris 
 2006
En Studiekreds i 2003/04 om Jægerspris i 1950'erne blev startskud til denne bog. 24 personer samledes 
 en gang om ugen i fire måneder og fortalte løst og fast om dem selv og deres familiers op-og nedture i 1950'erne. Der blev udvekslet personlige billeder fra de gamle fotoalbum, som var med til at beskrive det lille samfund i Gerlev-Draaby Kommune - Inden verden for Alvor skiftede fra sort / hvid til farver. Initiativet er fulgt op med artikler fra Frederiksborg Amts Avis fra perioden for at understøtte beretningerne.
Bogen koster Kr. 100,- 
Top
 /Bogudgivelser_html_525979ef.jpg
Folkesagn, Overtro og fortællinger
 2005
Denne bog indeholder spændende og underholdende små fortællinger, der bringer læseren rundt til nogle af egnens smukke steder med en god historie. Det er en god ide at tage familien med på en søndagstur, og bruge bogen med de gode kort som guide, så vil man kunne opleve bogens sagn og fortællinger i de ægte kulisser.
Bogen er i stor udstrækning baseret på bind 2 af Nordsjællandsk Folkeliv (1922) i fem ringbind udgivet af læreren og bibliotekaren, folkemindesamleren og lederen af Nordsjællandsk Folkemuseum, Anders Uhrskov (1881-1971).
Bogen koster kr. 60,- 
Top
 /Bogudgivelser_html_m6b1b043d.jpg
Fiskerliv 
 fiskeri - strandjagt - Færgefart
 I Kulhuse, Vænget, Neder Dråby og Gerlev 2004 (Udsolgt)
I bogen inviteres læseren ind i de små fiskelejer ved fjordene omkring det nordlige Horns Herrred, og der berettes om fiskens vej "fra fjord til bord". Man får et godt indtryk af fiskerfamiliernes arbejdsbetingelser, fiskepladserne, redskaberne, bådene, og meget andet, der har med det oldgamle erhverv at gøre. Erhvervsfiskeriet i Roskilde Fjord og Isefjorden har af mange årsager været på retræte i de seneste 50 år, og i skrivende stund er der kun 2 erhvervsfiskere 
 tilbage i området. Bogen beskriver malende med fiskernes egne ord denne udvikling, og er samtidig forsynet med mange spændende illustrationer og foto.
Bogen er udsolgt. 
Top
 /Bogudgivelser_html_m60e72180.jpg
Over Fjorden 
 - fra Færgefart til 
 Kronprins Frederiks Bro
 2003
Forfatter: Uffe Mühldorf.
Bogen beretter om samfærdslen over Roskilde Fjord - lige fra de første beboeres sejlads til vor tids Kronprins Frederiks Bro. Kronprins Frederiks Bro har overlevet to kronprinser med navnet Frederik og mange ønsker sikkert, at vores nuværende Kronprins Frederik, som den tredje, får mulighed for at indvie en ny og tidssvarende Forbindelse ...
Bogen koster Kr. 100,-
Top
 /Bogudgivelser_html_m1023da47.jpg
 
 
Draaby Kirke, Tro og Legende i Middelalderen
 2002
Forfatter: Poul Herskind
I denne bog fortæller Poul Herskind om, hvordan middelalderens kristne europæiske tro og billedverden har præget datidens samfund, så selv små samfund som Draaby mente, at det var nødvendigt at ofre enorme kræfter og ressourcer på en kirke. I beskrivelsen af middelalderens billedverden tager Poul Herskind udgangspunkt i Daaaby Kirkes kalkmalerier malet af Isefjordsværkstedet. Valget kunne have været en af Danmarks andre middelalder kirker, da baggrund, byggestil, indretning og billedverden stort set er den samme. Indretning, Inventar og Kalkmalerier er her flot beskrevet og illustreret.
Bogen koster Kr. 80,- 
 
 
 /Bogudgivelser_html_m7340df75.jpg
Tre mordsager i Horns Herred
 2001
Forfatter: Elo Harfot, Susanne Hesselkjær, Asta Gyldenkærne og Peter Mikkelsen.
I denne bog berettes om et mord i Neder Dråby 1782, Om det tredobbelte mord i Venslev i 1842, samt om Mordet i Koblerne i 1870.
Bogen er en sammenfatning af foreliggende materialer og sagernes behandling i datidens retssystemer. Det er en spændende læsning og giver et godt indtryk af den grundighed, der var i datidens retspleje og den grusomhed, der kunne være i dommene. Domsafgørelsen for mordene i Venslev er sandsynligvis den sidste i Danmark, der blev eksekveret ved det rædsomme ritual med hjul og stejle.
Bogen koster Kr. 50,- 
 
 /Bogudgivelser_html_3dab66e1.jpg
 
 
Møller i Horns Herred
 2001
Forfatter: Historiker Hans Larsen.
I bogen fortælles om alle de kendte Møller i Horns Herred, tilbage til middelalderen. Møller ned gennem herredet, og op gennem tiden. Beskrivelser af dagligdagen på en mølle og beskrivelser fra møllerens liv og levned.
Bogen koster Kr. 50,- 
 
 
 /Bogudgivelser_html_2a8d27e8.jpg
 
 
Soldaterhusene 
 - og siden hen Barakkerne 2000
Forfatter: Jørgen Gastrup, Rigmor Sveistrup, Asta Gyldenkærne, Lars Feilberg Larsen, Peter S. Mikkelsen.
Bogen Sætter fokus på den nordlige del af Jægerspris Kommune, Hvor der i 1770'erne og 1780'erne blev etableret den såkaldte soldaterhusordning og opført 14 soldaterhuse.
Området, der ligger lige nord for Fællesskoven, blev i starten kaldt Soldaterhusene og siden hen Barakkerne.
Soldaterhusordningen var tænkt som afløsning for godsejernes pligt til at stille med de nødvendige soldater. Man ville i stedet give en soldat og hans familie fæste til 4 tdl. land og et 10 fags hus med pligt til at stille som soldat, når krigen kaldte. Ordningen nåede, så vidt vides, kun at blive indført på Jægerpris Gods, da den blev afskaffet igen i 1788 i f
orbindelse med ophævelsen af Stavnsbåndet.
Bogen koster Kr. 60,- 
 
 
 /Bogudgivelser_html_41ca34bc.jpg
Landsbyerne i Jægerspris Kommune
 1999
Forfatter: Elo Harfot og Annemette Aarøe Jensen.
I 1980 udgav foreningen et kort hæfte Med samme navn som denne. Hæftet er for længst udsolgt og da der er kommet mere materialer til rådighed, er en ny og revideret udgave udgivet. Bogen viser udviklingen i landsbyerne i Jægerpris Kommune på grundlag af kortmateriale fra 1707 til de seneste opmålinger i 1996 og flyfoto fra 1998. Bogen beskriver landsbyernes udvikling gennem perioderne med trevangsbrug, kobbelbrug og landboreformer til udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallet.
Bogen koster Kr. 100,- (Inkl. Prins Carls Kort anno 1707). 
 
 /Bogudgivelser_html_m55dce1dd.jpg
 
 
Herremænd på Orebjerg
 1998
Forfatter: HP Hansen (red: Bente Thomsen og foreningens bestyrelse).
I 1971 sluttede førstelærer HP Hansen, Krogstrup Skole, en stor forskeropgave om Orebjergs historie. Det meget omfattende manuskript blev aldrig udgivet. Bestyrelsen har, med hjælp fra Bente Thomsen, redigeret i manuskriptet og kunnet udgive HP Hansens værk med dets indhold af Lokalhistorie. Der er redigeret i det oprindelige manuskript , ved der er udeladt en del danmarkshistorie og indholdet er koncentreret om Orebjerg ejere og godsets historie. Som et naturligt appendiks er hovedgården Pagterold taget med i bogen.
Bogen koster kr.50,-  
 
 
 /Bogudgivelser_html_71b50b49.jpg
Skoven Kirke 100 år 
 1997
Forfatter: Sognepræst Asta Gyldenkærne og Bente Thomsen.
Skoven Kirke fyldte i 1997 100 år. I den anledning henvendte Skovens menighedsråd sig til Historisk Forening i Jægerspris med forslag om at udgive et lille skrift om Skoven Kirke og omgivelser i bredeste forstand.
I bogen præsenteres Skoven Kirkes historie. Kirkebyggeriet i slutningen af 1800-tallet skal ses i lyset af strømninger, som prægede tiden, og som forte til nybyggeri af kirker mange steder i landet. Arkitekt Martin Borch, der havde projekteret en stor del af nybyggeriet på Kong Frederiks VII's Stiftelse, fik overdraget opgaven at tegne en kirke i Skoven. I 1982 brændte Skoven Kirke, men blev genopbygget og restaureret til en stand, som nok er smukkere end den oprindelige Kirke. Branden og genopbyggelsen beskrives af nogle af de personer, som selv var med i arbejdet. Dagligdagen i Kulhuse og Skoven er beskrevet ud fra interviews med personer fra tre erhvervsgrene på egnen, landbruget, skovbruget og fiskeriet.
Bogen koster Kr. 50,- 
 /Bogudgivelser_html_m46098806.jpg
 
 
Prins Carls Kort 1992
Prins Carls Kort fra 1707 fandt Elo Harfot på Hærens Arkiv, i forbindelse med sin søgen efter gamle kort fra Jægerspris og Horns Herred. Kortet er stort og på Lokalhistorisk Arkiv findes en farvelagt kopi af kortet. Elo Harfot brugte mange timer på at bearbejde det gamle kort til et kort, der kunne anvendes i dagligdagen og lokalhistorien.
Han fandt blandt andet frem til, at det var meget nøjagtigt tegnet. Han lagde et nutidigt kort ovenpå det gamle kort fra 1707. Faste punkter som kirker, slot, møller og herregårde er placeret nøjagtigt, som de er på det nutidige kort. De mange vådområder med mose og enge, som er indtegnet på kortet, viser, hvor fugtig jorden i herredet var i 1700, hvor kortet blev til. Elo Harfot fik produceret et rentegnet kort i farver og i plakatformat.
 
Kortet sælges alene eller sammen med bogen Landsbyerne i Jægerspris Kommune.
Kortet alene koster 50 kr. pr. 
 Kort og bog koster 100 kroner.
 
 
 
 
 /Billeder/sandsporet_029.JPG
 
 
Horns Herred i Middelalderen
 1996
Forfatter: Bente Thomsen og Elo Harfot, Søren A. Sørensen og Kurt Villumsen.
I 1977 offentliggjorde "Det Nordiske Ødegårdsprojekt" resultatet af særdeles omfattende undersøgelser i løbet af landbrugskrisen i Horns Herred i middelalderen.
Bogen Hornsherred undersøgelsen - HHU Desværre er ret svært tilgængelig. Derfor udgav foreningen i 1982 en lille bog om Det store værk som et forsøg på at formidle resultaterne af den Omfattende forskning, som projektet Hornsherrred undersøgelsen havde udført. Siden er der kommet ny viden til, først og fremmest fra Færgegårdens arkæologiske undersøgelser. Der er tale om en revideret udgave af det første hæfte, og Indholdet er udvidet og ajourført, men bogen er stadig baseret på undersøgelsen.
Bogen koster Kr. 50,- 
 
 
 /Bogudgivelser_html_m49007494.jpg
 
 
Horns Herred Historier
 
 1995 (Udsolgt)
Redigeret af foreningens bestyrelse.

Horns Herred Historier beskrevet i sagn, breve, rejsebeskrivelser, synsforretninger, erindringer og noveller. Bogen omhandler Horns Herreds historie fra jernalderen til i dag og afspejler danmarkshistorien i den lokale historie. En anderledes og spændende form for lokalhistorie.

Bogen er udsolgt. 
 
 
 /Bogudgivelser_html_245dbf1f.jpg
 
 
Landsbyliv i Horns Herred
 1820-40 1994 Kr. 50,- 
 
 
 /Bogudgivelser_html_653a174f.jpg
 
 
Billeder fra Kyndby, Kyndby Huse og Kyndbyværket 
 1993
Forfatter: Foreningens bestyrelse med hjælp fra lokale borgere.
Som det fremgår af titlen, danner billedmateriale baggrunden for denne lille bog.
Billederne og historierne bag er indsamlet ved besøg i private hjem.
Bogen koster Kr. 50,- 
 
 
 /Bogudgivelser_html_m40c2c598.jpg
Billeder fra Gerlev, Tørslev, Krogstrup og Dalby 
 1992
Forfatter: Bestyrelsen i Historisk Forening i Jægerspris med hjælp fra lokale borgere.
Som det fremgår af titlen, sanner billedmateriale baggrunden for denne lille bog.
Billederne og historierne bag er indsamlet ved besøg i private hjem.
Bogen koster Kr. 50,- 
 
 /Bogudgivelser_html_4646644a.jpg
Billeder fra Over Dråby, Landerslev og Lyngerup 
 1991
Forfatter: Foreningens bestyrelse med hjælp fra lokale borgere.
Som det fremgår af titlen, danner billedmateriale baggrunden for denne lille bog.
Billederne og historierne bag er indsamlet ved besøg i private hjem.
Bogen koster Kr. 50,-
 
 /Bogudgivelser_html_m2a3ea345.jpg
Billeder fra Jægerspris og Neder Dråby 1990
Forfatter: Foreningens bestyrelse med hjælp fra lokale borgere.
Som det fremgår af titlen, danner billedmateriale baggrunden for denne lille bog.
Billederne og historierne bag er indsamlet ved besøg i private hjem.
Bogen koster Kr. 50
Top
 /Bogudgivelser_html_7e79e59.jpg
Kulhuse og Skoven 
, billeder fra Hornsved 1989 
 (Udsolgt)
Forfatter: Foreningens bestyrelse med hjælp fra lokale borgere.
Som det fremgår af titlen, danner billedmateriale baggrunden for denne lille bog.
Billederne og historierne bag er indsamlet ved besøg i private hjem.
Bogen er udsolgt.
Top
 /Bogudgivelser_html_m56b1498d.jpg
  En Godvillig Gave 
 1990
Forfatter: Hans Larsen.
Når manden gav da godvillig gav, var det ikke, fordi manden havde lyst til det, men fordi myndighederne lagde pres på én.
 Man burde give til de fattige! Her i bogen møder vi både givere og modtagere. Vi får at vide, hvordan fattigvæsenet fungerede, og hvordan livsvilkårene var for 1700-tallets mennesker. I bogen gives en præsentation af fattigprotokollen og kildemateriale. Hvad var datidens penge værd? Hvordan var lovgivningen for fattigvæsenet? Hvordan det kunne gå, när fattigfolk fik ørerne i pengemaskineriet?
Bogen koster Kr. 50,-
Top
 /Bogudgivelser_html_m6ef6f542.jpg
 Dysser og jættestuer i Horns Herred 
 1987
Forfatter: Flemming Kaul.
Bogen gennemgår flere af de udgravninger, der er foretaget i nogle af de utallige høje i Horns Herred. En fin indgangsvinkel til den arkæologiske verden - på lokalt plan.
Bogen koster Kr. 50,-
 /Bogudgivelser_html_m19e1bbae.jpg
   9. Folkesagn fra Horns Herred
Top
 /folkesagn.jpg
 Prins Carls Skoler 
 1985
Forfatter: Tidligere Skoleinspektør AE Larsen, Sogneskolen i Jægerspris.
For omkring 290 år siden blev de første personer, der udelukkende skulle beskæftige sig med undervisning af børn og unge mennesker, ansat i Jægerspris-området. Det er ikke mange steder på landet, man kan følge skolers historie så langt tilbage. Stedets isolerede beliggenhed har ikke umiddelbart  animeret den jævne befolkning til at modtage påvirkninger fra omverdenen.
Det var naturligvis de indflydelsesrige ejere af Jægerspris Gods, som igangsatte, lønnede, vedligeholdte og bestemte. Prins Carl var primus motor, men hans efterfølgere bakkede skoleprojektet op. I bogen beskrives perioden 1700 til 1814, Hvor den første skolelov træder i kraft.
Bogen koster Kr. 50,-

 /Bogudgivelser_html_m392369ae.jpg
 
 Folk på Svanholm 
 1983 (Udsolgt)
Forfatter: Lone Thilo, Svanholm Gods
Folk på Svanholm er skrevet udfra 37 samtaler mellem Lone Thilo og folk, der har arbejdet på Svanholm Gods i årerne mellem 1917 og 1980.
Alle samtaler er optaget på bånd, der opbevares i Lokalhistorisk Arkiv i Jægerspris, som fortroligt materiale.
Bogen er udsolgt, men, der henvises til Svanholm Gods, der har fået bogen genoptrykt.
Top
 /Bogudgivelser_html_4cf9595a.jpg
 Horns Herred i Middelalderen (Udsolgt, men ny og revideret udgave i 1996)
Top
 
 
 Skildringer på Nordsjællandsk
 1981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top
 /SKILDR.jpg
Breve fra en Krigsmand
 1981 
 (Forventes genudgivet 2008)
Breve fra første slesvigske krig fra 1848 til 1850.
Soldaten Ole Andreasen fra Koblerne ved Jægerspris skrev til sin familie under den første slesvigske krig. Det var den menige soldats syn på krigen. Brevene kan også have betydning for andre udover den nære familie, og de er hentet fra en større brevsamling som CF Allen udgav i 1873 med titlen "Breve fra danske Krigsmænd 1848,1849,1850". Bogens samling af breve er dog meget uoverskuelig, men Ole Andreasens er den største og dermed også mest sammenhængende korrespondance.
Da Historisk Forening i 1981 udgav dette lille hæfte, vidste man ikke rigtig, hvem Ole Andreasen var, slægtens efterkommerebor stadig i Jægerspris.
Bogen forventes genudgivet 2008.
 /Krigsmand.jpg
 
 Landsbyerne i Jægerspris Kommune (Udsolgt, men ny og revideret udgave i 1999)
Top
 
Dråby Kirke 1979 
 (Udsolgt, men ny og revideret udgave i 2002)
Forfatter: førstelærer HL Sørensen, Jægerspris.
Den allerførste lille publikation om Draaby Kirke med sine mange utroligt flotte Kalkmalerier, beskrivelser af disse og Kirkens Øvrige inventar.
Top
 /Draaby0001.jpg
Fiskeriet fra Kulhuse og Neder Dråby 
 1978 
 (Udsolgt)
 
      
         Ved min kontakt til Historisk Forening i Jægerspris giver jeg samtykke til,
        at foreningen må have mit navn, postadresse og mailadresse m.m.,
        til brug ved videre bearbejdelse af henvendelsen
 

Bestil bøger hos Historisk Forening via denne mail kontakt

Skriv hvilke bøger du ønsker.

Bogpris og 70 kr. i porto bedes
indbetalt via netbank 
til:

Nordea Bank
registrerings nr. 2670
konto 0420 011 525
OBS HUSK:
At skrive navn og adresse og  hvilken bog - bøger du ønsker .
Dit Navn *
Din Adresse *
Postnummer *
By *
Din E-mail *
evt.Telefonnummer
Din Bogbestilling
   
 
 
Log ind | Sitemagic CMS