Jægerspris Hovedgaard
 
/Jaegerspris/image002.jpg
 
Jægerspris Hovedgaard
Dråby sogn, Horns Herred. Matr. nr. 1 a m.fl. af Jægerspris Hovedgaard. Slottet og gården ligger ved Jægerspris by.

Ejer: Kong Frederik VII's Stiftelse.
Jægerspris Gods har i 1966 et samlet tilliggende på 5.470 tdr. land (3.017 ha), herunder Jægerspris Slot samt StifteIsens bygninger og parken: 25 tdr. land (14 ha), Jægerspris Hovedgaard: 732 tdr. land (404 ha), Christiansminde: 653 tdr. land (359 ha), Louiseholm: 270 tdr. land (149 ha), Egelundsgaard: 190 tdr. land (105 ha).

Jægerspris Slot består af tre fløje, af hvilke nordfløjens midterparti med det høje tårn er fra det gamle Abrahamstrup og således slottets ældste parti. Sydfløj en og trappetårnet ved denne er opført af Christian den 4', medens de to tårne mod syd er bygget af Frederik d. 5', og østfløjen, der forbinder de to nævnte fløje, er opført af Christian d. 6', efter at hans farbroder, prins Carl, havde ladet foretage betydelige ændringer og restaureringer.

Jægerspris Hovedgaard har et areal på 732 tdr. land (404 ha), der fordeler sig således: Ager: 606 tdr. land (334½ ha), eng: 120 tdr. land (66 ha) samt have, gårdsplads m. m.: 6 tdr. land (3½ ha). Hrtk.: 77 tdr.

Agerjorden, der ligger samlet syd og nord for gården, er af ret forskelligartet bonitet, overvejende sandmuld på sand- og grusunderlag. Terrainet er dels jævnt, dels let kuperet, kultur, gødningskraft og dræning god. Engarealet er strandeng af jævn bonitet.

Jægerspris Skovdistrikt er et af landets største og smukkeste; selve Jægerspris Skoven er berømt for sine "tusindårige ege«. Af skovdistriktets bevoksning er i 1966 godt 600 tdr. land gammel bøg, små 200 tdr. land er eg, 900 tdr. land er løvtræ af forskellig art, og ca. 1200 tdr. land er nåletræskulturer i forskellige aldersklasser, medens resten er ubevoksede arealer.

Jægerspris Avlsgård har gode, grundmurede bygninger. Hovedbygningen er i et stokværk med frontspids og tag af tegl; den rummer en stor og herskabelig lejlighed. Avlsbygningerne er rummelige og velindrettede, alle belagt med fast tag. Der hører 3 huse til gården.

Jægerspris er en gammel hovedgård, der i middelalderen fremtræder i historien under navnet Abrahamstrup. I begyndelsen af det 14' århundrede var gården krongods, men senere kom den i adelseje, indtil dronning Margrethe atter bragte den ind under kronen, hvorefter den var kongeligt len indtil 1673, da den af kong Christian d. 5' overdroges til den kongelige overjægermester, Vincent von Hahn, der i 1677 ændrede navnet til Jægerspris.

Kongen, der var en lidenskabelig jæger, fortrød imidlertid, at han havde skilt sig af med dette pragtfulde jagtrevier, og nogle år efter købte han godset tilbage. Senere overlod han Jægerspris til sin søn, kronprins Frederik, der efter at være blevet konge overlod gård og gods til sin broder, prins Carl, der sammen med sin søster, prinsesse Sophie Hedvig og kronprinsen, den senere kong Christian d. 6', tog fast ophold på slottet efter at have trukket sig tilbage fra hoffet i Kø­benhavn på grund af deres misbilligelse af kongens forhold til Anna Sofie Reventlow.
 Efter. kongens død lod Christian d. 6' Jægerspris Slot indrette til sommerbolig for sin søn, kronprins Frederik, der som konge overlod Slottet til sin dronning Louise, og efter hendes død til sin anden dronning, Juliane Marie. Kongen interesserede sig levende for Jægerspris Gods og stutteri i disse år.

I 1773 skænkede kong Christian d. 7' hele Jægerspris Gods til sin halvbroder, arveprins Frederik, der her lod gennemføre mange landboreformer under ledelse af sin dygtige inspektør, den kendte landøkonom og senere amtmand Esaias Fleischer. Arveprinsen, der var stærkt påvirket af sin tidligere lærer, statsmanden Ove Høegh Guldberg, havde stærke nationale og historiske interesser, hvilket på Jægerspris medførte, at egnens mange oldtids-minder blev genstand for undersøgelser, ligesom han lod rejse stene, der mindede nutidens slægter om vore gamle sagnkonger, og senere rejstes et Pantheon med mindestøtter af berømte landsmænd, dels i Slotshaven, dels i Slotshegnet.

I 1797 solgte arveprinsen Jægerspris Gods til kronen, og det var nu i en lang årrække kongeligt domæne, og i de kommende år holdtes der her bl. a. et stort Schäferi, der lededes fra Frederiksborg stutteri. I disse år frasolgtes bøndergodset til fæsterne, og alt i alt kostede godset i denne tid staten en del penge.

I 1854 købte Kong Frederik d. 7' Jægerspris Gods for en sum af 600.000 Rd., og senere tilkøbte han Egelundsgården. Kongen, der var stærkt tiltrukket af egnens mange oltids-minder, opholdt sig meget på Jægerspris sammen med grevinde Danner, der ved kongens død i 1863 arvede godset. I haven øst for Slottet lod grevinden opstille H. V. Bissens marmorbuste af kong Frederik d. 7', og da hun selv døde i 1874, blev hun efter kongens ønske bisat i slotshaven, hvilende i en marmorsarkofag i en åben gravhøj, ved hvis fod de tre fynske runestene står.

Ved Grevinde Danners død overgik Jægerspris Gods til en stiftelse, der bærer kongens navn, og i fundatsen af 30' oktober 1873 udtaler grevinden: »Ledet af det Ønske, at stifte et varigt Minde om min højtelskede Gemal, Hans Majestæt Kong Frederik VII, og om den Kærlighed og Omhu, hvormed høj salig Kongen omfattede selv den fattigste og mest hjælpeløse af sine Undersaatter, har jeg besluttet at grundlægge en Stiftelse, hvis Bestemmelse skal være under Navn af Kong Frederik VII' s Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn, især af Almuen, oprettet af Louise Christine, Lensgrevinde af Danner, at yde fattige og ulykkeligt stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse til dygtige Tjenestepiger, samtidig med at Jægerspris Ejendom og navnlig Slottet med dets Omgivelser altid sikres en, de Minder, som dertil knytte sig, værdig Vedligeholdelse«.

I overensstemmelse hermed skænkede grevinden alle sine ejendomme i Horns Herred til denne Stiftelse, ligesom hun i sit testamente gjorde denne til sin universalarving.

Jægerspris Hovedgaard er i dag forpagtet af det danske militær, der anvender en del af markerne til skydeøvelser, for de danske soldater.
 /Jaegerspris/image004.jpg
Log ind | Sitemagic CMS