Knabe Slægten
 
Knabe slægten
Teksten er direkte afskrevet fra kopi af det originale stambrev. Der tages forbehold for stave- og skrivefejl. Originalkopien opbevares på Lokalhistorisk Arkiv i Jægerspris.
Forord.
Indledningen til denne slægtsbog bør være et mindeord om den, som det alene skyldes, at bogen er blevet til, nemlig:
Niels Reinholdt Bentsen Lærer ved skolen i Hans Tavsensgade i København født 14. juni 1890, død 26. marts under influenzaepidemien i 1919
De sidste breve fra ham ud til familien angående oplysninger om den nulevende slægt er skrevet indtil 14 dage, før han døde, og endnu de første dage han lå syg, beskæftigede han sig med at få det hele samlet. Sine undersøgelser ude på Landsarkivet havde han imidlertid ikke fået endelig afsluttet, og muligvis var indholdet derfor også på sine steder kommet til at foreligge mere detailleret, end det nu gør, om hans undersøgelser ikke var blevet afbrudt så brat.
Med udmærkelse til sin eksamen begyndte han sin lærergerning, og efter udtalelse af hans forsatte, skoleinspektør Sophus Halle, var han en dygtig lærer, der gik op i sit arbejde med megen interesse, og som gjorde alt for at yde noget virkelig godt.
Hvad han kunne få tilovers af tid, brugte han, først til arbejde i Kristelig forening for unge mænd, senere med at få fattige børn i København på koloniophold om sommeren, og han havde netop skaffet plads til hold både på Bornholm, og på Lolland, da han blev kaldt bort.
Måtte vi andre kunne mindes som han.
December 1924
I
(Nr. 512/498) slægtens nestor, Hans Knabe, levede i det 17. århundrede i byen Gerlev i Horns Herred lidt syd for Frederikssund. Hvor eller hvornår han er født er forgæves søgt oplyst i Landsarkivets kirkebøger, men efter navnet at domme er en af hans forfædre eller han selv muligvis kommet hertil fra Tyskland.
I Gierløff Kirckis protokol for 1651 nævnet en Hans Knabis tjenestekarl, og antagelig har Hans Knabe derfor haft en gård i Gerlev.
Alt bøndergods i Gerlev og omliggende byer hørte imidlertid dengang ind under krongodset Jægerspris, eller Abrahamstrup, som det på den tid hed indtil 1673, hvor Christina V solgte det til overjægermester Hahn, og Hans Knabes gård har således været en fæsteejendom herunder.
Hans Knabe må være gift før 1647- i dette år nævnes nemlig Hans Knabis kvinde som fadder. Af hans børn kendes sønnen Peder, der er indskrevet som fadder 1661 og datteren Marlene, som er nævnt 1682.
Desværre har det ikke været muligt at finde dødsåret, men han må være død før 1696, i hvilet år Kirsten, salig Hans Knabis, er blevet begravet i sit alders fireoghalvfjerdsindstyvende år. Ved denne begravelse blev derefter kirkebogen ”ringt it qvarter”
(Nr. 256/249) Peder Knabe af Gerlev, søn af Hans Knabe, er antagelig født omkring år 1645. i kirkebogen for 1661 omtales han som Hans Knabis Peder, og omkring år 1680 er han blevet gift. Hans hustru Inger døde 1683 u barselseng, 3 timer efter at hun var forløst. Til notitsen om hendes døs er tilføjet: ”Gud give hende det evige liv. For klock (klokkeringning) 3 mark:”
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Datteren, hvis fødsel kostede moderen livet, blev døbt den 8. august 1683 og fik efter hende navnet Inger. Året efter, 3. søndag efter pinse, blev enkemanden gift med Margrethe Pedersdatter, og i dette ægteskab er år 1686 født en søn kaldet Peder.


Peder Knabe blev begravet dom. cculi (3. søndag i fasten)


(Nr. 128/125) Gamle Peder Pedersen Knabe af Neder Dråby, søn af Peder Knabe af Gerlev, død 22. søndag efter trin. 1686. 29 år gammel, 23. søndag efter trin. 1715. blev ærlige og velagtede karl Peder Pedersen Knabe trolovet til gudelskende quinde Bente Hansdatter, Jens Flints efterleverske.
Børn i dette ægteskab:
A Jens døbt 1717, død som barn.
B Anders Knabe vist nok født 1720, død 1763
C Unge Peder Pedersen Knabe født 1721, (nr.64/63)
D Dorte Pedersdatter døbt 1728, gift 1748, med Jeppe Larsen af Neder Dråby.
Hustruen Bente døde 1737 og blev begravet 2. pinsedag.


Allerede i oktober måned samme år ægtede han Ane Cathrine Larsdatter og havde med hende børnene:
E Lars født 1738, død som barn.
F Hans Knabe døbt 1742, død 1823.
Gamle Peder Pedersen Knabe var kirkeværge for Dråby kirke og blev derfor, da han døde 1763, begravet inde i kirken.


Dette år må have været et sorgens år for familien. I maj døde unge Peder Pedersen Knabes hustru, i slutningen af juni gamle Peder Pedersen Knabe, i begyndelsen af juli sønnen Anders, og endelig kort tid efter dennes lille søn.
Da den almindelige hornkvægsyge havde bortrevet alt, hvad der var i gården, nemlig 6 køer og 5 stykker ungkvæg, ænder og enken og hendes søn Hans, som ved skiftet den 11. juli samme år overtog fæstegården efter faderen, om at måtte overtage hele boet uden registrering og vurdering, da de ”ved Guds forsyn i den forventede bedre tid ville stræbe efter igen at forbedre boet til fuld besætning o g inventar, og hvad mere Gud ville give dem lykke til”:
Der blev tillagt hvert barn 10 slettedalerer i arvepart. Enken, Ane Cathrine Larsdatter, døde år 1782, nogle og 70 år gammel.


(Nr. 64/63) Unge Peder Pedersen Knabe, søn af gamle Peder Pedersen Knabe, døbt 10. søndag efter trin 1721, var gårdmand og sognefoged i Neder Dråby. Gift 1. gang med Anna Catharina Pedersdatter.


Børn i dette ægteskab:
A Peder Pedersen Knabe jun. Født 1745, død 1820.
B Bente født 1747, død som barn.
C Hans født 1748, begravet 1752.
D Ole født 1751.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
E Hans født 1754.
F Anders født 176, begravet 1758.
G Bente Kirstine født 1759, begravet samme år.
H Anna Margrethe født 1760, gift 1. gang med Lars Svendsen af Skoven (se nr. 32/31)

Hustruen, Anna Catharina, døde 1763 og blev begravet 6. søndag efter påske.
Kort tid efter giftede unge Peder Pedersen Knabe sig med Dorothea Pedersdatter. Vielsen fandt sted den 23. september 1763.

Børn af 2.ægteskab:

J Anders født 1764, død 1836.
K Peder født 1766.
L Anna Catharina født 1770.
M Rasmus født 1774.

Sognefoged Peder Knabe blev nogle og 50 år og begravedes 2. søndag efter påske 1774. han efterlod sig 8 børn, deriblandt 2 sønner der begge hed Peder Pedersen Knabe, så snart dødsfaldet blev bekendt, blev hans indbo straks forseglet således: en kiste med bogstaverne PPS og årstallet 1742, et wråskab med samme bogstaver, en kiste mærket DPD 1765, hvoraf enken dog forud udtog til at bestride begravelsen. To par lagner og ”en pung hvori befandtes penge udi kroner 5 rdl. 4 mk. Og udi anden klingende mønt 4 rdl. 4 mk. Tilsammen 10 rdl. 2 mk. Hele boet opgjordes til 291 rdl., men der blev dog kun lidt over 39 rdl. Til deling. Anna Margrethes
søsterlod blev således kun 1 rdl. 2 ml. 9 sk. I arvepart blev der tillagt hende et får, som skulle gå iblandt stifmodereres til næste Michaeli (Mikkelsdag).


II
(Nr. 128/121) Bent Laursen Skåning, gift med Kirsten Nielsdatter, havde 8. søndag efter trin 1729 et barn til dåben. Af en notits tilført kirkebogen fremgår, at han er kommet hertil fra Kullen i Skåne, og at han på daværende tidspunkt boede hos en Niels Møllers i Skoven.
Hvornår ha er født vides ikke, men antagelig ligger hans fødselsår noget før år 1700, idet en søn allerede skal være født år 1717. han er død 1763, begravet 2. søndag efter epiph, og skiftet efter ham er afholdt den 3. februar.
Børn i dette ægteskab:
A Svend Bendsen Skåning, født 1717. (Nr. 64/61)
B Buddil gift med Mads Trolle fra Frederikssund, fød før 1763.
C Giertrud gift med Lars Frigård, indsidder i Skoven, død 1781 70 år gammel.
D Kirsten født 1729, gift 1. gang med soldat Peter Spids i København, død før 1763. gift 2. gang med Hans Jørgensen Esselberg, Nørrebro i København.
E Johanne født 1732, gift med Peder Pedersen af Skoven.


To år efter, 1765 1. søndag i fasten, blev Bent Skånings enke begravet.
 
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
(Nr.64/61) Svend Bendsen Skåning, født 1717, søn af Bent Laursen Skåning, gift med Marie Hansdatter, født 1721, var fæster af Troldegården i Skoven.


Børn i dette ægteskab:
A Kirsten Svendsdatter født 1751, gift 1779 med Niels Christensen i Skoven.
B Bodil født 1753.
C Lovise død 1755.
D Lars født 1756. (Nr. 32/31)
E Jacob født 1759, antagelig død før 1782.
F Hans født 1761.
G Anne Maria født 1767.
H Maren født 1769, død 1770.


2. pinsedag 1782 blev Svend Bendsen Skåning begravet, og samme år, den 25. oktober, blev der holdt skifte mellem enken og efterlevende børn, men der arvedes intet.
Fire år efter, 9. søndag efter trin 1786, blev Marie Hansdatter begravet.


(Nr.32/31) Laers Svendsen af Skoven, søn af Svend Bendsen Skåning, gift 3. søndag i advent 1783 med Anna Margrethe Pedersdatter, født 1760, datter af unge Peder Pedersen Knabe (Nr.64/63), fik 1784 fæstebrev på Toldegården, som moderen siden 1782 havde beboet som enke.
Børn (a-b):
A Ane Cathrine Sophie døbt 1. søndag efter epiph 1785, gift med Anders Jensen Lind (se nr. 16/15).
B Peter født 1787, død 1793.


1792 døde Laers Svendsen knapt 36 år gammel. Den 10. november samme år afholdtes der skifte mellem enken og efterlevende børn, men der var intet at arve. Børnenes morbroder Peder Pedersen Knabe af Neder Dråby var til stede ved skiftesamlingen.
Samme år giftede enken sig med Christen Rasmussen Vest, født 1768.
Børn i dette Ægteskab (1-5):
1 Lars Christensen Vest født 1793.
2 Peder født 1795, gift 1825 med Kirsten Olsdatter.
3 Christen født 1797, død før 1824.
4 Rasmus født 1800.
5 Kirsten født 1802 fød før 1824.
Christen Rasmussen Vest døde den 28. februar 1824. Hvornår Anna Margrethe Pedersdatter er død, vides ikke.
 
III
(Nr. 128/115) Jens Lind var husmand i Neder Dråby, død 1749.
Når eller hvor han er født vides ikke. Han nævnes i Dråby kirkebog 1725, og 3 år senere havde han, 4. søndag i anvendt 1728,en datter Ellen Lovise til dåb. Ved skiftet efter ham 28. februar 1750 omtales hans enke Gunild og hans to døtre Maren Jensdatter Lind (se nr. 64/57) og Ellene. Sytten årsenere, 1. søndag i advent 1767, begravedes hans enke.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
IIII
(Nr. 64/57) Hans Knudsen af Neder Dråby, født 1714, gift 27. juni 1738 med Maren Jensdatter Lind, født omkring 1710, datter af Jens lind (nr.128/115)
I dette ægteskab en søn:
Jens Hansen (eller Poulsen) Lind (nr.32/29)
År 1741 døde Hans Knudsen, 27 år gammel, og blev begravet 2. søndag efter påske.
Samme år blev enken trolovet med musqeter Poul Rasmussen.
I dette ægteskab børnene (A-G):
A Rasmus 1743 – 1811
B Hans 1745 – 1804.
C Ole døbt 1747
D Mette Kathrine - 1748.
E Ole 1751.
F Elsebet 1756.
G Peder 1760.
1787 blev Maren Jensdatter Lind begravet, nogle og 70 år gammel.
(Nr.32/29) Jens Hansen (eller Poulsen)Lind, søn af Hans Knudsen og Maren Jensdatter Lind, er døbt alle helgens dag 1738 i Dråby kirke. 2. søndag i advent 1770 blev han trolovet med enken Kirsten Nielsdatter og fæstede samtidig (fæstebrevet er dog først dateret 16. februar 1773) ”den gård i
Jægerspris Schowboeliger udi de såkaldte Sexgårde, som den forrige beboer Anders Svendsen fradøde, og som enken, hvem han ægtede med stedet, således til ham haver afstået”.
Gården var på 2 tdr. og 6 skpr. Hartkorn, og der svaredes årligt 6 rdl. 5. mk. Og 4 sk. Samt i landgilde 1 lam, 2 høns og 2 tdr. rug.
Endvidere skulle der gøres hoveri efter reglementet. Bygningerne bestod af 3 længer på tilsammen 27 fag.
Til besætning og inventar modtog han for forgængernes dødsbo for i alt 127. blandt andet 5 heste, 13 får, 12 svin,2 vogne, 1 plov og 1 harve.
Han måtte forpligte sig til ”at føde og klæde og kristeligt opdrage forgængerens 3 børn, indtil de selv kunne fortjen brødet eller på anden måde blive forsørget, men blev derfor, da tillige den almindelige hornkvægsyge havde bortrev alt gårdens hornkvæg, fri for at betale indfæstning.


I øvrigt måtte han forpligte sig til at holde besætningen og inventariet komplet, at vedligeholde gårdens bygninger, betale de kongelige skatter, påbud og landegilde i rette tid, finde sig i de forandringer som general-landvæsen og kommune ville fortage til agerbrugets forbedring satte stendiger og gærder, plante pile, lægge humlekuler, plante frugttræer i sin have, behandle og bruge gårdens jorder forsvarligt og at vise hørighed og lydighed, som en god fæstebonde hør og bør”.


Få år efter blev der på Jægerspris Tinghus afsagt dom over omtrent 100 bønder fra Gerlev og Dråby sogne for ulovligt brændevinsbrænderi.
Af den lange liste anføres følgende: Peder Rasmussen og Christopher Rasmussen af Landerslev, Niels Christophersen af Over Dråby, Peder Knabe, Jeppe Larsen og Hans Knabe af Neder Dråby og Svend Bendsen og Rasmus Vest af Skoven.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Også Jens Lind var blandt de anklagede, og under et forhør den 4. oktober 1777 tilstod Lind, at han ligesom en Jens Andreasen havde brændt en eller to gang i sidste forår med en hat og to piber, som han havde lånt.
Dommen blev afsagt den 9. oktober og lyder således:
Thi bør de samtlige for sådan deres ulovlige og egenrådige brændevinsbrænderi samt øvrige ulovlige adfærd hver betale 30 rdl., foruden at de her i retten afleverede brændevinsbrænder-redskaber være confisqerede. Udi processens omkostninger betaler en hver af de indstævnte 4 Mark. Alt at udredes og betales til cammeråd Eschildsen, som haver angivet og påtalt disse forbrydelser, inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under lovens adfærd”:
I sit ægteskab havde Jens Linde 4 børn (a-d):
A Dorothea døbt 1773
B Else døbt 1775, gift 1799 med Peder Rasmussen Vest af Skoven, født 1766, død 9. februar 1824 søn af gårdmand Rasmus Christensen Vest, født 1730, død 1803 og hustru Anna Andersdatter, og sønnesøn af Christensen Vest født 1708, død 1773 og Else Bertelsdatter død 1767.
Brødre til Rasmus Christensen Vest:
Christen Rasmussen Vest, født 1768, død 1824, Anders Rasmussen Vest født 1774, død 1837 og Andreas Rasmussen Vest født 1780, død 1857.
Ni børn i Else Jensdatters ægteskab:
Jens født 1800, død samme år.
Peder født 1802, død 1803
Rasmus født 1803.
Jens født 1805, død 1826.
Christen født 1807.
Ane Lisbet født 1809.
Kirsten født 1813.
Anders født 1813.
Ane født 1818, død før 1824.
 
7. juli 1824, samme år som Peder Rasmussen Vest døde blev der holdt skrifte mellem hans enke og hendes familie, da hun agtede at indgå nyt ægteskab med en Ole Jensen.
 
C Gunild døbt 1777, død 20. august 1858, gift 1803 med Andreas Rasmussen Vest, født 1780, død 30. december 1857. denne var en broder til hustruens søster Elses mand.
Barn i dette ægteskab:
Ane Lisbet døbt 10. december 1809, død 1879.
D Anders Jensen Lind født 1782. (nr. 16/15).
Jens Lind afstod nogle år forinden sin død gården til sin søn Anders og henlevede sine sidste år som aftægtsmand. Blev begravet den 29. december 1815. Hans hustru Kirsten Nielsdatter døde året efter, begravet den 27. marts 1816, 70 år gammel.
(Nr.16/15) Anders Jensen Lind, søn af Jens Hansen Lind, døbt 11. april 1782, trolovet 18. januar 1807 med Ane Cathrine Sophie, døbt 1. søndag efter Hellig tre konger 1785, død 11. august 1849, datter af gårdmand Lars Svendsen (nr. 32/31).
I de første år af sit ægteskab var Anders
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Jensen Lind indsidder i Skoven, men inden faderens død overtog han dennes fæstegård. Han døde imidlertid allerede den 25. september 1824, 42 år gammel.
Nedennævnte 7 børn (a-g) født i dette ægteskab:
A Lars Andersen Lind døbt 19. juni 1807, gift 25. november 1836 med Inger Olsdatter, døbt 27. marts 1810, død 1875, datter af indsidder Ole Olsen, Over Dråby.
1 Anders Larsen født 1837, gift 2. gang med Maren Kirstine Petersen, født 1840. (Skuldelev).
2 Ole Larsen født 26. oktober 1839, død Halsnæs.
3 Ane Cathrine Larsen født 1. november 1841, død, gift 1. gang med Niels Jensen, anden gang med Peder Christensen Vest, Nygården, død
4 Peder Nielsen Larsen Lind født 6. marts 1843, gift 24. maj 1876 med Dorthe Olsen af Over Dråby, 27 år gammel. PNLL omkom sammen med to karle og en dreng under en ildebrand.
5 Dorthe Larsen født 2. marts 1846, død, gift med Lars Frederiksen, Halsnæs.
6 Lars Christen Larsen Lind født 10. januar 1854, Halsnæs.


B Kirsten Andersdatter døbt 1. juni 1809, gift 1831 med Anders Pedersen af Neder Dråby, (se nr. 8/7).
C Jens født 1812, død samme år.
D Jens Andersen Lind, gårdmand i Biltris, døbt 28. oktober 1813, død 1891. gift første gang 31. oktober 1846 med enke efter Lars Andersen af Biltris, Christiane
Carlsdatter, født 1795. gift anden gang 1862 med Sidsel Marie Andersen, Biltris Mark, født 1835, død 21. december 1912.
 
6 børn (1-6) i sidste ægteskab:
1 Anders Andersen født 29. august 1863, forhenværende gårdmand i Jenslev, gift 12. januar 1891 med Johanne Nielsen. St. Karleby Mark, født 3. august 1861.
2 Ole født 6. juni 1865, gårdmand, Sexgården, gift 16. februar 1896 med Ane Poulsen, Jenslev, født 12. januar 1872.
3 Kristiane født 9. april 1868, bosiddende i København.
4 rine født 25. april 1871, død 24. juli 1877.
5 Anna Marie født 30. oktober 1874, død 6. november 1877.
6 Anna Kirstine Petrine født 10. juni 1878, gift 29. maj 1903 med Lars Peter Eriksen, født 20. maj 1877. har fødegården på Biltris Mark.
E Ane Margrethe Andersdatter født 12. marts 1816, død 19. december 1882. gift 20. januar 1837 med gårdmand i Lyngerup Lars Christensen, født 1800, søn af Christen Rasmussen, død 15. december 1868.
 
4 børn i dette ægteskab:
1 Niels Christensen født 16. maj 1838, død 4. februar 1923.
2 Ane Cathrine født 8. juli 1841, død sommeren 1867. Var om foråret samme år blevet gift med Niels Johansen Venslev.
3 Jens født 16. november 1844,
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
forhenværende gårdmand på Ferslev Mark, gift med Maren Kirstine Jens af Dalby, født 28. september 1853, død 30. november 1916.
4 Anders Christensen L. født 6. december 1850, gårdmand i Lyngerup, gift med Maren Jakobsen, født omkring 1856.


F Dorthe Andersdatter født 6. juni 1818, gift 1845 med Ole Olsen af Over Dråby Mark, født 28. januar 1819, søn af gårdmand Ole Olsen og Dorte Pedersdatter Over Dråby.
7 børn (1-7) i dette ægteskab:
1 Ole Olsen født 25. november 1844, død, Neder Dråby.
2 Anders født 5. februar 1847 død.
3 Dorthe født 14. januar 1849 død, gift med gårdmand Peder Lind, Sexgården.
4 Peder født 22. november 1851 (Over Dråby).
5 Hans født 28. november 1854, død. Har været gift med sin broder Oles enke.
6 Ane Cathrine født 8. marts 1858, gift med Niels Andersen Kyndby.
7 Lars født 9. marts 1858, død.
 
G Inger Andersdatter født 6. maj 1820, gift 1851 med Christen Frandsen i Skoven, født 12. november 1822, søn af husmand i Skoven Frands Jensen og Sophie Christensdatter.
 
3 børn (1-1) i dette ægteskab:
1 Ane Cathrine Sophie Christensen født 6. december 1852.
2 Thrine født 21. april 1855.
3 Anders født 20. februar 1858.
Til belysning af forholdene i Sexgården for 100 år siden skal nedenfor anføres et udtog af den
I marken:
12 får a 9 mk. 4 lam a 4 mk. 1 rødhjelmet ko 10 år 7 rdl. 1 rødhjelmet ko 6 år 6 rdl.
1 sorthjelmet ko 14 år 6 rdl. 1 blakket ko 6 år 8 rdl. 1 røddraget stud 5 rdl. 3 sortdragede
studekalve 3 rdl. 2 grise 4 rdl. 6 ungkalve 7 rdl. 1 sort hoppe 19 år 4 rdl. 3 ungheste 7 rdl. 4
gamle gøs og1 gase 2 rdl. 3 mk.
I stuen:
Et fyrrebord med bænk og skuffe, en rødmalet gåsebænk, en langbænk en gåsebænk, en lille hønsebænk, to stole med halmsæde, en rødmalet stol, et stort rødmalet fyrreskab med lås og nøgle 3 rdl. 2 mk., et bornholmer 8 dages stueur med rødmalet fyrrefutteral 11 rdl., et lille spejl i forgyldt ramme, en jernbilæggerkakkelovn 7 rdl., et magleholt og to maglefjælle.
Et sengested med omhæng, deri en rød- og grønstribet overdyne, en grønstribet underdyne, en rødstribet underdyne, to rød- og grønstribede trække puder og et par lagener.
En del af et sengested, deri en gulstribet overdyne, en gulstribet underdyne og to blågarnslagner.
Et sengested med blåstykket omhæng og tæppe, deri to trækkepuder, en rød- og grønstribet overdyne, en grønstribet underdyne, en gammel grønstribet underdyne, en lang hovedpude og et par lagener.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
I den øverste stue:
En jernbilægge-kakkelovn 4 rdl., et rødt hjørneskab, tre rødmalede træstole, et rødmalet bord og to lysestager.
 
I kammeret:
Et fyrrebord, tre gamle rokker, et dejtrug, tre slakre, to gamle baller og fire gamle kornsække.

I køkkenet:
En kobberbryggekedel 5 rdl. En håndkværn, en løs kobberkedel, en gammel skæppe, et ostekar, et gammelt trug, en slfjerding?, to gamle stripper, en mælkebøtte, en standerfjerding, en gammel spand, et sold, en tenrokke, en del gamle tallerkener, et gammelt saltkar, et drikketrug, en valke, et vandåg, en gammel lertallerken og en træfod.
 
I gården:
En sav, en håndøkse og to river.
 
På loftet:
Seks gamle bøger og seks glasflasker.

Samtlige ovenstående effekter findes vurderede til i alt 156 rdl. 2 mk. 10 sk. Og efter at forskellige gældsposter til beløb 132 rdl. 5 mk. 15 sk. Var fradraget, blev der således 23 rdl. 2 mk. 11 sk. til deling mellem afdødes hustru og børn. Dette vil sige 11 rdl. 4 mk. 5½ sk. til hustruen, 2 rdl. 5 mk. 9 6/16sk. til hver af sønnerne, 1 rdl. 2 mk. 12 11/16 sk. til hver af døtrene.
Hvad datteren Kirstines arvepart angår, står der om denne anført følgende:
Kirstine tilskrives et forsvarligt sengested med omhæng, tre forsvarlige dyner, to lange hovedpuder, to trækkepuder og et par hørgarnslagener. Effekterne skal af enken udleveres arvingen, når denne bliver gift eller på anden måde kommer i den stilling, at hun kan modtage, bruge eller benytte samme.”
 
V
(Nr.64/53) Simon Pedersen af Over Dråby 18. marts 1691 trolovet med Karen Hansdatter. Hvornår de er født eller døde vides ikke, men nedennævnte tre børn har set lyset i dette ægteskab:
Peder Simonsen født omkring 1705, død 1771, bosiddende i Neder Dråby.
Hans født 1707, død 1745.
Jens døbt 1711, (nr. 32/37)
 
(Nr. 32/27) Jens Simonsen, indsidder af Over Dråby, døbt 9. søndag efter påske 1711, søn af ovennævnte Simon Pedersen, blev den 20. søndag efter trin 1739 gift med Maren Larsdatte, født omkring år 1710.
Børn i dette ægteskab:
Lars født 1746.
Ane Kathrine født 1749, død 1752.
Ane Kathrine døbt 5. søndag efter trin 1753, gift 1776 med Peder Rasmussen af Landerslev, se (nr. 16/13)
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Det vides ikke, hvornår Jens Simonsen er død, men han har antagelig overlevet sin hustru, og denne er død år 1786, nogle og 70 år gammel.

VI
(Nr.64/49) Christopher Mortensen af Landerslev, død 1741, omtalers første gang i kirkebogen således:
 
21. søndag efter trinitatis 1712 blev Christopher Mortensen af Landerslev trolovet til gudfrygtig enke Maren Andersdatter, salig Rasmus Jensens efterleverske”.
 
I ægteskabet fødtes fem børn (A-E)

A Rasmus Christophersen født 1713, (Nr.32/25)
B Niels født 1716, død 1778.
C Hans født omkrig 1720.
D Marie født 1722, død 1722.
E Peder (1725).
 
Christopher Mortensen begravedes 2. søndag i advent 1741, hans enke 14 år senere år 1755. Ved skiftet efter enken opgjordes boet til 14 rdl. Sønnen Rasmus forklarede, at hans saglige moder havde bortgivet det meste, han havde, før hun døde, men han havde intet bekommet.
(Nr. 32/25) Rasmus Christophersen af Landerslev, søn af Christopher Mortensen, døbt efter trin 1713, var gift med Mette.

I ægteskabet var følgende børn:
 
A Marie født 1740.
B Christopher født 1742.
C Anders født 1744, begravet året efter.
D Anders født 1746.
E Peder født 1747, (nr.16/13).
F Ane født 1749.
G Maren født 1752.
H Lars født 1753.
I Anders født 1754.

 
Almindelig bededag 1788 begravedes hustruen Mette, 74 år gammel, og 6 år sener, 1. søndag efter epiph, Rasmus Christophersen, 80 år gammel.
 
(Nr. 16/13) Peder Rasmussen af Landerselv, søn af Rasmus Christophersen, døbt 1747, fæstede 1771 en gård i Landerslev, som forgængeren havde forladt i armod, efter Jægerspris jordebog var den på ca. 6 tdr. hartkorn, og der svaredes i landgilde 1 lam og 4 høns, eller i penge 1 rdl. og 2 mk., samt 1 td. rug og 1 td. og 4 skpr. byg.
Gården bestod af fire længer, hvor af stuehuset og tørvehuset var i nogenlunde god stand, medens de øvrige fag var meget brøstfældige.
For reparation måtte godset derfor lever ham tømmer til stolper, bjælker og lægter. Fra forgængeren modtog han indbo, vogne,
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
ploug, redskaber, ”bæster” og øvrige kreaturer for tilsammen 100 rdl., og fra godset fik han leveret 8 tdr. byg og lige så meget havre til vårsåning. Forgængerens restancer skulle han ikke betale, og han slap ligeledes for indfæstning.
 
20. søndag efter trin. 1776 ægtede han Ane Kathrine Jensdatter, døbt 5. søndag efter trin. 1753, datter af Jens Simonsen o Over Dråby.
 
Følgende børn er født i dette ægteskab:
A Jens Pedersen døbt 1778, død samme år.
B Rasmus døbt 1779.
C Kirsten døbt 1782, dø samme år.
D Jens døbt 1783.
E Anders døbt 1786. (Nr. 8/7)
F Mette begravet 1790 1 år gammel.
G Peder døbt 1792.
H Mette døbt 1794, begravet året efter.

Peder Rasmussen og Ane Jensdatter døde henholdsvis den 9. december 1804 og 24. marts 1824. Ved Ane Jensdatters død overtog sønnen Jens fæstegården.
(Nr. 8/7) Anders Pedersen, søn af Peder Rasmussen, født i Landerslev 1786 døbt i Dråby kirke 3. søndag efter trin, samme år og konfirmeret i Gerlev 1802. blev den 24. juni 1809 trolovet med Else Christensdatter, der var enke efter Ole Pedersen Knabe, født 1772
død 14. maj 1809. Samtidig fæstede han den udflyttergård i Neder Dråby, som enken havde, og ”som enken til ham ville afstå på vilkår at ægte hende”. Fæstebrevet er dog først dateret den 31. december 1811.
 
I sit ægteskab med Else Christensdatter havde han 3 sønner nemlig:
A Peder Andersen født 1810, død 4. januar 1877, som aftægtsmand i Frederiksværk. Blev efter familiens udsagn kaldt Peder Vest Andersen fra Kulhusene.
B Niels født 1813, død 1896 eller 97. Gårdmand i Lyngerup, gift 9. april 1834 med Ane Lisbet Andersdatter, født 1801, enke efter gårdmand Lars Pedersen.


Niels Andersens børn:
1 Lars Peder Nielsen født 25. maj 1834, død 2. juli 1837.
2 Anders født 22. oktober 1836, død 1917 eller 1918.
3 Lars Peder født 21. juli 1839, død 30. april 1840.

4 Lars Peder født 12. februar 1841, død før 1905.

5 Inger Johanne født 8. september 1843, død, gift med Peter Jensen.


C Ole født 1815, død omkring 1880. Har boet på Ferslev Mark.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Den 29. august 1831 døde Else Christensdatter, 59 år gammel. Da han agtede at gifte sig igen, blev der holdt skifte, og ved registreringensforretningen, som blev afholdt den 21. september opgjordes boets formue til i alt 796 rdl. 3 mk. 8 sk. Heraf de 30 rdl. i kontante penge.
 
Nedenstående fortegnelse over det væsentlige såvel i stuerne som i staldene og udhusene viser et på daværende tidspunkt, for en almindelig bondegård overordentlig repræsentabelt bo.
 
I dagligstuen blandt andet et rødmalet bord, en lang gåsebænk, en kistebænk, et hængeskab, et 24 timers stueur, et stort klædeskab, et halvt pund gran, en slagbænk, 30 alen hørlærred, 50 alen blårlærred, to mindre stole, tre lænestole, et bord med to skabe, to små hønsebænke, 38 tintallerkerner, fire store tinfade, to tinskåle, to tinkrus, to tinlysestager, to små tinfade, 13 tinskeer, en potageske, fem teskeer, et lerkrus med tinlåg med en sølvmedalje, to sølvspiseskeer, et sølvlommeur, seks kulørte flade porcelænstallerkener, syv glaserede tallerkener, otte kobberfade, en jernbilæggerovn med 6 messingknager, en lygte, en malmmorter med støder, et magletøj, et gammelt spejl, en peberkværn, en kurv, et blåmalet spejl, en ølkande, en seng med blåt omhæng og tæppe, deri en overdyne, to blåstribede linnedsunderdyner, en lang hovedpude, To rødstribede trækkepuder og et par blågarnslagner. Et sengested med blåt omhæng og fransk tæppe, deri en rødstribet overdyne og andet sengetøj.
I øverstestuen:
Et blåmalet tebord, et rødmalet slagbord, to
lænestole, seks diverse stole, et stort rødmalet skab, et rødmalet chatol med opsats, 43 lagner, seks alen hvergarn, 14 blågarnslagner, fem hørgarnslagner, syv pudevår, to håndklæder, en stor hørgransdyne, fire bygkornsduge, en rødmalet fyrrekiste, deri to blårlærredslinnedsomhæng til en seng, ni kniplingslin, fire andre lin, otte huer med bånd, to hvide forklæder, syv diverse forklæder, fem tørklæder, en katunstrøje, en rød nattetrøje, en bilæggerkakkelovn med fire halmskruer, et otte dages stueur, to lindlagte spejle, et spejl i forgyldt ramme, 21 skilderier, et messingfad, to malmlysestager, en tinterrin, en messingkaffekande, en kobbertemaskine, en kobberkaffekande, en klukflaske, fem glasflasker, en lille lav terrin, en tedåse, en tepotte, en kaffekande, en glaskaraffel, en blikdåse, fire porcelænsspølkummer, et par tekopper, seks flasker, en stol, en fyrrekiste heri en sort kjole, syv hvergarnsskjorter, fire trøjer, to blå nattrøjer, en kåbe, syv pund farvet garn, seks pund garn, to par strømper og et par sko.
I kammeret blandt andet ni gamle tintallerkener og et natskrin med messingbække.


I køkkenet:
En indmuret kobberkedel, en mindre kobberkedel, en løs kobberkedel, en messingkedel, en mindre messingkedel, to kobberpotter, to tekedler, en tragt, et vaffeljern, en kaffemølle, en ildtang og skuffe, to spande med jernbånd, en håndkværn, tre store støbekar, fem jerngryder, en standertønde, fire fjerdinger, en heltønde, tre mælkebøtter, en kærne med tilbehør, to stripper, to ostekar, tre småsold, et rivejern, tre træølflasker, 12 lertallerkener, ti forskellige lerkar og en hørrok.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
I kammeret ved køkkenet:
26 træbøtter, to mækehylder, en lang bænk, en kobberkedel, en flødebøtte, en trappe, et saltkar, et hakkebræt, to maltkasser, to rokke, en messingkedel, et pund uld, en gammel dyne, to korte puder og fem skrælletrøjer.

I haven:
Seks bistader og seks par blågarnslagner.
I huggehuset blandt andet en høvlebænk.

I gården:
En gammel vogn, 10 rdl. en engelsk plov, en dansk plov, en engelsk plov uden beslag, en tjæretønde og kande, tre hjulbøre, 2½ favn brænde, en kartoffelplov, ni stykker rundt egetømmer, en slibesten med trug, en skammel, en hakkelsekiste med kniv, en foderkasse, tre høtyve, to jernstænger, 22 stykker bøgetømmer, en slæde med fadding, en rulle med stokke, en rødstribet overdyne, en grønstribet underdyne og andet sengetøj.
 
Besætning:

En sort ko 12 år 16 rdl., en sort ko tre år 20 rdl. en rød ko fire år 12 rdl. en rød ko seks år 20rdl., en sortdraget ko otte år 18 rdl., en rødskjoldet ko tre år 12 rdl., en sortskjoldet ko fire år 12 rdl., en sortskjoldet ko 4 år 22 rdl., en rødhjemlet tyr 1½ år 7 rdl., to stude to år 20 rdl. Fire småkalve 12 rdl. 15 får og en vædder 48 rdl., to svin et halvt år 18 rdl., en so med ni grise 18 rdl., 15 gæs 12 rdl. ti ænder 1 rdl., og otte høns 4 mk.
Efter at forskellige udgifter i forbindelse med skiftet var fradraget, blev det til deling 735 rdl. og da børnene af Else Christensdatters først ægteskab havde fået arv ved hendes indgåelse i andet ægteskab, fik sønnerne Peder, Niels og Ole hver 122 rdl. 3 mk. 6 sk., ligesom faderen, af det der derefter var blevet tilovers for ham selv, nemlig 367 rdl. 4 mk., 2½ sk., yderligere tillagde dem tilsammen 235 rdl.

Den 16. december samme år indgik Anders Pedersen derefter nyt ægteskab med 22 årig tjenstpige på Jægerspris, Kirsten Andersdatter, datter af Anders Jensen Lind, Sexgården,
(nr. 16/15) og hustru Ane Cathrine Larsdatter.
Anders Pedersen døde den 29. marts 1855, begravet 6. april. Hans hustru, Kirsten Andersdatter, døde 12 år sener den 26. april 1867.


Ti børn (d-m) er født i dette ægteskab:


D Ane Cathrine Andersen født 6. november 1832, død 10. februar 1905, gift i Hyllinge kirke 20. oktober 1855 med gårdmand Niels Sørensen af Nørre Hyllinge (se nr. 4/3), født 12. januar 1807, død 12. april 1888. – Angående børnene i dette ægteskab, se under faderen Niels Sørensen Nr. 4/3.


E Else Margrethe født 22. april 1834, død i april måned 1922, gift med Peder Hansen, født omring 1835, død omkring 1908, søn af Hans Pedersen og hustru Johanne.
 
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Otte børn i dette ægteskab:
1 Andersigne Hansen født 14. december 1863.
2 Johanne Kirstine født 3. september 1865, gift Petersen.
3 Hans Peter født 17. december 1867. 1 – 3 født i Skjenkelsø.
4 Anders død.
5 Jens, 4 – 5 født i Farum.
6 Lars født 16. februar 1874.
7 Kirsten Marie født 16. februar1874, død 18 år gammel
8 Ane Kathrine født 30. juli 1876, begravet 13. juni 1920 gift Frandsen.


F Anders Peter født 24. april 1836, død 22. november 1880, gift med Dorthea Jacobsen, født 13. juni 1840,død 28. august 1923.
Datter af Anders Peter:
Mathilde Christine født 20. december 1865, gift 31. januar 1886 med Emil Marius Theodor Erichsen, født 24. april 1864.


G Rasmus Peter født 27. april 1838, død 20. september 1889, gift i Roskilde med Johanne Marie Jeppesen, født i Herstedvester 17. november 1849, død i København 3. juli 1924, datter af banevogter Jeppe Olsen, født omkring 1817 i Vridsløsemagle, død 1894. og hustru Ellen, født i Fakse omkring 1817, død 1882.
Datter:
Anna Christine født 12. september 1871, gift
14. oktober 1900 med bogbindermester Hans Frederik Vilhelm Hansen, født i Virked 16. marts 1873. I ægteskabet sen søn: Hugo Henry født 12- september 1901, død 27. oktober 1919.


H Kathrine født 24. juli 1840, død før 1844.
I Lars Peter født 1. april 1842, død 6. januar 1907, gift 6. september 1868 med Karen Frederiksen, født 10. december 1849, død 13. februar 1917, datter af Jens Frederiksen, Gyrstinge, født 1803, død 1870 og hustru Kirsten Olsen, født 7. maj 1906, død 18. april 1881.


Børn i dette ægteskab:


1 Camilla født 19. december 1869, gift 23. maj 1897 med lagerchef Hans Schou, født 26. juli 1863.
2 Anna født 29. marts 1872.
3 Adolph født 30. maj 1877.
4 Johanne født 6. marts 1880, gift 2. november 1902 med direktør Aage Hansen, født 24. januar 1875.


J Kathrine Marie født 6. april 1844, død sommeren 1917, gift 23. juni 1866 med skomager Jens Niels Rasmussen af Ferslev, født 1835. Har boet i Vejleby.

Børn i dette ægteskab:
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
1 Signe
 
2 Marie
3 Andreas
4 Peter
5 Anna
6 Rasmus
7 Lars
8 Sofie.


K Dorthe Kirstine født 27. juni 1848, død 12. juli 1924, gift 28. november 1877 med købmand i Nørre Hy6llinge Christian Ludvig Høyer, født 9. marts 1836, død 11. januar 1913.


Børn i dette ægteskab:
1 Carl Johan Mulertz Høyer, født 13. oktober 1878.
2 Ludvig født 8. august 1881, død 26. november 1905.


L Kirstine født 29. juni 1849, død 1. januar 1912, gift 1871 med husejer Lars Christian Olsen, Nørre Hyllinge, født 2. oktober 1841, død 25. august 1897. Søn af Kirsten Sørensdatter og Ole Jensen.


Børn af Kirstine:
1 Jens Peter født 25. august 1872 i Lille Karleby.
2 Valdemar Anders Peter født 11. november 1874 Lille Karleby. Død 4. april 1892.
 
3 Kamilla Kristine født 19. december 1880 i Egholm Skov, gift 11. april 1902 med snedkermester Carl Frederik Gösta Malmsted, født 29. juni 1879.
4 Adolf Peder født 24. august 1884 i Egholm Skov


M Jens Peter født 28. september 1854, død 2. juli 1914, gift med Frederikka Olsen, født 28. september 1870. Kom efter endt skolegang i købmandslære i Kalundborg og grundlagde 1879 hudefirmaet J. Andersen jun & co.


Børn i dette ægteskab:

1 Henry født 13. januar 1895.
2 Kay født 7. september 1897.
3 Gudrun født 16. marts 1899, gift Meulengracht Madsen.
4 Gunild født 3. september 1901.
 
Slægten Knabe
Jens Lind – Gunild
Hans Knudsen – Maren Jensdatter Lind
Simon Pedersen – Karen Hansdatter
Jens Simonsen – Maren Larsdatter
Christopher Mortensen
Maren Andersdatter
Jens Hansen Lind - Kirsten Nielsdat
Rasmus Christophersen
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Mette Anders Jensen Lind


Peder Rasmussen- Ana Jensdatter
Anders Pedersen Ane Kathrine Andersen
 


Hans Knabe – Kirsten
Peder Knabe – Margrethe Pedersdatter
Gamle Peder Pedersen Knabe – Bente Hansdatter
Unge Peder Pedersen Knabe –Anna Catharina Pedersdatter
Bent Laursen Skåning – Kirsten Nielsdatter
Svend Bendsen Skåning – Marie Hansdatter
Lars Svendsen – Ane Margrethe Pedersdatter
- Ane Kathrine Larsdatter
- Kirsten Andersdatter gift med Niels Sørensen

(Nr. 64/33) Niels Ibs, født 1640. Har lige som sine efterkommere i loge linie ned til den nulevende slægt levet i Nørre Hyllinge.
Anno 1668 er han i Lyngby kirke viet til Kirsten Børgesdatter, og nedennævnte
7 børn (a-g) er børn af dette ægteskab:
A Maren Nielsdatter født 1668.
B Matz født 1672.
C Laurids født 1674.
D Oluf født 1676. (Nr.32/17)
E Jørgen født 1684, begravet 19. marts 1685.
F Jørgen født 1686, begravet 1695.
G Bodild født 1688.


Niels Ibs er begravet den 29. november 1710, 70 år gammel, men derudover vides ellers intet om ham, thi i lighed med hvad der er fremskaffet til oplysning om flere andre af slægtens grene, findes der hverken fæste- eller skifteprotokoller fra godset Egholm, hvortil Nørre Hyllinge har hørt, det man ved indtil 4. led er alene hentet fra kirkebøgerne, men disse er dertil kun ført meget dårlig, ligesom flere bøger mangler helt.
(Nr.32/17) Oluf Nielsen, søn af Niels Ibs, døbt 3. søndag i fasten (Dom. Oculi) 1676, har været gift to gange.
Til sin første hustru Ane Cathrine Hieronymusdatter er han trolovet den 25. februar 1698, og til sin anden hustru Kirsten Johan Pedersdatter år 1710 på 16. søndag efter trin.


Børn i disse ægteskaber er (a-i):
A Ane født 1699
B Giertrud født 1702.
C Anders født 1704.
D Hans født 1707, død 1720.
E Boel født 1709.
F Maren født 1710.
G Inger født 1711.
H Jens født 1713.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Oluf Nielsen er død 1736 eller 1740
(Nr. 16/9) Jens Olsøn, søn af Oluf Nielsen, døbt 4. søndag i fasten 1716, blev 17 år gammel, 4. søndag i advent 1733, i præstens stue trolovet med Karen Larsdatter, ægteviet 2. søndag efter epiph. Jens Olsøn tjente hos Ole Jensen i Kirke Hyllinge, og Karen Larsdatter hos Jens Jensen i samme by.
 
I dette ægteskab fødtes 4 børn (a-d).
 
A Ole døbt trin søndag 1734.
B Sidsel døbt 2. søndag efter pinse 1736.
C Laurids døbt 3. søndag efter påske 1738, død 3 uger gammel.
D Søren døbt 2. søndag efter påske 1739. (Nr. 8/5).


Allerede året efter det sidste barns fødsel, anno 1740, døde Jens Olsøn, begravet den 3. marts, han blev kun 24 år gammel.
(Nr. 8/5) Søren Jensen, søn af Jens Olsøn, døbt 2. søndag efter påske 1739, gift 1764 med Sidsel Michelsdatter, født 1742.
 
I dette ægteskab 10 børn (a-j):


A Jens Sørensen døbt 15. søndag efter trin 1765. søn: gmd. Lars Jensen, Jenslev.
B Lars døbt Kr. Himmelfarts dag 1767,død få dage gammel.
C Kirsten døbt 17. søndag efter trin 1768.
D Peder døbt 1771.
E Jørgen døbt palmesøndag 1773.
F Maren døbt 13. søndag efter trin 1775.
G Ane døbt 16. søndag efter trin 1776.
H Niels døbt 5. søndag efter trin 1779.
I Ole født 9. juli 1780.
J Nicolaj døbt 2. søndag i advent 1782.
 
Anno 1786 døde Sidsel Michelsdatter, begravet fastelavns søndag.
 
Seksten år senere, den 17. marts 1802, giftede Søren Jensen sig 2. gang med Bodil Nielsdatter, født 1779, og Børnene (k-m) er født i dette ægteskab:
 
K Jørgen Sørensen født 22. december 1802, skrædder i Kyndeløse.
Børn:
Søren jørgensen, husmand i Kyndeløse.
Hans Jørgensen husmand i Jenslev.
 
L Sidsel Sørensen hjemmedøbt 10. september 1804.
Børn:
Niels Peter Larsen, født 1834, vægter på Svanholm.
Jens husmand i Nørre Hyllinge.
Boline død 14. oktober 1875.
 
M Niels Sørensen født og hjemmedøbt 12. januar 1807. (Nr. 4/3)
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Om dette er der i Egholms skifteprotokol anført følgende mødt var:
A efter 1. ægteskab med Sidsel Michelsdatter.
1 Jens Sørensen gårdmand i Jenslev.
2 Peder tjenende hos Jens.
3 Ole 28 år.
4 Kirsten Jensdatter gift med husmand Anders Nielsen af Jenslev.
5 Ane 30 år, tjenende på Rygård.


B Enken Bodil Nielsdatter og hendes børn:
1 Jørgen 5 år.
2 Niels 1 år.
3 Sidsel 3 år.


Hele boet udgjorde 173 rdl. 2 mk. 11 sk.
Hvorfra nedennævnte gæld:
Kgl. Skatter, afgifter, såsæd etc. 49 rdl. 1 mk. 8 sk.
Gæld til Ole Pedersen, Nr. Hyllinge 20 Rdl.
2½ års løn til Ole Sørensen 50 rdl.
Begravelseomkostninger 20 rdl.
Til enkens begravelse 20 rdl.
Skifteomkostninger 5 rdl. 1 mk. 4 sk.
164 rdl. 2 mk. 12 sk.
Rest 8 rdl. 5 mk. 15 sk.


Halvdelen tilfaldt enken, og da de myndige arvinger frafaldt arven, tilfaldt resten de umyndige børn. Deres part skulle dog blive indestående til opdragelsen. Desuden tilfaldt der de børn, som enken var moder til: Sønnerne hver en jernkakkelovn og datteren en god dyne, et par lagner og to hovedpuder.


Samme år, Søren Jensen døde, indgik enken de 21. oktober nyt ægteskab med Jens Pedersen af Nørre Hyllinge, født 1786, og denne er fader til
Børnene (n-q):
N Søren Jensen hjemmedøbt 13. juli 1809, husmand i Nørre Hyllinge.
Børn:
Kirsten Sørensen.
 
O Lars Hjemmedøbt 28. august 1811.
P Lars døbt 24. april 1815, boede i Jenslev.
Q Peder født 7. august 1818, gårdmand i Nørre Hyllinge.
 
Den 18. april 1860 døde Jens Pedersen, 74 år gammel, og 3 pr sener Bodil Nielsdatter, den 23. januar 1863 84 år gammel.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
(Nr. 4/3) Niels Sørensen, søn af Søren Jensen, født 12. januar 1807, gift 20. oktober 1855 med Ane Cathrine Andersen, født 6. november 1832, datter af Anders Pedersen, Neder Dråby, se (Nr. 8/4) og hustru Kirsten Andersdatter, købte, da han giftede sig, fødegården i Nørre Hyllinge, der hidtil havde været fæsteejendom under Egholm.
Gården kostede 4000rdl. og for at blive i stand til at købe, lånte han 200 rdl. hos sin broder Jørgen.
 
Den 12. april 1888 døde Niels Sørensen, 81 år gammel, begravet 20. april. Og 17 år sener, den 10. februar 1905, døde Ane Cathrine, 72 år gammel. Begge er begravet på Hyllinge kirkegård.
Børn i dette ægteskab:
A Dødfødt drengebarn 8. december 1856.
B Boline Sørensen født 20. december 1857, død 31. marts 1858.
C Anders Peter født 8. marts 1859, død 8 dage gammel.
D Anders Peter født 27. maj 1860. død 23. maj 1924, begravet 28. maj på Hyllinge kirkegård. Overtog 1897 fødegården, som ejede indtil sin død.
E Christiane Sophie født 22. november 1862, død 30. august 1918, begravet 5. september på Vestre kirkegård fra Getsemane kirke i København. blev 28. august 1889 gift med betjent og taksator i skifteretten Mads Peter Bentsen, født 10. august 1857 se (nr. 2/1), søn af Bendt Madsen, Mørkøv, født 5. august 1816, død 30. juni 1893, og hustru Bodil Nielsdatter, født 17. august 1816, død 10. januar 1862. se slægten Josva Frederichsen.
 5 børn i dette ægteskab (1-5):
1 Niels Reinholdt Bentsen født 14. juni 1890, død 26. marts 1919. se slægtsbogens forord.
2 Axel Bent Eduard født 21. juli 1892, død 5. januar 1895.
3 Axel Hugo født 26. februar 1895.
4 Poul Erik født 19. december 1897.
5 Holger Henry født 1. februar 1903.
 
F Boline Marie født 2. februar 1865, gift 25. november 1887 med cykelfabrikant Rasmus Peter Christiansen, Sonnerup, født 5. juni 1859, søn af smed Christian Mortensen, kaldet Henriksen, født i Englerup 29. september 1831, død 4. april 1913, gift 1. november 1856 med Ingeborg Rasmusdatter, født i Lunderød 12. april 1832, død 5. juni 1912.

G Jens født 29. maj 1867, gårdmand, Nørre Hyllinge Mark, gift 28. april 1893 med Kristine Nielsen, født 11. marts 1867, datter af Jens Nielsen, født 6. august 1830, død december 1871 og hustru Bodil Nielsdatter, født 30. juni 1826, død 7. januar 1915.
 
8 børn i dette ægteskab:
1 Ane Marie Boline født 7. januar 1894, gift Clausen.
2 Jens Edvard Niels født 4. maj 1896.
3 Anders Peter født 10. april 1898.
4 Karl Olaf født 10. juli 1900.
 
5 Kristian Laurits født 7. juni 1902.
 
6 Helen Sofie født 7. juni 1902.
 
7 Henrik Vilhelm født 28. juni 1905.
 
8 Poul Viggo født 15. marts 1909

 
H Christine født 31. marts 1871. Efter at broderen Anders Peter er død, ejer Christine Sørensen fødegården i Nørre Hyllinge.
 I Anna født 31. marts 1871, sygeplejerske ved Bladers hospital i København.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
Log ind | Sitemagic CMS