Kyndby Skole
 
/Kyndby/Kyndby-skole.jpg
        Kyndby skole, opført 1858.
       Uddrag af H.P. Hansens bog; 'Blade af Kyndby og Krogstrup sognes historiebog', 1941. Fra afsnittet;
       Sognets skolevæsen grundlægges

 Fra s. 130: "Det var under påvirkning af pietismen *), at et almindeligt skolevæsen blev grundet i Danmark.
I deres iver for praktisk kristendom ville pietisterne tage sig af det enkelte menneske. Men de gjorde snart den kedelige erfaring, at de i mangfoldige tilfælde stødte på så stor uvidenhed, at de måtte erkende de gamle undervisningsformer for utilstrækkelige og ønske et ordnet skolevæsen for hele folket. Fattigforordningen af 24. september 1708, en frugt af pietismen, indeholdt tillige det første lovbud om folkeskolen - altså et skridt i ny og god retning, men forordningen fik desværre ingen synlig betydning. Pietisterne tabte dog ikke interessen for folkeoplysning. Mange præster og godsejere indenfor bevægelsen ivrede for skolers opførelse.
Sidsnævnte byggede sådanne spredt over det ganske land. Prins Carl - Frederik 4.s broder - opførte fx skoler på sin ejendom Jægerspris. På Svanholm gods indrettedes dog ingen - endnu. Også kongen selv var varm for sagen, hvilket især skyldes daværende slots- og sognepræst i Hillerød - senere (1737) Sjællands biskop - Mag. Peder Hersleb, som 1719 foreslog oprettelse af en skole i Annexet Nr. Herlev. Forslaget vandt bifald hos Frederik 4., der i årene 1721 - 1727 lod opføre 240 skoler på de kongelige godser, de såkaldte rytterskoler. Stadig kan meldes hus forbi her, da Horns Herred ikke hørte til ryttergodset. En god begyndelse var gjort da Frederik 4. lukkede sine øjne 1730. Men der var langt tilbage endnu. Christian 6. fortsatte imidlertid i faderens spor. Ved rescript af 25. februar 1735 blev det pålagt stiftsøvrighederne at indberette hvor mange skoler der fandtes på landet foruden de kongelige rytterskoler og på hvilke steder der endnu manglede skoler, samt på hvilken måde skolehus og lærerløn kunne tilveje- bringes. Resultatet heraf blev, at der for Sjællands stifts vedkommende var 71 (+ 113 rytterskoler). Det antoges endnu at mangle 175 skoler. I relation af 9. juni 1735 fra provsten P. Giødesen i Skibby, vedrørende
 skolerne i Horns Herred meddeles som svar på rescript af 25. februar 1735:'For Kyndbye og Krogstrup sogne liggende under Svanholm er ingen schole som det og ikke endnu skal være afgjort, hvem Svanholm gård med tilliggende gods skal tilhøre, så er ikke at påtvifle at når gården får sin visse eiere, ungdommen jo med schole blifver forsynet '.
I 'forklaring hvor scholer forefindes og hvor de mangle her i Siellands stifft', dateret 20. oktober 1735, oplyses blandt andet at der 'mangler én schole i Kundbye [Kyndby] for Kundbye og Krogstrup menigheder '. 13. januar 1736 udsendtes kongelig forordning om konfirmationens almindelige indførelse (Konfirmationen havde været praktiseret frivilligt længe før). Hvad dette skridt betød rent kirkeligt og socialt tilhører en anden sammenhæng.
Skolemæssigt set er bestemmelsen identisk med en løftestang som hjalp til at bringe gærende tanker og planer over det døde punkt. Sagen var den, at forordningen strengt fastslog, at ingen aspirant kunne blive kon- firmeret førend han eller hun havde fået for- nøden religionsundervisning . Forudsætningerne herfor måtte søges blandt andet i læsefærdighed, som kun kunne opnås gennem regelmæssig og effektiv skolegang.
Herved virkede konfirmationens almindelige indførelse altså tilbage på børneundervisningen.
Den nye ejer af Svanholm, Andreas von der Lühe , beordrede sin ridefoged, Mouridtz Høeberg , til at tage sagen i sin hånd for det områdes vedkommende, som hørte under Svanholm gods. Høeberg talte med sogne- præsten Axel Nielsen Ursin , om spørgs- målet og de enedes om en drøftelse af emnet i Kyndby præstegård 27. februar 1737. Indbudt var nogle mænd fra Kyndby og Krogstrup sogne samt Venslev by i Ferslev sogn (en del af Svanholm gods lå i sidst- nævnte sogn). Man enedes om til stiftamt- mand og biskop at afgive følgende erklæring:
 /Kyndby/Andersen.jpg
        Lærer K.G. Andersen, Kyndby skole, 1941 i 200 året for dens oprettelse. (Foto fra Lokalhistorisk arkiv).
  'Hvad Kyndbye sogn og bye er angaaendis, huor Deignen boer og efter konglig allernaadigste Resolution skal holde schole, da fantis det beleiligst og til mindst Bekostning, at fire Fag Huus til én scholestue ved Deineboeligen blef indrætted, huor Ungdom-  men da kunne samblis '.
I en beretning af 23. juli 1738 fra sognepræsten i Kyndby til stiftsøvrigheden hedder det: 'Deignen [i Kyndby] kan have aarlig til indkomst in allis [i alt] effter hans beretning 80 rigsdaler. Han har Deignebolig og dertil noget jord, hvorudi kand saais to tdr. af hvert slags [d.v.s. rug og byg]. Hertil føjedes så da lønnen ca. et par år senere blev endelig fastsat: 'een kirkes lysepenge [d.v.s. det beløb som normalt anvendtes til årligt indkøb af lys til kirken] 3 rigsdaler, 2 mark og ellers pro qvota [forholdsvis del] af den almindelige casses lysepenge '.
Degnen skulle - i modsætning til skoleholderen - betale skat. Således var altså de økonomiske vilkår for Kyndby degnen for 200 (Nu mere end 250 år. JO.) år siden. Så kan i øvrigt den historisk evandrede læser selv afgøre om han måtte gøre sit 'arbejde sukkende' - eller smilende !
I 'forklaring om alle saavel kongelige og forhen funderede som nu efter kongelig allernaadigste befalinger af 23. januaris og
29. aprilis 1740 nye oprættede scholer i Siællands stift ' opgives det, at 'Kyndbye schole ligger i Kyndbye er en dægne schole med 3 fag tilbygget scholehuus; den er begyndt 4. decembris 1741. Skoleholderens navn: Jens [Jensen] Rørbye, hans stand: Dægn'.
Så havde altså Kyndby sogn fået et skolevæsen med en skole
og en skoleholder, nemlig degnen". Den sidste degn der forettede tjeneste som skoleholder blev Thias Steenberg der døde 26. januar 1828.
Den første seminarie uddannede skolelærer der overtog
blev Hans Hansen der bestred hvervet til 1862. (JO). "Den 08. marts 1856 vedtog regering og rigsdag en en ny skolelov som blandt andet bestemte skolestuernes størrelse. … En måneds tid senere sendte skoledirektionen til Kyndby - Krogstrup sogneforstanderskabs formand Pastor Melbye et circulære samt en skrivelse. Efter afholdt møde 23. maj afsendtes svarskrivelse til skoledirektionen. Bl.a. oplystes det at 'i henhold til cirkulære af 6. april 1856 [det tilsendte] mangler hvert barn i Kyndbye skole 3 a 4 cubikfod luft'.
Skrivelsen sluttede med oplysning om, at man senere ville fremsende overslag og tegninger til en ny skole.
Der hengik noget over eet år med forhandlinger og forberedelser af sagen. Ved licitation 24. september 1857 blev arbejdet over- draget murermester Møller, tømrermester Jensen samt gård- mand Lars Christensen. Foråret 1858 toget fat på arbejdet som fuldførtes i løbet af sommeren". Den ny Kyndby skole kom til at virke i knap 100 år. Ved afstemning i sognerådet i 1944 (8 mod 1) blev det vedtaget at slå Kyndby skole sammen med Krogstrup skole og den ny Kyndby - Krogstrup kommune skole blev indviet i 1951.
Skolen kom, ved kommunalreformen i 1970, til at hedde Solbakkeskolen. (JO).
/Kyndby/Kyndby-ny-skole.jpg
      Hyggevej 31A - tidligere Kyndby skole - anno 2010.
 *) Pietisme (fra latin pietas - fromhed) var en kristen bevægelse med vægt på fromhed og levende, personlig tro. Bevægelsen opstod i slutningen af 1600 tallet i tysktalende områder. Mod slutningen af Frederik IV.s regeringsperiode kom bevægelsen til Danmark-Norge,
 hvor den vandt størst udbredelse under Christian VI.,
der selv var pietistisk opdraget. (JO).

Med kommentarer af Jan Ovesen, Kyndby Bylaug.
 Fra H.P.Hansens bog:
/Kyndby/HPHANSEN001.jpg/Kyndby/Kyndbyskole1.jpg/Kyndby/Kyndbyskole2.jpg/Kyndby/Kyndbyskole3.jpg/Kyndby/Kyndbyskole4.jpg/Krogstrup/Krogstrupskole5.jpg/Kyndby/Kyndbyskole6.jpg/Krogstrup/Krogstrupskole7.jpg/Krogstrup/Krogstrupskole8.jpg/Kyndby/Kyndbyskole9.jpg/Kyndby/Kyndbyskole10.jpg/Kyndby/Kyndbyskole11.jpg/Kyndby/Kyndbyskole12.jpg/Kyndby/Kyndbyskole13.jpg/Kyndby/Kyndbyskole14.jpg/Kyndby/Kyndbyskole15.jpg/Kyndby/Kyndbyskole16.jpg/Kyndby/Kyndbyskole17.jpg/Kyndby/Kyndbyskole18.jpg/Kyndby/Kyndbyskole19.jpg/Kyndby/Kyndbyskole20.jpg/Kyndby/Kyndbyskole21.jpg
Log ind | Sitemagic CMS