Skovens Skole
 
/Skoven/Skovens_skole.jpg
Om Skovskolen og lærerne der.

(Uddrag fra Lars Nielsens skrift om Kulhuse og Skoven)

Mellem Kulhusgårdens og Bakkegårdenes jorder var der indtil 1870 kun en grøftevold, men da min fader, Jens Nielsen, af sin
fødegård Bakkegård 3a fik en byggeplads, lod han langs nordgrænsen, som begrænsedes af nævnte grøftevold, sætte et stengærde.
Niels Christensen, som i disse år fik Kulhusgården, og havde den til 1899, lod af og til, lige til 1898, stykker af grøftevolden erstatte
med stengærde, men i vore dage nedriver man disse stengærder, som forfædrene satte, og slår dem til skærver.

Med lærdommen var det kun småt bevendt. Jeg har tidligere omtalt, at Kong Frederik den Fjerdes broder, Prins Carl oprettede
Krabbedams Skole. Til denne søgte børnene fra Skoven, men siden fik de en skole selv.

Når Skovskolen er opført vides ikke, men som lærer i Skoven nævnes i 1769 Søren Sørensen, og i de følgende år Søren Terkildsen,
der ifølge kirkebogens notitser havde samkvem med folkene i Kulhuset og på Skovsøgården.

I år 1799 nævnes Peder Hansen som lærer i Skoven. Samtidig med ham nævnes følgende andre skoleholdere på Jægerspris Gods:
Hornberg i Landerslev og Johannes Schønbavn på Jægerspris. Disse fik hver 5 favne brænde, m.m.
Bakkegårdene

Da de fleste af de landejendomme, som jægermester Hahn havde ladet opføre år 1673-79 blev nedlagte år 1699 og jordene
udlagte til en fælled, viser gamle kort i overensstemmelse med mundtlige beretninger, at tre af de gamle skovboliger, som lå
syd for Kulhusgårdens jorder, fremdeles blev stående. Omkring år 1770 benævnes disse for Bakkegårdene. Den ene af disse var
den nuværende Bakkegård 2. De to andre lå tæt jævnsides på Sladderbakke i de omgivelser, hvor nu Fisker Kasper Nielsens hus
(Bakkegård 3e) ligger. Lidt senere bliver den gamle skovfogedgård også en bakkegård, og i den nuværende matr. fortegnelse ere

Kulhusgården og Skovskolen ligeledes medtaget under denne betegnelse, så der i alt bliver 6 af dette navn.
Bakkegård I
Skovskolen, som er skildret for sig, og hvis nuværende ejer er Niels Jørgensen. På en hovedparcel er den nye skole.
Med sin hustru Karen Olsdatter havde han følgende børn, som jeg nævner i flæng:

1.       Thrine, født 1803, død 1886, gift 1826 med Niels Christensen på Skovsøgården, hvor hun vandt et smukt eftermæle på grund af sin godgørenhed mod fattige mennesker i Skoven.
 
2.      Karen, gift 1822 med Chr. Tolversen, Manderup. En dattersøn af disse var gårdejer Niels Rasmus Jensen, gårdejer i Manderup, da han rejste til Frankrig for frivillig at kæmpe på fransk side mod tyskerne og faldt ved Verdum den 9. april 1916. I sin ungdom havde han stået i den franske fremmedlegion i fire år.
 
3.      Kirsten, gift med lærer Greiersen, Skovskolen.

4.      Niels Christensen, som overtog sin faders gård og d. 1. december 1826 ægtede Inger Christensdatter fra Skovsøgården. Dette ægteskab forblev barnløst, hvorfor de adopterede Niels Nielsen, som var en søn af Niels Christensen og Trine på Skovsøgården.
                                             ooOoo                                                                                   ooOoo
Skovskolen  

Når denne er bygget vides ikke, men år 1769 nævnes som lærer her i Skoven, Søren Sørensen, og senere Søren Terkilsen. Om hans børns dåb melder kirkebogen følgende:
1785              Søren Terkilsen, skoleholder, en datter Lovise til dåben, Kulhuskonen bar hende. Fadder: Kulhusmandens søn.

1787              Søren Terkilsen, skoleholder, en datter Inger Merethe til dåben. Faddere: Niels Jensen i Kulhus, Peder Svendsens søn og søster.

1788             Søren Terkilsen, skoleholder, en søn Terkild til dåben, Kulhuskonen bar ham.

1791              Søren Terkilsen, skoleholder, en datter Inger Merethe til dåben. Faddere: Christoffer Nielsen (sønnen fra Kulhuset)
En notits i kirkebogen meddeler endvidere, at Søren Terkilsens kone var med som fadder, da gårdmand Christen Christensen,

Skovsøgården, år 1795 havde sin ældste søn Christen Christensen (den senere Christen Kulhusmand) til dåben.
 År 1799 er der en lærer Peder Hansen. Denne er år 1808 forlover, da skovfoged Niels Mortensen ægter Maren Andreasdatter fra
Kulhusgården. Peder Hansens efterfølger skal nok også have heddet Hansen. Det er muligvis den sidste, der i mundtlig
overlevering går under navnet "Sorte Hansen", og om hvem det fortælles, at han sad i skolen og spandt på sin rok, men forøvrigt roses som en efter tidens forhold dygtig lærer.

Klaudius Greiersen, som derefter var lærer til år 1863, og som døde 1864, var gift med Kirsten Christensdatter, datter af gårdmand Christen Nielsen, Slagelsegård 2 i Seksgårdene. Deres søn er tømrer Jens Greiersen, Smedehusene.

Pedersen fra Jægerspris, gift med Theodora Jørgensen, var så lærer til 1905. Disse havde følgende børn:
1)   Nekoline, gift med fisker Peder Hansen. De hviler begge på Skovens Kirkegård.

2)  Augusta, født 1869, jordemoder i København.
3)  Elna, født 15. august 1871, gift og bosiddende på fremmede egne.

4)  Vilhelm Pedersen, smed i Landerslev, født 1875.

5)   Laurits, gift og bosiddende på fremmede egne.

 Da Pedersen havde taget sin afsked, boede han og hans hustru nogle år på Jægerspris, hvor de døde.

Grützmeir var derefter lærer til 1921, og nu Hansen.
 
Log ind | Sitemagic CMS