Teglbrænder Ole Andreasen
Teglbrænder Ole Andreasens familietræ
 
 
Som nævnt i Historisk Forenings årbog i 2008 ”Teglværker på Jægerspris og Ole Teglbrænders Breve” arbejdede Ole Andreasen og flere af hans slægtninge som teglbrændere ved Jægerspris Gods’ teglværker ved Christiansminde og Dyrnæs. Vi har benyttet lejligheden til at grave flere oplysninger frem om Ole Andreasen og hans familieforhold. De frivillige i Lokalhistorisk Arkiv i Jægerspris har søgt i kirkebøger, folketællinger og skifteprotokoller for at kortlægge familierelationerne.
 
 
Ole Andreasens fars familie stammede fra Stæregården, og fik derfor tilnavnet Stær. En anden gren af teglbrænderfamilien er familien Hjorth, og begge familier har en del efterkommere i Jægerspris og omegn. Dette dokument er særdeles ”tungt stof” uden illustrationer og er kun ”skelettet.” Kan du bidrage med flere oplysninger og fotografier, er de meget velkomne.
 
Oles fars familie
 
Oldefar: Skovfoged Hans Pedersen Stær (født 1695, død 1758)
 
Peder Kyhn Flint skriver om Stærgården og Hans Pedersen Stær:
 
”Stærgården"
Første gang navnet ”Stæren” ses nævnt, er i Markbogen for Jægerspris Hovedbog for 1682. Det hedder heri:
 
 
”Sterts Enghave grænser i øst til stranden, i vest og nord til Oksekobbelen, i syd til Kokobbelen og er sommereng. Godt hømosefoder.”
 
 
På dette tidspunkt har der næppe været nogen beboelse i denne del af Hornsved, men i hvert fald fra 1726 har Hans Pedersen og hans hustru boet her. Dette viser Kirkebogen,
som nævner, når Hans i Stærhuset har haft barn til dåben.
 
 
Hans Pedersen var født i Tørslev 1695 som søn af Peder Jensen, og han blev gift 1719 i Gerlev Kirke med Else Pedersdatter, f. 1695, som var datter af Peder Andersen i Tørslev.
 
 
I Jordebogen fra 1733 hedder det, at Hans Pedersen har boet på stedet i 7 år. Bygningen består af 8 fag temmelig ved magt. Udsæd 2 tdr. rug. Avler 2 læs hø. Besætning 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 1 kalv. Har en trævogn, plov og harve.
 
I 1740 nævnes han som vangvogter, og af bygningerne er nordrelængen 8 fag og vesterlængen 7 fag.
 
Ved skiftet efter ham 1758 kaldes han Skovfoged Hans Pedersen Stær. Han havde 5 sønner og 4 døtre. Enken døde 1761.”
 
 
Oldemor: Else Pedersdatter (født 1695, død 1761)
 
 
Præsten i sognet var til tider ligefrem vittig ved sine indførelser i kirkebogen, som i nøjagtighed lod en del tilbage at ønske, idet navnene på de døbte børns bærere ofte ikke var indført. Til tider nævntes faderens navn heller ikke, men kun ”en ukendt mand hos fiskeren” eller lignende.
 
At dømme efter skifteprotokollen ved Hans Stærs død var der følgende 9 børn i ægteskabet:
 
 
1. Sidse Hansdatter Stær (født 1717, gift med spækhøker Jens Pedersen Tang)
 
2. Peder Hansen Stær (født 1720)
 
3. Maren Hansdatter Stær (født 1722, gift med arbejdsmand Laurs Olufsen, København)
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Hans Hansen Stær (født 1726, gårdmand i Skoven, død 1802) Peder Kyhn Flint skrev: Troldegård I – Fersegården
 
Denne gård, kaldet Fersegården, var den sydligste af de 3 tæt op til hverandre liggende Troldegårde, hvis bygninger muligvis delvis bestod af den 1683 nedlagte Ladegård. ……..
 
Efter gårdens genoprettelse 1748-49 blev denne gård givet i fæste til Hans Hansen Stær, 1726-1802, søn af Vangvogter eller Skovfoged i Stærhuset Hans Pedersen, kaldet Stær, født i Gerlev Sogn 1695, død 1758, og hustru Else Pedersdatter, 1695-1761, som også var fra Gerlev Sogn. Hans Stærs hustru, Anna Nielsdatter, 1727-98, var datter af Smeden i Lyngerup, Niels Jakobsen. Efter sin første hustrus død giftede han sig som aftægtsmand med Eva Sørensdatter,……….”
 
5. Ingeborg Hansdatter Stær (født 1729, død 1800) Peder Kyhn Flint skrev: ”Hans Olsen, 1736-91, søn af Gårdmand Ole Pedersen i Gerlev, 1703-63, og Ole Flints kusine, Ingeborg Jensdatter Flint, 1711-88, overtog den (Skaaningegaard II). Han var gift med Ingeborg Hansdatter Stær, 1729-1800, datter af Skovfoged Hans Pedersen Stær i Stærgården.
 
6. Jens Hansen Stær (født 1731, snedker i Over Draaby)
 
7. Andreas Hansen Stær (døbt 3. Påskedag 1733) Faderen var indført som ”Hans Persen i Stæren”. Andreas var vangevogter og senere skovfoged. Begravet den 11. juli 1782. gift med Maren Stær af Neder Draaby, jordet 1792.
 
8. Ole Hansen Stær – Oles farfar (1735 var noteret i kirkebogen: ”Hans i Stærhuset en søn til dåben, 8. søndag efter Trinitatis, kaldet Ole, bårne af Hronyus (Hieronymus) skovfogeds hustru”)
Kirsten Hansdatter Stær (døbt 1738)
 
Hans Pedersen Stær blev begravet 12. søndag efter Trinitatis 1758.
Efter skovfogeden blev der holdt skifte den 3. november 1758. Sønnen Peder tjente da hos møntmesteren i København. Hans var gårdmand i Skoven. Jens var snedker i Over Draaby. Andreas var vangevogter, og han blev senere skovfoged ved Kohaven. Ole var hjemme hos enken og ”var udstuderet og antagen til skovfoged i faderens sted”. Datteren Maren var gift med arbejdskarl Laurs Olufsen ”i det kongelige Kjøbenhavn”. Sidse tjente i København, mens Ingeborg og Kirsten var hjemme.
 
 
Bland bohavet omtaltes et hængeskab, mærket O.H.S. Aktiverne i boet var 134 daler, passiverne 100, så der blev 34 daler til deling.
 
 
Efter modernes død i 1760 var børnene forsamlet i Stærhuset til deling af boet den 28. maj 1761. Hans kaldtes da ”bonde i skovboligerne”. Andreas boede ved den ”liden indhegning”, Maren boede som enke i København, Sidse var gift med spækhøker Jens Pedersen Tang i København, og Ole var skovfoged i Stærhuset. Peder var med en herre i udlandet som tjener.
 
 
Blandt moderens efterladenskaber nævntes en ”sartzes trøje”, en rød do., et grønt vadmelsskørt, et skørt af ”sartzes dantzig”, en gammel cartuns kåbe, 6 stk. hovedlin, 2 kniplingslin, en gammel ”brocheret hue, 13 sk. værd”, og en sort vadmelskjole.
 
Begravelsen kostede 17 rigsdaler. Ingeborg skulle have 13 daler og 2 mark i løn fra Mikkelsdag 1658 til Mikkelsdag 1660.
 
 
Til deling mellem arvingerne var herefter 4 rigsdaler, 1 mark og 14 skilling. Arvingerne enedes om at lade den yngste søster Kirsten få det hele.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Farfar: Skovfoged Ole Hansen Stær (døbt 31.7.1735, død januar 1793, Skoven)
 
Slægtsforsker Lars Nielsen skrev i 1928 om Stærgården og slægten Stær i Skoven:
 
 
”Nævnte slægt har fået sit tilnavn efter Stærgården, der til en begyndelse har været skovfogedbolig, men i årene omkring 1800 har fået tillagt mere jord og fremtræder som bondegård.
 
 
Her ude på storengen nævnes år 1770 Ole Hansen Stær, som en af de daværende 5 skovfogeder på Jægerspris Gods. Disse havde på hin tid i årlig løn hver 120 daler, samt foder til hver 2 heste og 2 køer. Ole Stær havde desuden forpagtet fiskestaderne i stranden.”
 
Skovfoged Ole Hansen Stær blev trolovet 8.10.1758 i Draaby kirkebog, og den 9. december 1761 blev han viet til:
 
 
Farmor: Bodil Sophie Hansdatter (døbt 17.1.1740, død 20.2.1830, Skoven)
 
Et kig i folketællingerne fortæller følgende om familien:
 
 
Folketælling 1787: Familie 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Andres Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år, 1 tjenestedreng.
 
 
Folketælling 1801: Familie 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moderenke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene, 2 tjenestefolk.
 
Ole Hansen Stær og Bodil Sophie Hansdatter fik 6 levende børn:
 
 
1. Hans Christian Olsen Stær (døbt 14.11.1762 i Skoven, død 10.3.1830 Stæregård)
 
2. Sophie Olsdatter Stær (døbt 15.5.1774 i Skoven, død 3.1.1839, Yder Skoven)
 
3. Peder Olsen Stær (døbt 31.3.1776 i Skoven, død 26.8.1831, N. Draaby)
 
4. Jens Olsen Stær (døbt 5.7.1778 i Skoven, død 18.6.1849, Ude Sundby)
 
5. Andreas Olsen Stær – Oles far (døbt 10.12.1780 i Skoven, død 1842, do)
Inger Kirstine Olsdatter Stær (døbt 24.10.1784 i Skoven, død 10.2.1877, Mannerup)
 
1787 begravedes en hjemmedøbt datter af Ole Stær ved navn Catharina Marie.
 
 
Peder Kyhn Flint skrev om endnu en datter Ane??: ”En anden datter af Ole Hansen Stær, Ane, blev gift med Væver i Frederiksund, Jens Willumsen, og fik 4 sønner og 6 døtre. En af sønnerne, Lods Ole Jensen, var havnefoged i Frederiksund fra 1843 og lods fra 1815 og til sin død 1877.
 
 
Af Lods Ole Jensens sønner skal nævnes Brofogden på Kronprins Frederiks Bro, hvis søn er den senere mangeårige Brofoged Oluf Jensen, kaldet Oluf fra broen. En anden af Ole Jensens sønner var Lods Jens Jensen, 1828-1902, som tog sin afsked 1901 efter at have været lodt i 49 år.”
 
 
Far: Teglbrænder Andreas Olsen Stær (døbt 10.12.1780 Skoven, død 28. februar 1841. 62 år gammel)
 
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Peder Kyhn Flint skrev: ”Andreas Olsen Stær var teglbrænder ved det gamle teglværk.” (ved Christiansminde)
 
 
Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Andres Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.
 
Andres var døbt Andreas, men navnene blev hyppigt skrevet forkert i optegnelserne.
 
Om ham hedder det i kirkebogen for 2. søndag i advent, den 10. december 1780: ”Ole Stær skovfoged havde til dåben sin søn kaldet Andreas. Fasanmester Hofmanns kone bar ham. Fadderne var: Andreas Olsen, SR., Antonius Povlsen Verdelin fra Slangerup.”
 
 
Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.
 
Andreas blev gift den 7.6.1816 i Draaby Kirke med:
 
Mor: Inger Larsdatter (født 18.11.1787 Trollegård, død 27.11.1864 Teglværket)
 
Datter af bonde Lars Hansen ogMaren Olsdatter, Trollegård 2-3, Skoven.
Forloverne var Hans Stær og Poul Jacobsen.
 
 
På en rude i sin gård havde Andreas Olsen ridset en række datoer for familiebegivenhederne. Datoen 7. juni 1816 var bryllupsdagen. Der blev ”taget til præsten” den 26. april. De næste datoer: 19. april 1817 og 13. juni 1818 angiver fødselsdagene for den ældste søn Lars, der døde det følgende år, og datteren Bodil Sofie.
Den 6. marts (på ruden står 4. marts) 1820 blev datteren Kirsten født, og den 15. marts 1823 sønnen Ole. Hvad rudens datoer 20. marts 1825 og 29. marts 1826 henviser til, ses ikke i kirkebogen.
 
 
Folketælling 1801: Fam. 20, Skoven, Draaby. Bonde og gårdbeboer Lars Hansen 44 år, hans kone Maren Olsdatter 38 år, deres børn Kirsten Larsdatter 16 år, Inger Larsdatter 13 år, Ane Larsdatter 10 år, Ole Larsen 8 år, Karen Larsdatter 5 år, Hans Larsen 3 år og Ane Margrethe Larsdatter 3 år – tvilling. 1 tjenestekarl.
 
 
Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.
 
 
Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.
 
 
Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas OlsenInger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1850: Fam. 59 Neder Draaby, husmoder, enke Inger Larsdatter 63 år. Hendes datter Ane Katrine Andreasen 20 år, hendes svigersøn Niels Hansen 29 år bestyrer af teglværket, hans hustru Bodil Sophie Andreasen, deres søn Andreas Nielsen 2 år. 1 tjenestekarl.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Folketælling 1860: Fam. 19, Krabbedam, Draaby, teglbrænder Niels Hansen 39 år, hans kone Sophie Andreasen 42 år, børnene Inger Sophie Nielsen 8 år, Andreas Nielsen 12 år, Ole Nielsen 10 år, Maria Kirstine Nielsen 5 år, Karen Marie Nielsen 3 år. Plejebarn Ane Margrethe Olsen 5 år. Enke Inger Larsen 73, husfaderens svigermor der af ham forsørges. 3 tjenestefolk.
 
Andreas Olsen Stær og Inger Larsdatter fik 6 børn:
 
 
1. Lars Andreasen Stær (født 19.4.1817, død 26.6.1818)
 
2. Bodil Sofie Andreasdatter Stær (født 13.6.1818, død 30.6.1873)
 
3. Kirsten Andreasdatter Stær (født 6.3.1821, død 24.12.1890)
 
4. Ole Andreasen Stær (født 15.5.1823, død 19.8.1849)
 
5. Maren Kirstine Andreasdatter Stær (født 29.4.1827)
Anne Kirstine Andreasdatter Stær (født 21.5.1830)
 
 
 
2. Storesøster Bodil Sophie Andreasdatter Stær (født 13.6.1818 Teglværket, død 1.8.1873 Christiansminde)
 
 
Ved Bodil Sophies dåb den 15. juni 1818 hed det, at hun var født den 13. juni, og var datter af teglbrænder på Jægerspris Andreas Olsen og hustru Inger Larsdatter.
Hun fremstilledes i kirken den 2. august. Sofie Jensdatter var gudmoder. Fadderne var Hans Stær, Rasmus Pedersen og Ole Smed.
Bodil blev konfirmeret 1833 med karakteren mg for såvel opførsel som kundskaber. Det var med få undtagelser karakteren for velbegavede børn.
 
Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket,
Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.
 
 
Bodil Sophie Andreasdatter var i nogle år borte fra hjemmet. Hun rejste hjemmefra den 1. maj 1838 for at tjene Pastor Bang i Ferslev præstegård og vendte hjem til moderen igen den 1. maj 1842. (passer ikke med nedenstående folketælling?)
 
 
Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.
 
 
Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas Olsen Inger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk
 
 
I kirkebogen den 18. februar 1848 fremstillede sig ungkarl Niels Hansen Hjorth (født 24.1.1822 i Skoven, død 9.4.1884 Teglværket), og erklærede, at han ønskede at indtræde i ægteskab med pigen Bodil Sophie Andreasdatter, der opholdt sig hos sin moder samme steds. Han er i sit 27. og hun i sit 30. år. De blev viet den 10. marts 1848. Niels Hansen Hjorth tjente da på teglværket. Forloverne var gårdmand Ole Hansen Stær og indsidder Frands Nielsen i Neder Draaby.
 
Niels Hansen Hjorth overtog posten som bestyrer af det gamle teglværk i 1849.
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Som nr. 7 og 8 i
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
nummerrækken over de nordligste gårde i Skoven, hørte disse to gårde med til de 14 nye gårde, som Kong Frederik den Femtes Dronning, år 1748 gav ordre til at opføre på Fælleden i Skoven, og som hver fik 2 tønder og 6 skæpper hartkorn. De første mænd, som havde disse gårde i fæste, fik tilnavnet Hjort, og tjenestekarlene undertiden med, således Niels Hjort, som blev teglbrænder, og hvis efterkommere nu bærer det som familienavn.”
 
Folketælling 1850: Fam. 59 Neder Draaby, husmoder, enke Inger Larsdatter 63 år. Hendes datter Ane Katrine Andreasen 20 år, hendes svigersøn Niels Hansen 29 år, bestyrer af teglværket, hans hustru Bodil Sophie Andreasen, deres søn Andreas Nielsen 2 år. 1 tjenestekarl.
 
 
Folketælling 1860: Fam. 19, Krabbedam, Draaby, teglbrænder Niels Hansen 39 år, hans kone Sophie Andreasen 42 år, børnene Inger Sophie Nielsen 8 år, Andreas Nielsen 12 år, Ole Nielsen 10 år, Maria Kirstine Nielsen 5 år, Karen Marie Nielsen 3 år. Plejebarn Ane Margrethe Olsen 5 år. Enke Inger Larsen 73, husfaderens svigermor der af ham forsørges. 3 tjenestefolk
 
 
Folketælling 1880: Fam. 3, et hus, Jægerspris gl. Teglværk, Jægerspris by, Teglbrænder Niels Hansen Hjort 58 årenkemand, datterbarn Niels Jeppesen 1 år. 1 tjenestekarl. På tillægsliste: gartner Hans Jeppesen 32 år, svigersøn som opholder sig på Selsø. Hans datter Maren Kirstine Jeppesen 24 år, opholder sig midlertidligt opholdssted i København.
 
 
Bodil Sophie Andreasdatter og Niels Hansen Hjorth fik 5 børn:
 
 
A. Nevø Andreas Nielsen Hjorth (født 13.7.1848, død 26.11.1925 Dyrnæs Teglværk)
 
Andreas blev født 4 måneder efter sine forældres bryllup og blev døbt den 8. oktober 1848. Maren Kirstine Andreasdatter af Frederikssund var gudmoder. Fadderne var gårdmand Ole Larsen, husmand Lars Caspersen, indsidder Frands Nielsen af Neder Draaby og gårdmand Ole Hansen af Skoven.
 
Andreas fik bevilling til at føre familienavnet Hjorth og hed følgelig Andreas Nielsen Hjorth.
 
 
Følgende er uddrag af et interview af Andreas Nielsen Hjorths yngste søn, Aage Hjorth, i Frederiksborg Amts Avis den 20. februar 1971:
 
 
”Andreas var født på Christiansminde Teglværk under Jægerspris, og da han var dreng, gik han ofte til hånde på forskellig vis på slottet. Grevinde Danner, der havde ord for at være klog og menneskelig, spurgte en dag Andreas om, hvad han ville være, når han blev større, og hun bad ham skrive et brev til sig, så ville hun overveje, hvad hun kunne gøre for ham.
 
 
Det førte til, at Andreas blev sat i lære på Frederiksholm Teglværk, og senere var han på højskole. Men det varede nu kun to måneder, for Andreas erklærede, at på den skole kunne de ikke lære ham noget, han ikke kunne i forvejen. Så blev han soldat og lå ved infanteriet i Helsingør, og senere var han på Selsø Teglværk et halvt års tid.
 
 
Så en dag spurgte grevinde Danner ham, hvor ofte han havde taget turen hjem for at besøge sin mor i den tid, han havde ligget inde som soldat. Andreas kunne svare, at det havde han gjort fire gange, og da det på den tid foregik til fods, nikkede grevinden tilfreds og erklærede, at så var der jo et rigtigt mandfolk i ham – hvad han ville sige til at bestyre et teglværk?
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Han kunne udpege et egnet areal og sige sin plads op, så skulle grevinden sørge for, at Andreas Nielsen Hjorth – der nu var en pæn ung mand – fik sit teglværk. Resultatet blev, at Andreas Hjorth udpegede det sted i Nordskoven, hvor Dyrnæs Teglværk opførtes.”
 
Andreas blev gift den 26. juli 1877 i Helliggejst Kirke i København med Andrea Sofie Vilhelmine Hartmann (født 26.7.1856 Frenderup, Damsholt Sogn, Møn, død 4.5.1925 Dyrnæs).
 
 
Folketælling 1880: Fam. 1. Jægerspris Teglværk, teglbrænder Andreas Nielsen Hjorth 31 år, husmoder Andrea Sofie Vilhelmine Hartmann, 23 år, født Damsholt sogn, Møn, søn Sofus Hjort 1 år. Slægtning Lars Niels Hjorth 19 år. 1 tjenestepige.
 
Folketælling 1890: Fam. 1, et hus Jægerspris Teglværk, Teglværksbestyrer Andreas Nielsen Hjort, 41 år, hans kone Sofie Vilhelmine, født Stege på Møn, 33 år, børnene Sofus Hjort 11 år, Marie Sofie Hjort 9 år, Niels Ebbesen Hartmann Hjorth 8 år, Hans Christian Hjorth 6 år. Lærerinde Helene Marie Salomine Steenbuch, 25 år fra Odense. 3 tjenestefolk.
 
 
Der var teglværk på Dyrnæs til 1900, derefter i to år rekreationssted for patienter fra Tuberkulosesanatoriet Boserup, men det var ikke nemt at have disse beboere. Fra 1902 til 1920 var der sommerpensionat, der blev til glæde for mange kendte familier. I de sidste tre år havde sønnen Aage Hjorth og hans kone pensionatet.
 
I Andreas Nielsen Hjorths nekrolog fra 1925 stod følgende:
 
 
”Forpagter Andreas Hjorth, Dyrnæs ved Jægerspris, er i Torsdags afgaaet ved Døden. Afdøde var Søn af Teglbrænder Niels Hjorth, der havde et Teglværk ved Christiansminde.
Her lærte han Brænderiet, men da Teglværket nedlagdes, kom han til Gadevang ved Hillerød. Da Jægerspris Stiftelse i 1877 oprettede det meget kendte Teglværk ved Dyrnæs, blev Hjorth Bestyrer heraf og ledede det, til det i 1905 endelig helt nedlagdes. Dette Eksperiment kostede Stiftelsen store Summer. Særlig bekostelig var den ca. 1500 Meter lange Dæmning, der blev anlagt, og som jo eksisterer endnu. Selve Teglværket er nu en Saga.
 
 
Så oprettede Hr. og Fru Hjorth et Pensionat og drev dette i en lang Aarrække. Mange kendte Mænd og Kvinder søgte dertil og fandt i de fredelige Omgivelser et hyggeligt Sommerophold.
 
 
Hjorth var i mange Aar Formand for Jægerspris Skytteforening og var en virksom Formand, der fik Foreningen til at staa paa en god Fod. Da Fru Hjorth døde i Maj i Aar, blev Hjorth en ensom Mand, der kun ønskede, at hans Livsvandring snart maatte faa Ende. Af hans fire Sønner bor den ene paa Jægerspris, en anden har et stort Landbrug i Montana i Amerika, en er Mekaniker i Kalundborg, og den mest kendte er Materialist Sophus Hjorth i Sorø.
 
 
Hjemmet paa Dyrnæs var altid et gæstfrit Hjem; man saa gerne Venner og bekendte, og Vært og Værtinde var hyggelige og elskværdige Mennesker. Man kedede sig ikke derovre i deres Selskab. Hjorth var jo fra den interessante Tid, da den folkekære Kong Frederik den Syvende og hans kloge Hustru Grevinde Danner residerede på Jægerspris, og Hjorth fortalte meget interesseret om deres Færden paa Slottet og i de vidtstrakte Skove.
 
Nu kommer Hjorth til at hvile i Skovens Nærhed ved sin dybt savnede Hustrus Kiste.”
 
Andreas Nielsen Hjorth og Andrea Sofie Vilhelmine Hartmann fik 5 børn:
 
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
1. Sofus Hjorth (født 20. august 1878) Sofus blev døbt 8. oktober 1878, og det hed i kirkebogen: Søn af teglbrænder Andreas Nielsen Hjorth og hustru Sophie Vilhelmine Hartmann af Jægerspris nye teglværk. Maren Kirstine Hjorth var gudmoder. Fadderne var barnets bedstefader Niels Hansen Hjorth, farbroderen Lars Nielsen Hjorth af gammelt teglværk og Møller Hartmann, Møn. Sofus blev senere materialist i Sorø.
 
2. Marie Sofie Sophie Hjorth (født 7. august 1880) Marie blev døbt den 12. september 1880. Louise Vilhelmine Hartmann i Randers var gudmoder. Fadderne var bogbinder Sofus Vilhjelm, Helsingør, Niels Hansen Hjorth og vildtfoged Mikkel Pedersen Skoven. Døde ifølge lillebroderen Aage i en ung alder.
 
Niels Ebbesen Hartmann Hjorth (født 28. september 1881) Niels blev døbt den 1. december 1881. Jomfru Agathe Hartmann af Stege var gudmoder. Teglbrænder Niels Hansen Hjorth, vildtfoged Peder Mikkelsen og forvalter J. Andersen af Skoven var faddere.
 
 
4. Hans Christian Hjorth (født 4. august 1884) Hans Christian blev døbt den 24. august 1884. Enkefru Bylow, København, var gudmoder. Fadderne var møller Christoffer Hartmann, Møn, ungkarl Lars Nielsen Hjorth og gartner Hans Jeppesen af Skoven.
Aage Hjorth (født 2. september 1890, død 1980) Uddrag fra Frederiksborg Amts Avis 20. februar 1971:
 
 
Aage Hjorth startede som dreng med at vogte gæs og får, og med at køre brænde sammen med en lidt ældre bror. Fra sin barndom har Aage Hjorth mange erindringer fra de store skove. Med noget blandede følelser husker han, hvorledes han – allerede fra han var seks år – i de mørke morgener, sammen med en seks år ældre bror (Hans Christian) – måtte køre til skovs efter brænde. Drengene havde en firkantet lygte, men det gav ikke meget lys. De skulle stole på hestenes sikre
sans. De kendte vejen, når de var på det rette hjulspor. Der var egentlig arbejde for tre mand på de ture, men der var ikke råd til karlelønninger, og derfor måtte drengene klare arbejdet.
 
De var heller ikke tabt bag af en skovvogn, - de dresserede hestene, så de kunne trække stammerne ud til vejen, men hårdt var det. De skulle være klar med det første læs inden kl. 12 middag, så hestene kunne få en middagspause, derefter kørte de læs nummer to, og det skulle de være færdig med kl. seks.
 
Om aftenen ordnede den større broder hestene, og Aage måtte sørge for roer og være med at malke. Han var ikke mere end syv år, da han malkede seks køer daglig, om end det var ”goldsjattere”.
 
I skole kom han kun en gang om måneden – og denne ene gang skulle han møde, for ellers blev bøden, den såkaldte mulkt, dobbelt så stor, som hvis han helt udeblev, og det syntes hans far var for dyrt. Aage Hjorth kan ikke erindre, at han nogensinde er kommet i skole, uden at han fik klø, og hans far var ligeså hård, - efterhånden var det, som om de slog på en sandsæk. Det gjorde ikke indtryk længere.
 
Da Aage en dag var i skole, blev han hørt i den anden trosartikel, men han kunne kun det, der stod med stor skrift. Det øvrige, skrevet med lille skrift, anede han ikke noget om. Skolelæreren gav ham elleve lussinger – af de rigtig gammeldags, der ”sad” – men så røg Aage op og knaldede bordkanten ned over tæerne på læreren. Han stivnede, men så tog Aage sine bøger og gik. Læreren løb efter, men Aage var allerede inde i skoven, - han turde bare ikke gå hjem og fortælle, hvad der var hændt, for så havde han fået endnu flere klø. Efterhånden var det mig ligegyldigt, om jorden løb den ene eller anden vej rundt, fortæller Aage Hjorth.
 
Som ung blev Aage Hjorth udlært som købmand i Ringsted og var siden i en østsjællandsk købstad hos en meget frygtet købmand, der havde øretæverne liggende
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
meget løst i højre lomme, men Aage Hjorth og købmanden blev de fineste venner, efter at de i de første uger havde taget nogle drabelige ”ture” med hinanden. Da var Hjorth 21 år og ansat som førstemand med flere ældre under sig. På grund af den manglende skolegang kunne han ikke skrive uden en masse fejl, men han havde handelstalent, og det fulgte ham også siden hen.
 
Han vil af mange være kendt fra sin tid som grønthandler i Jægerspris.”
 
 
B. Nevø Ole Nielsen Hjorth (født 1850, døde som spæd)
 
 
C. Niece Inger Sophie Nielsen Hjorth (født 3.10.1852)
 
Gift med ? Olsen
 
Folketælling 1880: Fam. 4, et halvt hus, Jægerspris by, husmoder Inger Sophie Olsen 27 år, hendes børn: Ole Andreas Olsen 3 år, Niels Sophus Olsen 2 år.
 
Deres to børn:
 
 
1. Ole Andreas Olsen (født 1877)
Niels Sophus Olsen (født 1878)
 
 
D. Niece Marie Kirstine Nielsen Hjorth (født 30.9.1855)
 
 
E. Niece Karen Marie Nielsen Hjorth (født 9.12.1857, død 17. marts 1870)
 
 
F. Niece Ane Margrethe Olsen (født 21.8.1855 – plejedatter)
 
Datter af Oles søster Ane Cathrine Andreasdatter af Jægerspris Teglværk.
 
 
G. Lars Nielsen Hjorth (født 5. marts 1860)
 
 
Døbt den 28. maj. 1860. Schæfer Gravacks hustru, Christiansminde, var gudmoder, og blandt fadderne var Frands Nielsen, der nu var parcellist i Neder Draaby.
 
 
Lars Nielsen Hjorth blev også uddannet som teglbrænder på Christiansminde Teglværk og blev senere bestyrer af Dybvad Teglværk ved Aalborg.
 
 
 
3. Storesøster Kirsten Andreasdatter Stær (født 6.3.1821 Teglværket, død 24.12.1890 Nedre Draaby)
 
Gift 26.6.1847 i Draaby Kirke med tømrersvend Frantz Nielsen(født 8.9.1811 O. Draaby, død 31.8.1884 Nedre Draaby), boende Nedre Draaby.
 
 
Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.
 
Folketælling 1840: Fam. 105, Fasangården, Kirsten Andreasdatter 19 år tjenestepige, hos fasanjæger Anthon Schafranek.
 
Folketælling 1850: Fam. 3 i Nedre Draaby, Tømmersvend Frands Nielsen 39 år, hans kone Kirsten Andreasdatter 28 år, datteren Maren Kirstine Andrea Frandsen 2 år.
 
 
Folketælling 1860: Fam. 65, Neder Draaby, Jordbruger Frands Nielsen 49 år, hans kone Kirsten Andreasen 39 år, deres børn Maren Kirstine Andrea Frandsen 12 år, Ole Frandsen 10 år, Niels Frandsen 7 år, Inger Marie Frandsen 5 år, Ane Elisabeth Fransen 1 år. Indsidder og husfader Christian
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Hermansen 29 år, hans kone Sidse Jensen 31 år og deres datter Thora 3 år.
 
Folketælling 1880: Fam. 5, et hus husfader lever af jordlodden, ejer Frandts Nielsen 68 år,hans kone Kirsten Andreasen 58 år. Deres børn Niels Frandtsen 26 år, Marie Sophie Frandtsen 17 år. Plejebarn Frederikke Augusta Nielsen 8 år født København.
 
 
Folketælling 1890: Fam. 9, et hus, Neder Draaby: aftægtskone Kirsten Andreasen 68 år enke, bor hos søn murermester, husfader Niels Frandsen 36 år, hans kone Anna Elise Marie Jensen 34 år, deres børn Fransiska Jensine Ponline Frandsen 6 år, Hans Christian Carl Frandsen 5 år, Karen Helga Kirsten Frandsen 1 år, Alfrede Christine Frandsen født 12.10. Slægtning Augusta Frederikke Nielsen 18 år, født København.
 
Kirsten Adreasdatter og Frantz Nielsen fik 6 børn:
 
A. Niece Maren Kirstine Andrea Frandsen(født 14.3.1848)
 
B. Nevø Ole Frandsen (født 1850)
 
C. Nevø Murermester Niels Frandsen (født 3.12.1853)
 
Gift med Anna Elise Marie Jensen (født 1856)
 
 
Folketælling 1890: Fam. 9, et hus, Neder Draaby: aftægtskone Kirsten Andreasen 68 år enke, bor hos søn murermester, husfader Niels Frandsen 36 år, hans kone Anna Elise Marie Jensen 34 år, deres børn Fransiska Jensine Ponline Frandsen 6 år, Hans Christian Carl Frandsen 5 år, Karen Helga Kirsten Frandsen 1 år, Alfrede Christine Frandsen født 12.10.. Slægtning Augusta Frederikke Nielsen 18 år, født København.
 
 
Deres børn:
 
1. Fransiska Jensine Pouline Frandsen (født 1884)
 
2. Hans Christian Carl Frandsen (født 1885)
 
3. Oluf Frandsen (født marts 1886, død 16.9.1886)
 
4. Karen Helga Kirsten Frandsen (født 1889)
Alfrede Christine Frandsen (født 12.10.1889)
 
 
 
D. Niece Inger Marie Frandsen (født 15.11.1855)
 
Folketælling 1880: Fam. 8, et hus, Jægerspris by. Tjenestepige Inger Marie Frandsen, 24 år.Ansat hos fam. Ernst Schmidt fra Munkebo sogn, Odense Amt.
 
 
E. Anna Elisabeth Frandsen (født 18.11.1859)
 
 
F. Marie Sophie Frandsen (født 17.11.1862)
 
Gift med daglejer Peder Olsen (født 1850 Gerlev Sogn)
 
 
Folketælling 1890: Fam. 4, et hus Neder Draaby, Daglejer i landbruget Peter Olsen 40 år, hans kone Maren Sophie Frandsen 30 år.Deres børn Johanne Oline Petra Olsen 11 år, Anna Elinine Olsen 9 år, Hansine Fransisca Olsen 6 år, Karen Margrethe Olsen 4 år, Oluf Peter Olsen 2 år.
 
Deres børn:
 
 
1. Johanne Oline Petra Olsen (født 1879)
 
2. Anna Eline Olsen (født 1881)
 
3. Hansine Fransisca Olsen (født 1884)
 
4. Karen Margrethe Olsen (født 1886)
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Oluf Peter Olsen (født 1888)
 
 
 
 
4. Ole Andreasen Stær (født 15.5.1823 Christiansminde, død 19.8.1849, Fredericia)
 
Født 15.5.1823 på Teglværket Christiansminde. Konfirmeret 23.2.1837, søndag efter Faste i Draaby Kirke.
 
 
Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.
 
 
Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Anderdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.
 
 
Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas Olsen Inger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk
 
Ole Andreasen blev udlært teglbrænder og overtog efter sin fars død hvervet som bestyrer af teglværket ved Christiansminde.
 
 
Han blev indkaldt som soldat, og blev dødeligt såret ved slaget ved Fredericia 6. juli 1849 (Treårskrigen 1848-50). Ole døde af sine kvæstelser 19.8.1849 26 år gammel og ligger begravet i Krigergraven på Trinitatis Kirkegård i Fredericia.
 
Som mange andre soldater korresponderede han med sin familie. Brevene indgik i en større brevsamling, som blev udgivet i 1873 på initiativ af samtidshistorikeren C.F. Allen under navnet “Breve fra danske Krigsmænd 1848-1850.” Oles breve gjorde sig bemærket ved at være samlingens største og dermed mest sammenhængende korrespondance.
 
 
 
5. Lillesøster Maren Kirstine Andreasdatter Stær (født 29.4.1827 Teglværket)
 
Gift 11.11.1854 i Draaby Kirke med murermester Lars Hansen Larsen (født 30.5.1820) Vænget, Nedre Draaby.
 
 
Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.
 
 
Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Anderdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.
 
 
Folketælling 1845: Fam. 1, et hus, Neder Draabye: Maren Kirstine Andreasdatter 18 år, tjenestepige hos sin onkel husmand og murer Lars Caspersen, 50 år, og hendes moster Ane Margrethe Larsdatter 47 år. Deres børn: Lars Hansen Larsen 24 år, Casper Larsen 21 år, Hans Larsen 18 år og Elias Larsen 14 år. (Det er fætrene Lars og Hans, der også deltager i krigen).
 
Folketælling 1850: Fam. 46, Neder Draaby, murer Lars Caspersen 55 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 53 år.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Deres børn Lars Hansen Larsen 30 år, fraværende i krigstjeneste, murer Casper Larsen 27 år, Hans Larsen 24 år fraværende i krigstjeneste.
 
 
Som det fremgår af folketællingen i 1850 var Lars og hans lillebror Hans indkaldt til Treårskrigen sammen med Ole Andreasen, og det var Lars Hansen Larsen, der skrev de sidste breve på Ole Andreasens vegne og orienterede familien om hans død og begravelse. Begge brødre kom hjem i god behold.
 
Folketælling 1860: Fam. 53. Neder Draaby, murer Lars Hansen Larsen 40 år, hans kone Maren CathrineAndreasen 33 år, deres børn Lars Casper Larsen 2 år og Andreas Larsen 5 år. Enkemand, murer Lars Caspersen, 65 år, husfaderens fader.
 
Folketælling 1880: Fam. 10, et hus, Neder Draaby by, murer Lars Hansen Larsen 59 år, hans hustru Maren Kirstine Andersen 53 år, deres børn forstelev Lars Casper Larsen 21 år, Inger Margrethe Larsen 16 år. Murer Casper Larsen 56 år, mandens bror.
 
Deres 3 børn:
 
1. Murer Andreas Larsen (født august 1855) Et barn i ægteskabet med ?
 
a. Ole Anton Larsen (født 1885, død 15.12.1886)
 
b. Lars Casper Larsen (født 17.5.1858, død 3.12.1886, skovaspirant af Vænget)
Inger Margrethe Larsen (født 1864)
 
 
 
6. Lillesøster Anne Kirstine Andreasdatter Stær (født 21.5.1830 Teglværket)
 

Folketælling 1834: Fam. 25, Teglværket, Jægerspris Tegbrænder Andreas Olsen 54 år, hans kone Inger Larsdatter 46 år, børnene
Bodil Sophie Andreasdatter 16 år, Kirsten Andreasdatter 13 år, Ole Andreasen 11 år, Maren Kirstine Andreasdatter 7 år, Anne Katrine Andreasdatter 4 år.
 
 
Folketælling 1840: Fam. 102, Teglværket, Ved Jægerspris Hovedgård. Teglbrænder Anders Olsen 60 år, hans kone Inger Larsdatter 52 år, børnene Bodil Sophie Anderdatter 22 år, Ole Andersen 17 år, Maren Kirstine Andreasdatter 13 år, Ane Cathrine Andersdatter 10 år.
 
 
Folketælling 1845: Fam. 64.3, Teglværket, Christiansminde Hovedgård, enke efter teglbrænder Andreas Olsen Inger Larsdatter 58 år, børnene Bodil Sophie Andersdatter 26 år, Ole Andreasen 22 år som forestår Teglværket, Ane Cathrine Andersdatter 15 år. 2 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1850: fam. 59 Neder Draaby, husmoder, enke Inger Larsdatter 63 år. Hendes datter Ane Katrine Andreasen 20 år, hendes svigersøn Niels Hansen 29 år bestyrer af teglværket, hans hustru Bodil Sophie Andreasen, deres søn Andreas Nielsen 2 år. 1 tjenestekarl.
 
 
Hendes barn:
 
Ane Margrethe Olsen (født 21.8.1855) voksede op som plejedatter hos hendes storesøster Bodil Sophie. ”Datter af Ane Cathrine Andreasdatter af Jægerspris Teglværk, som barnefader udlagtes ? til fader. Jf. 252-110-304” Draaby Kirkebog.
 
 
 
 
Oles fars familie:
 
1. Farbror Hans Christian Olsen Stær (døbt 14.11.1762 i Skoven, død 10.3.1830 på Stæregård)
 
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Hans Christian Olsen Stær var gårdmand på Stæregården efter sin far. 27.2.1803 mødte han op hos præsten i Draaby for at ville vies med:
 
Kirsten Larsdatter (født 1784 i Skoven, død 11.6.1820 Stæregård). Kirsten var datter af Lars Jensen og Maren Rasmusdatter fra Koblegård.
 
Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.
 
 
Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.
 
Deres 7 børn er fætre og kusiner til Ole Andreasen:
 
 
A. Fætter Ole Hansen Stær (født 27.3.1804 på Stæregaard, død efter 1890 i Slagelse)
 
 
Slægtsforsker Lars Nielsen skrev i 1928: ”Han overtog Stærgården i fæste efter sin fader, men købte den siden til selvejendom, for så atter at sælge den. Han stod nemlig i et meget intimt forhold til Kong Frederik den Syvende, der købte den for en meget høj betaling, og lagde jorderne ind under Loviseholm. Den gamle stuelænge har været nedbrændt, er genopbygget, og benyttes som lejehus ude i Stærgården, siger man endnu. Ole Stær rejste så ned til Landsgrav i Slagelseegnen, og købte sig en gård der.
 
 
Han var to gange gift. Begge hans hustruer vare døtre af husmand Anders Nielsen, som
var datter af Anders Nielsen i Nyhuse IX, og Maren Svendsdatter fra Troldegård III i Skoven. År 1824 ægtede Ole Hans Stær i en alder af 20 år, Sofie Hedevig Andersdatter, født 1805, hun var da 19 år. Hun døde den 4. november og blev begravet den 9. november 1832, 27 år gammel.
 
År 1833 ægtede Ole Hansen Stær Ellen Andersdatter, 26 år gammel og søster til hans første hustru.”
 
 
Peder Kyhn Flint skrev: ”I 1856 solgte han Stærgården til Kongen, Frederik den Syvende, og købte en gård i Landsgrav i nærheden af Slagelse.
 
 
Efter at Stærgården var købt af Kongen, blev dens jorder lagt under den nyoprettede avlsgård Louiseholm, og nogle af dens bygninger benyttet som bolig for skovarbejderne.”
 
 
 
Gift første gang 14.8.1824 i Draaby Kirke med Sofie Hedevig Andersdatter (født 1805, død 4.11.1832, Stæregård).
 
Gift anden gang 2.3.1833 i Draaby Kirke med Ellen Andersdatter (født 1806, død efter 1890 Slagelse).
 
 
Folketælling 1834: Fam. 1 en gård, gårdmand på Stærregaarden, Skoven, Ole Hansen Stæhr 30 år, hustru Ellen Andersdatter 28 år, børnene Hans Christian Olsen 10 år og Anders Olsen 5 år, Sophie Hedevig Olsen 1 år. 5 tjenestefolk.
 
 
 
Folketælling 1840: Gårdmand på Kærregården, Skoven, Ole Hansen 36 år, hustru Ellen Andersdatter 34 år, børnene Hans Christian 16 år, Anders 11 år, Niels 9 år og Sophie Hedvig 7 år. Maren Svendsdatter, 73 årig enke på aftægt, 2 tjenestefolk.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Folketælling 1845: Gårdmand på Stærregården, Skoven, Ole Hans Stæhr 41 år, hustru Ellen Andersdatter 39 år, børnene Hans Christian 21 år, Anders 15 år, Niels 13 år og Sophie Hedevig 11 år. Maren Svendsdatter 75-årig enke på aftægt. 2 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1850: Gårdmand i Neder Draaby, Ole Hansen Stæhr 46 år, hustru Ellen Andersdatter 44 år, børnene Hans Christian 26 år, medhjælper på gården, Anders 21 år, medhjælper på gården, Niels 19 år, Sophie Hedevig 17 år og Kirsten Marie 5 år. Maren Svendsdatter, 80-årig enke på aftægt, 2 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1860: En gård, Sankt Peders Landsogn, Slagelse. Gårdmand Ole Hansen 56 år, hans kone Ellen Andersdatter 54 år, deres børn Niels Olsen 29 år, Hedvig Olsdatter 26 år, Kirsten Marie Olsdatter 15 år. Datterens barn Maren Nielsdatter 1 år, født her i sognet. 1 tjenestefolk: Niels Peter Christensen 16 år fra Draaby Sogn.
 
Folketælling 1880: Gård nr. 69, Landsgrav, Sankt Peders Landsogn, Slagelse: gårdejer Jens Olsen 32 år, hans kone Kirsten Olsen 34 år, deres børn: Signe Olsen 6 år, Marie Olsen 5 år, Olav Olsen 3 år, Frederik Olsen 1 år, Ellen Olsen u. 1 år. Aftægtsmand Ole Hansen 75 år, Hans kone Ellen Hansen født Andersen 73 år. 5 tjenestefolk.
 
Ole Hansen Stær og Sofie Hedevig Andersdatters 4 børn (1. ægteskab):
 
1. Hans Christian Olsen Stær (født 30.10.1824 på Stæregård)
 
2. Anders Olsen Stær (født 23.10.1826 Stæregård, død før 1829 do)
 
3. Anders Olsen Stær (født 10.9.1829 Stæregård) Gift med Dorthe Katrine Hansen
(født 1830 i Lynge) Husejer i Landsogn, Slagelse.
Folketælling 1880: Fam. 54, et hus, Landsgrav, Skt. Peders Landsogn, Slagelse. Husejer Anders Olsen 50 år, han kone Dorthe Katrine Hansen 50 år, født i Lynge, deres børn: Hans Kristian Olsen 16 år, Karen Sofie Hedevig Olsen 12 år, Ole Olsen 8 år. Deres 3 Børn:
 
a. Hans Kristian Olsen (født 1864 Skt. Peders Landsogn)
 
b. Karen Sofie Hedevig Olsen (født 1868 Skt. Peders Landsogn)
 
c. Ole Olsen (født 1872 Skt. Peders Landsogn)
Niels Olsen Stær (født 26.2.1832 Stæregård)
 
 
Ole Hansen Stær og Ellen Andersdatters 2 børn (2. ægteskab):
 
5. Sophie Hedevig Olsdatter Stær (født 14.11.1833 Stæregård, død 5.3.1909 Skovsøgård) Gift med gårdmand Christen Nielsen (født 14.4.1833 Skoven, død 31.12.1898, do), Skovsøgård. Lars Nielsen skrev: ”Christen overtager Skovsøgård efter forældrene.
Han var velvillig og godgørende, gik ingen for nær, men var en driftig landmand, der satte sine jorder i kultur og drev studeopdræt.
I den for Skovens landmænd vanskelige periode, hvor mange bønder måtte gå fra deres gårde, fik han Skovsøgården nyt opbygget og kunne tillige give alle sine børn en god arvepart.
Han beklædte flere tillidshverv og var en af dem som gik i spidsen for, at Skoven fik sin egen kirke.”
Folketælling 1880: Skovsøgård, Skoven: gårdejer Christen Nielsen 46 år, hans kone Sophie Hedevig Olsen 46 år, deres børn: Maren Katrine Nielsen 20 år, Niels Christen Nielsen 18 år, Ole Nielsen 15 år, Christen Nielsen 12 år, Ellen Marie Nielsen 10 år, Hans Christian Nielsen 4 år. Aftægtsmand Niels Christensen 76 år., hans kone Ane Kathrine Christensen 76 år. 3 tjenestefolk. Forhenværende skibsfører, kapitalist Niels Petersen 69 år, Enkemand fra Slagelse.
Folketælling 1890: Skovsøgård,
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Skoven: gårdejer Christen Nielsen 56 år, hans kone Sofie Hedvig Nielsen f.Olsen 56 år. Deres børn: Maren Katrine Nielsen 30 år, Niels Christen Nielsen 28 år, Ole Nielsen 25 år, Christen Nielsen 22 år, Ellen Marie Nielsen 20år, Dorthea Nielsen 18 år, Hans Kristian Nielsen 14 år. Aftægtsmand Niels Christensen 86 år enkemand. 1 barn: Karl Nielsen 1 år. 1 tjenestefolk. 1 logerende: forh. Skibsfører Niels Petersen, enkemand 79 år fra Slagelse. Deres 8 børn:
 
a. Maren Katrine Nielsen (født 1860 Skovsøgård)
 
b. Niels Christen Nielsen (født 1862 Skovsøgård)
 
c. Ole Nielsen (født 1865 Skovsøgård)
 
d. Christen Nielsen (født 1.12.1867 Skovsøgård, død 1938)
 
e. Ellen Marie Nielsen (født 1869 Skovsøgård)
 
f. Dorthea Nielsen (født 1871 Skovsøgård)
 
g. Hans Christian Nielsen (født 1875 Skovsøgård, død 15.4.1936)
 
h. Karl Nielsen (født 1889 Skovsøgård)
 
Kirsten Marie Olsen Stær (født 30.12.1845 Stæregård) Gift med gårdejer Jens Olsen (født 1848). De overtog gården i Slagelse. Folketælling 1880: Gård nr. 69, Landsgrav, Sankt Peders Landsogn, Slagelse: gårdejer Jens Olsen 32 år, hans kone Kirsten Olsen 34 år, deres børn: Signe Olsen 6 år, Marie Olsen 5 år, Olav Olsen 3 år, Frederik Olsen 1 år, Ellen Olsen u. 1 år. Aftægtsmand Ole Hansen 75 år, Hans kone Ellen Hansen født Andersen 73 år. 5 tjenestefolk.
 
 
B. Fætter Lars Hansen Stær (født 15.9.1806 Stærgården, død 21.6.1878 Skoven)
 
Gift 18.10.1834 i Draaby Kirke med Maren Pedersdatter (født 14.10.1809, død 7.1.1878).
Lars Nielsen skrev i 1928: ”Gift med Maren Pedersdatter, Nyhuse 2, Skoven, datter af Peder Rasmussen Knabe, Nyhuse 2. De fik ejendommen efter sin svigerfader. Nævnte sted tilhører nu deres sønnesøn, Christen Larsen Stær.”
 
 
Folketælling 1845: Fam. 170.22, et hus, Skoven: husmand og jordbruger Lars Hansen 39 år, hans kone Maren Pedersdatter 36 år, deres børn: Kirsten Larsen 10 år, Hans Peter Larsen 6 år. 1 tjenestepige.
 
 
Folketælling 1850: Fam. 6, Skoven, husfader Lars Hansen Stær 44 år, hans kone Maren Poulsdatter 41 år, børnene Kirsten Hansen, 15 år og Hans Peder Larsen 11 år.
 
 
Folketælling 1860: Fam. 81, Skoven, jordbruger Lars Hansen 54 år, hans kone Maren Pedersen 51 år, børnene Kirsten Marie Hansen 25 år, Hans Peder Larsen 21 år og Hans Peder Rasmussen 2 år.
 
Deres 2 børn:
 
 
1. Kirsten Marie Larsdatter (født 26.7.1835 Skoven, død 16.3.1903) Gift med Rasmus Hansen (født 1834) Lars Nielsen skrev: ”Gift med sin fætter gårdejer Rasmus Hansen, Skåningegård 10. Rasmus Hansen (født 6.12.1833, død 4.11.1905). Kirsten var datter af Lars Stær, Nyhuse 2. Rasmus Hansen fik gården efter sin fader Hans Andersen og Karen Pedersdatter.” Folketælling 1880: Fam. 12, en gård, Skåningegårde, gårdejer Rasmus Hansen 46 år gift, hans kone Kirsten Larsen 44 år, deres børn: Hans Peter Hansen 21 år, Lars Hansen 10 år, Peder Hansen 9 år, Anders Hansen 7 år, Maren Sophie Hansen 1 år, Husfaderens mor Karen Pedersen 66 år født Torup sogn. 3 tjenestefolk. Folketælling 1890: Fam. 6, en gård, Skoven: Rasmus Hansen 56 år, husmoder Kirsten Hansen f. Larsen 54 år, Deres børn: Lars Hansen 20 år, Peter Hansen 19 år, Anders Hansen 17 år, Maren Sofie Hansen 11 år. 3 tjenestefolk.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Deres 5 børn:
 
a. Hans Peter Hansen (født 1859) Gårdejer i Stavnsholt. Gift med en datter af Niels Larsen, Nygård I.
 
b. Lars Hansen (født 1870) Gift med Kirstine Christensen fra Kulhusgården. De havde en ejendom i Koblerne, men var senere bosiddende på Jægerspris.
 
c. Peder Hansen (født 1871, død ugift)
 
d. Anders Hansen (født 1873) Gift 1903 med Anna Jensen, datter af gårdmand Hans Peder Jensen (ved Jægerspris Mølle) og overtog gården efter sin fader Rasmus Hansen. Lars Nielsen skrev: ”Anders Hansen solgte flere jordparceller. På den ene af disse opførtes det husmandssted, som senere blev købt af Skovens Brugsforening, og hvor denne nu har butik. Endvidere solgtes til arkitekt Tornøe en parcel, hvor den bekendte Gravhøj fra Oldtiden, Knudshøj, medfulgte. Endelig solgte Anders Hansen under Verdenskrigen sine forfædres gamle ejendom til ingeniør Christiani og købte Druedal Skole med en lille jordlod, hvor han nu dette skrives er bosiddende.”
 
e. Maren SophieHansen (født 1879) Gift med mejerist Dige og bosiddende i Holbæk.
 
f. Hans Peder Larsen (født 13.4.1839 i Skoven, død 7.6.1888 Nyhusene) Parcellist af Nyhusene. Anmodede 23.11.1867 om giftermål med Dorthe Christensdatter (født 19.8.1844, død 1905), datter af gårdejer Christen Olsen og Birthe Kirstine Nielsdatter, Seksgårdene. Folketælling 1880: Fam. 9, et hus, Trollegårde, Skoven, husejer, jordbruger Hans Peter Larsen 40 år, hans kone Dorthea Christensen 35 år, deres søn Christen Larsen 11 år. Folketælling 1890: Fam. 7, et hus Skoven. Husmoder, enke Dorthea Larsen, født Christensen 45 år, søn Christen Larsen 21 år. Deres barn:
 
Christen Larsen (født 1869 i Nyhusene) Peder Kyhn Flint skrev: ”Han har været sognefoged siden 1903 og har været
regnskabsfører for Skovens Andelsmejeri siden mejeriets oprettelse i 1892. Han har i høj grad forbedret ejendommen (Nyhuse IV), opført nye bygninger og tilkøbt nogle af naboejendommenes jorder, særlig Hjemlodden fra Nyhuse VI. Han er gift med en søsterdatter af Gårdmand i Slagelsegård I (Seksgårdene), Peder Hansen, 1852-1932.”
 
 
C. Fætter Peder Hansen Stær (født 9.2.1809 Stærgården)
 
Gift 9.10.1846 i Ude Sundby Kirke med Sidse Christensdatter (født 1821, død før 1880). Forlovere var Rasmus Thomsen i Frederikssund og Jens Olsen fhv. lods i Udesundby.
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Han var bosiddende i Frederikssund. Hans sønner Carl Stær og Hans Stær vare fiskere dær. Fra Peder Hansen Stær nedstammer de forskellige medlemmer af slægten der i byen.”
 
 
Folketælling 1840: Et hus, Udesundbye, Lods Jens Olsen 62 år, hans kone Inger Hansdatter 62 år, deres plejedatter Hanne Christiansdatter 16 år, deres karl Peder Hansen 31 år.
 
 
Folketælling 1845: Fam. 80, et hus Udesundbye, Lods, enkemand Jens Olsen 67 år født Jægerspris, plejedatter Hanne Christensdatter 21 år, plejesøn Jens Lerke 6 år, tjenestekarl Peder Hansen 36 år.
 
Folketælling 1850: Fam. 28, et hus, Udesundby. Fisker Peder Hansen 41 år, hans kone Sidse Christensdatter 29 år, deres børn: Hans Hansen 4 år, Stine Hansen 1 år.
Folketælling 1880: Matr. 54, forhus stuen, Skyllebakke, Frederikssund købstad: fisker, enkemand Peter Hansen (Stær) 70 år, hans børn: fisker Hans Christian Hansen 32 år, fisker Karl Olaf Hansen 22 år, Martine Sophie Hansen 15 år.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Deres 4 børn:
 
1. Fisker Hans Christian Hansen, (født 11.1.1847 Ude Sundby)
 
2. Stine Hansen (født 1849)
 
3. Fisker Karl Olaf Hansen (født 14.9.1857 Ude Sundby)
Martine Sophie Hansen ( født 1865)
 
 
 
D. Fætter Jens Hansen Stæhr (født 7.8.1811 Stæregård, død 26.2.1867 N.Draaby)
 
Var smed i Neder Draaby. Gift 22.4.1837 i Draaby Kirke med Elise Frederikke Bruun (født 1818, død mellem 1880-90).
 
Folketælling 1845: Et hus i Neder Draaby: husmand og smedJens Hansen Stæhr 34 år, hans kone Elisabeth Frederikke Bruun 27 år, børnene Dorthe Kirstine Jensen 8 år og Hans Peter Jensen 5 år. 1 smedelærling og 1 tjenestepige.
 
 
Folketælling 1850: Fam. 34, Neder Draaby, husmand og smed Jens Hansen Stæhr, 39 år, han hustru Elise Frederikke Bruun 33 år, børnene Dorthea Kirstine Jensen 13 år, Hans Peter Jensen 10 år. Frederikke Augusta Jensen 5 år, Christian Julius Jensen 3 år. 2 smedelærlinge, 1 tjenestepige.
 
 
Folketælling 1860: Fam. 81, Neder Draaby: smed Jens Hansen 49 år, hans kone Elise Frederikke Bruun 41 år, børnene smedelærling Hans Peder Jensen 20 år, Frederikke Christiane Augusta Jensen 15 år, Christian Julius Jensen 13 år, Sophie Juliane Jensen 8 år.
 
 
Folketælling 1880: Fam. 9, et hus, Neder Draaby by: smed og ejer Jens Peder Olsen 32 år, hans kone Sophie Juliane Jensen 27 år, deres børn: Elise Frederikke Olsen 6 år, Jens Peder Olsen 2 år, Christian Olsen 1 år.
Aftægtskone, enke Elise Frederikke Bruun 61 år. 1 smedelærling.
 
Deres 5 børn:
 
1. Dorthea Kirstine Jensen (født 26.8.1837)
 
2. Hans Peter Jensen (født 16.4.1840)
 
3. Frederikke Augusta Jensen (født 27.6.1845, død 1870)
 
4. Christian Julius Jensen (født 1847)
Sophie Juliane Jensen (født 21.9.1852) Gift med smed Jens Peder Olsen (født 1848). De overtog smedien.
 
 
E. Kusine Bodil Sophie Hansdatter (født 13.2.1814 Stærgården, død 1.12.1886 Frederikssund)
 
Gift 1836 med tømrermester Rasmus Thomsen (født 1806 Oppesundby, død 5.4.1889 Frederikssund)
 
Lars Nielsen skrev: ”Denne havde i entreprise at bygge færgebroen.”
 
Folketælling 1840: Et hus, Udesundbye, Ude Sundby Landdistrikt. Tømmermester Rasmus Thomsen 34 år, han kone Bodil Hansdatter 26 år, børnene Hedevig Thomsen 4 år, Kirstine Thomsen 2 år.
 
 
Folketælling 1860: Et hus Frederikssund Købstad, tømmermester Rasmus Thomsen 52 år, hans kone Sophie Hansen 45 år, børnene Christiane Thomsen 23 år ernærer sig ved syning, Christian Thomsen 18 år tømmerlærling, Thomasine Thomsen 16 år, Sophie Thomsen 14 år, Amande Thomsen 10år, Caroline Thomsen 7 år.
 
Folketælling 1880: Forhuset, Stuen a, Kirkegade, Frederikssund Købstad, matr, 106C. ejer, tømmer Rasmus Thomsen 73 år, hans kone Sophie Thomsen f. Hansen 65 år,
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
deres datter Christiane Thomsen 43 år ugift, syer modesyning.
 
 
Deres 7 børn:
 
1. Hedevig Thomsen (født 1836 Ude Sundby)
 
2. Kirstine Thomsen (født 1838 Ude Sundby)
 
3. Tømmer Christian Thomsen (født 1842 Ude Sundby)
 
4. Thomasine Thomsen (født 1844 Ude Sundby)
 
5. Sophie Thomsen (født 1846 Ude Sundby)
 
6. Amande Thomsen (født 1850 Ude Sundby)
Caroline Thomsen (født 1853 Ude Sundby)
 
 
F. Fætter Rasmus Hansen Stær (født 1817 Stærgården, død 7.8.1860 O.Draaby)
 
Skrædder i Over Draaby.
 
Lars Nielsen skrev: ”Kendt under navnet "Stær Skrædderen.”
 
Gift 13.5.1842 i Draaby Kirke med Kirsten Marie Christoffersdatter (født 10.2.1819, død mellem 1880-90).
 
Lars Nielsen skrev: ”Datter af husmand Christoffer Nielsen og hustru Dorthe Larsdatter, Nyhuse 1, Skoven.”
 
Folketælling 1834: Læredreng Rasmus Hansen 18 år, hos skrædder Peter Larsen, Østergade 24b, Frederikssund Købstad.
 
Folketælling 1845: En gård, Sexgårdene, Skoven: indsidder og skrædder Rasmus Hansen Stær 28 år, hans kone Kirsten Marie Christoffersdatter 26 år, deres søn Hans Christian Rasmussen 3 år. 1 tjenestepige.
 
Folketælling 1850: Fam. 5, Over Draaby,
skrædder Rasmus Hansen Mohe 34 år, hans hustru Kir. Marie Christophersen 31 år, børnene Dorthea Kirstine Rasmussen 3 år, Christopher Rasmussen 1 år. 1 tjenestepige, 1 lærling, samt konens søster Inger Margrethe Christoffersen 28 år.
 
 
Folketælling 1860: Fam. 19, Over Draaby: snedker Rasmus Hansen Stæhr, 44 år, hans kone Kirsten Marie Christoffersen 41 år, børnene Hans Christian Rasmussen 18 år, snedkerlærling, Dorthea Kirstine Rasmussen 13 år, Christoffer Rasmussen 11 år. 1 lærling
 
Folketælling 1880: Fam. 4, en gård, Sønderby by: gårdejer Ole Olsen 52 år og enkemand, hans søn Jørgen Hansen Olsen 24 år, husbestyrerinde Kirsten Marie Christoffersen 60 år. 1 plejedatter, 3 tjenestefolk.
 
Deres 3 børn:
 
 
1. Hans Christian Rasmussen (født 11.12.1842 O. Draaby)
 
2. Dorthea Kirstine Rasmussen (født 24.2.1847 O. Draaby)
Christopher Rasmussen (født 17.5.1849 O. Draaby)
 
 
 
G. Kusine Maren Hansdatter Stær (født 1.7.1819 Stæregården, død i barselsseng 29.2.1848 O.Draaby)
 
Lars Nielsen skrev: ”Plejedatter hos Jakob Larsen, Ude Sundby.”
 
Gift 2.6.1841 i Udesundby Kirke med Lars Christophersen (født 2.12.1814 Skoven, død 7.1.1859 do), Nyhuse 1. Søn af gårdmand i Skoven, Christopher Nielsen.
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Han nævnes stadig i sin faders levetid som indsidder, men overtog efter dennes død ejendommen, som han førhen havde bestyret for ham.”
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Folketælling 1834: Fam. 10, et hus, Udesundby Landstrikt: husmand og daglejer Jacob Larsen 42 år, hans kone Abelone Jensen 34 år, plejedatter Maren Hansdatter 15 år, deres søn Lars Jensen Jacobsen 3 år. Indsidder hos daglejeren: Niels Hansen 38 år, hans kone Engeborg Hansdatter 41 år og deres søn Hans Peter Nielsen 6 år.
 
Folketælling 1845: Fam. 172.24, et hus, Skoven: jordbruger, enkemand Christoffer Nielsen 76 år, husbestyrer og søn Lars Christoffersen 31 år, hans kone Maren Hansdatter 26 år, deres børn: Hans Christian Larsen 3 år, Christoffer Larsen 2 år. 1 tjenestepige.
 
Deres 4 børn:
 
1. Hans Christian Larsen (født 10.5.1842)
 
2. Christoffer Larsen (født 10.10.1843)
 
3. Dorthe Kirstine Larsen (født 15.6.1846, død 6.5.1847)
Andreas Larsen (født 25.2.1848, død 26.2.1848)
 
Lars Nielsen skrev: ”Lars Christoffersen blev gift anden gang d. 8.11.1848 med Kirsten Marie Rasmusdatter (født 1827, død 2.3.1855), datter af Rasmus Jensen (Rørbækker) Nyhuse 7.”
 
 
Deres 4 børn:
Rasmus Hansen (født 3.8.1849, død 8.4.1850)
 
1. Rasmus Hansen (født 14.1.1851, død 6.2.1851)
 
2. Maren Larsen (født 3.2.1852, død som lille)
Maren Larsen (født 12.7.1854, død 1854)
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Lars Christoffersen blev gift tredje gang efteråret 1856 med Kirsten Marie Andersen (født 1828). Hendes moder Ane Cathrine Larsdatter var en datter af
gårdmand Lars Hansen, Trollegård 3. (Anmodning om vielse indskrevet 10. oktober men overstreget).”
 
Deres 2 børn:
 
9. Maren Kirstine Larsen (født 7.10.1857)
Kirsten Marie Dorthea Larsen (født 3.11.1858, død 12.5.1875)
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Lars Christoffersens enke Kirsten Marie Andersen ægtede den 30. april 1859 ungkarl Lars Pedersen af Over Draaby, 30 år gammel. Forloverne var: Gårdmand Niels Olsen af Over Draaby og husmand Anders Nielsen af Landerslev (sidstnævnte forlover var brudens fader. Han havde tidligere været skomager i Frederikssund og kendt under navnet Fløjte Anders).
 
 
Efter at dette ægteskab var opløst, ægtede Kirsten Marie Andersdatter år 26.5.1863 i Draaby Kirke i en alder af 34 år sin tredie mand, Hans Jensen, tømrer, af Skoven, ligeledes 34 år gammel. Forloverne var: Husmand Anders Madsen (Barakkerne 9), og husmand Anders Nielsen af Landerslev (brudens fader).”
 
2. Faster Sophie Olsdatter Stær (døbt 15.5.1774 Skoven, død 3.1.1839 Skoven)
 
Gift med Anders Petersen (døbt 12.5.1771), gårdmand i Skoven., søn af gårdmand af Skoven Peder Svendsen og Kirsten Nielsdatter. Anders Petersen døde som ”aftægtsmand og færgemand i Skoven” den 16. januar 1827, 56 år gammel.
 
 
Peder Kyhn Flint skrev: ”Anders Pedersen, 1770-1827, overtog gården (Bakkegaard I). Han var gift med Sofie Olsdatter Stær, 1774-1839, datter af Skovfoged Ole Hansen Stær i Studehaven. Ved udskiftningen efter århundredeskiftet 1800 var gårdens areal blevet meget indskrænket, og allerede 1816
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
gik Anders Pedersen på aftægt. Ved sin død kaldtes han Færgemand ved Kulhuset.”
 
 
Sofie, 1774-1839 var gift med Gårdmand i Bakkegård I, senere Færgemand ved Kulhuset, Anders Pedersen, og i dette ægteskab blev moder til Kirsten, f. 1803, gift med Willum Valentinsen, 1801-87.
Dette ægtepars sønnesøn er, som oplyst under Lars Eskildsens Soldaterhus, kunstneren Jens Willumsen, f. 1863.”
 
 
Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodel Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.
 
Folketælling 1801: fam. 6, Skoven: gårdbeboer, bonde Anders Petersen 29 år, hans kone Sofie Olsdatter 26 år, deres datter Inger Kirstine Andersdatter 1 år. 3 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1834: Fam. 3. et hus, Ydere Skoven, husmand Tommas Larsen 52 år, han kone Bodil Sophie Andersdatter 33 år, børnene Niels Hansen 13 år, Jens manuel Tommasen 10 år, Lars Tommasen 8 år, Anders Tommasen 4 år. Aftægtskone Sophie Olsdatter 60 årig enke, Bodils mor. Ole Andersen 23 år, matros og søn af Sophie Olsdatter og bror til Bodil
 
Deres 3 Børn er fætter og kusiner til Ole Andreasen:
A. Kusine Inger Kirstine Andersdatter (født 21.1.1800 Skoven)
B. Kusine Bodil Sophie Andersdatter (døbt 14.5.1801 Skoven, død 7.3.1841 Skoven)
 
 
Bodils gudmoder var Bodil Sofie Hansdatter, Ole Stærs enke og barnets bedstemoder, og fadderne var Niels Pedersen, Christen Christensen og Peder West.
 
Bodil Sofie Andersdatter blev konfirmeret 1816.
 
5. februar 1825 blev Bodil Sofie Andersdatter gift med den da 42 årige Thomas Larsen (født 7.4.1782 Skoven, død 20.12.1837), søn af Lars Eskildsen, indsidder i Skoven. Forloverne var Ole Hansen og Christen Thomsen.
 
 
Deres 3 børn:
Jens Manuel Thomasen (født 1824 Draaby)
 
1. Lars Thomasen (født 1826 Draaby)
Anders Thomasen (født 1830 Draaby)
 
 Folketælling 1834: fam. 3. et hus, Ydere Skoven, husmand Tommas Larsen 52 år, han kone Bodil Sophie Andersdatter 33 år, børnene Niels Hansen 13 år, Jens Manuel Tommasen 10 år, Lars Tommasen 8 år, Anders Tommasen 4 år. Aftægtskone Sophie Olsdatter 60 årig enke, Bodils mor. Ole Andersen 23 år, matros og søn af Sophie Olsdatter og bror til Bodil.
 
Gift anden gang 11.6.1839 i Draaby Kirke med Jens Christoffersen (født 11.4.1814), uægte søn af Ane Dorte Rasmusdatter.
 
Folketælling 1840: Fam. 130, et hus, Ydere skoven, daglejer Jens Christoffersen 26 år, hans kone Bodil Sophie Andersdatter 39 år, børnene Lars Thomasen 14 år og Anders Thomasen 10 år.
 
Folketælling 1845: Fam. 150.2 et hus, Skoven: indsidder og fisker, enkemand Jens Christoffer Jensen 31 år. Hans søn Anders Tommasen 15 år.
 
C. Fætter Ole Andersen (født 12.8.1811 Skoven)
Matros.
 
Folketælling 1834: fam. 3. et hus, Ydere Skoven, husmand Tommas Larsen 52 år, han
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
kone Bodil Sophie Andersdatter 33 år, børnene Niels Hansen 13 år, Jens Manuel Tommasen 10 år, Lars Tommasen 8 år, Anders Tommasen 4 år. Aftægtskone Sophie Olsdatter 60 årig enke, Bodils mor. Ole Andersen 23 år, matros og søn af Sophie Olsdatter og bror til Bodil.
 
Folketælling 1840: Fam. 149, et hus, Ydere Skoven, bor hos væver Willum Walthersen, sømand Ole Andersen 29 år.
 
3. Farbror Peder Olsen Stær (døbt 31.3.1776 Skoven, død 26.8.1831 N.Draaby)
 
Den 11. august 1805 anmodede ungkarl Peder Olsen Stær af Skoven om lov til at ægte enken Sophie Waagensen af N. Draaby. Hun hed Charlotte Sophie Larsdatter (født 1756, død 19.2.1829 N. Draaby), enke efter skoleholder Jens Waagensen i Venslev, begravet som gmd. Peder Stærs kone i Neder Draaby, 73 år gammel.
 
Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdater 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng
 
Folketælling 1801: Fam. 55, Venslev by: skoleholder Jens Waagensen 45 år, hans kone Charlotte Sophie Larsdatter 47 år, deres børn Christian Jensen 12 år og Sidse Marie Jensdatter 10 år.
 
Folketælling 1801: fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.
 
4. Farbror Jens Olsen Stær (døbt 5.7.1778 Skoven, død 18.6.1849 Ude Sundby)
Peder Kyhn Flint skrev: ”Jens Olsen Stær, f. 1778, var lods i Frederikssund og fader til Lods Anders Jensen, bedstefader til Lods Hans Andersen og oldefader til Direktør for Frederikssund Skibsbyggeri, Andersen, som døde 1943.”
 
Gift 9.11.1810 i Ude Sundby Kirke med Inger Hansdatter (født 1778, død mellem 1840-45). Forlovere: Johannes Nielsen og Jens Willumsen.
 
 
Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdatter 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng
 
 
Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år, Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.
 
Folketælling 1834: Fam. 63, et hus, huse bag Skyllebakkerne, Ude Sundby Landdistrikt: Lods Jens Olsen 56 år, hans kone Inger Hansdatter, deres børn: Johanne Eline Jensdatter 23 år, Bodil Sophia Jensdatter 19 år. Plejedatter Johanne Hansdt. Christensdatter 10 år.
Folketælling 1840: Fam. 54 et hus, Ude Sundby Landdistrikt: Lods Jens Olsen 62 år, hans kone Inger Hansdatter 62 år, plejedatter Hanne Christiansdatter 16 år, 1 karl.
 
Folketælling 1845: Fam. 80, et hus, Ude Sundby sogn, Ude Sundby Landdistrikt, lods, enkemand Jens Olsen 67 år født Jægerspris, plejedatter Hanne Christensdatter 21 år født Gærshøj, plejebarn Jens Lerke 6 år født Ude Sundby. 1 karl.
 
Deres 2 børn:
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
A. Kusine Johanne Boline Jensdatter (døbt 16.6.1811 Ude Sundby)
B. Kusine Bodild Sophie Jensdatter (født 30.3.1815 Ude Sundby)
Faddere: Inger Olsdatter fra Skoven i Jægerspris, inds. Jens Willumsen, Hans Stær, Willum Jensen.
 
5. Andreas Olsen Stær – Oles far (døbt 10.12.1780Skoven, død 1842 do)
Se ovenfor
 
6.Faster Inger Kirstine Olsdatter Stær (døbt 24.10.1784 Skoven, død 10.2.1877 Mannerup – 92 år gammel)
 
Gift den 8.2.1817 i Draaby Kirke med tjenestekarl af Egelundsgården i Gerlev Rasmus Pedersen(født 1780 Gerlev, død 28.10.1839 Mannerup), søn af gårdmand Peder Rasmussen og Malene Pedersdatter, Gerlev.
 
 
Peder Rasmussen var gårdmand i Gerlev ved børnenes dåb. Familien flyttede til Mannerup 1824-32, hvor datteren Sophie bliver konfirmeret i Skibby Kirke.
 
 
Folketælling 1787: Fam. 131, Skoven, skovfoged Ole Hansen Stær 52 år, madmoder Bodil Sophie Hansdatter 48 år, deres børn Hans Christian Olsen 24 år, Sophie Olsdater 13 år, Peder Olsen 11 år, Jens Olsen 9 år, Anders Olsen 6 år, Inger Kirstine Olsdatter 3 år. 1 tjenestedreng.
 
 
Folketælling 1801: Fam. 52, Skoven, Draaby, bonde, gårdbeboer Hans Christian Stær 39 år, hans søskende Peder Stær 25 år, Jens Stær 23 år, Andreas Stær 20 år,Inger Kirstine Stær 16 år. Hans moder enke Bodil Hansdatter 62 år, nyder ophold hos børnene. 2 tjenestefolk.
 
Folketælling 1834: Fam. 117: Mannerup by, Skibby: Gårdmand Rasmus Pedersen 54 år, hans kone Inger Kirstine Olsdatter 50 år, deres børn: Sophie Magdalene Rasmusdatter
 
16 år, Jens Willlum Rasmussen 14 år, Malene Rasmusdatter 10 år. 1 tjenestekarl.
 
Folketælling 1840: Fam. 73, Mannerup. Bestyrer gården for moderen Jens Rasmussen 20 år, enke Inger Olsdatter, datter Magdalene Rasmusdatter. 1 tjenestekarl.
 
Folketælling 1845: Fam. 119, en gård, Mannerup by, ejerinde af gården Inger Kirstine Olsdatter 61 år, enke født i Jægerspris, hendes børn: Jens Willum Rasmussen 25 år, Magdalene Rasmusdatter 21 år. 2 tjenestefolk.
 
Folketælling 1850: Fam. 72, en gård, Mannerup, Arvegårdfæster, enke Inger Kirstine Olsdatter 66 år født i Draaby, hendes børn Jens Villum Rasmussen, Magdalene Rasmussen 26 år. 1 tjenestekarl.
 
 
Folketælling 1860: Fam. 45, en gård, Manderup, ejer af gården Jens Villum Rasmussen 40 år, hans kone Karen Jensen 28 år, deres børn: Karen Sophie Jensen 5 år, Tolver Jensen 3 år. Mandens moder som af ham forsørges Inger Kjerstine Olsen 76 år enke. 3 tjenestefolk.
 
Inger Kirstine Olsdatter Stær og Rasmus Pedersen fik 3 børn:
 
A.Kusine Sophie Magdalene Rasmusdatter (født 6.4.1818 Gerlev)
Konfirmeret 1932 i Skibby Kirke.
 
B. Fætter Jens Willum Rasmussen (født 25.6.1820 Gerlev)
Konfirmeret 6.4.1834 i Skibby Kirke.
Overtog gården i Mannerup efter moderen.
Gift med Karen Jensen (født 1832)
 
Deres børn:
Karen Sophie Jensen (født 1855)
Tolver Jensen (født 1857)
 
C. Kusine Malene Rasmusdatter (født 14.10.1824 Gerlev)
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Gift med skrædder Niels Peter Jensen.
 
Folketælling: 1860: Fam. 36, Skuldelev by: Skrædder Niels Peter Jensen 36 år, hans kone Magdalene Rasmussen 36 år, deres børn: Rasmus Peter Nielsen 7 år, Jens Christian Nielsen 3 år., 1 skrædderlærling Andreas Pedersen 16 år født Draaby.
 
 
Deres børn:
1. Rasmus Peter Nielsen (født 1753)
 
1. Jens Christian Nielsen (født 1857)
 
 
Oles mors familie:
Morfar: Lars Hansen (døbt 29.1.1759 Skoven, død 22.12.1815 Skoven)
 
Bonde i Trollegård 3, søn af Hans Bjørnsen af Skoven.
Bonde Lars Hansen blev gift 17.11.1784 i Draaby Kirke med:
 
Mormor: Maren Olsdatter (født 2.3.1763 Skoven, død 7.4.1853 Kyndby)
 
Lars Nielsen skrev: ”Lars Hansens hustru, Maren Olesdatter var fra Slagelsesgårdene i Seksgårdene. I dette ægteskab skal der have været cirka 10 børn.
 
 
Hans Larsen havde en søn uden for ægteskab Lars Larsen (født 22.6.1777) mor Maren Mortensdatter af Skoven. Denne søn boede ved folketællingen 1787 hos Hans Larsen.
 
 
I Lars Hansens tid var det, at gården blev udflyttet. Han havde besøg af Arveprins Frederik, der beundrede hans smukke, stilfulde hestebesætning, 12 gule heste med sorte haler og manker. Da Peder Christensen var død 1867, solgte hans enke Kirsten Olesdatter Trollegård 2 til Lars Hansen, Trollegård 3, der lagde den ind under sin ejendom. Gårdens udhuse blev efterhånden nedrevne. Kun stuelængen blev bevaret og benyttedes som lejehus.”
Folketælling 1787: Fam. 126, Skoven: bonde og gårdbeboer Lars Hansen 28 år, madmorder Maren Olsdatter, deres datter Kirsten Larsdatter 2 år, hans søn avlet uden for ægteskab Lars Larsen. 2 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1801: Fam. 20, Skoven: bonde, gårdbeboer Lars Hansen 44 år, hans kone Maren Olsdatter 38 år, deres børn: Kirsten 16 år, Inger 13 år, Ane 10 år, Ole 8 år, Karen 5 år, tvillinger Hans og Ane Margrethe 3 år. 1 tjenestekarl.
 
 
Folketælling 1834: Fam. 41 en gård, ydere Skoven: enke Maren Olsdatter 71 år, gårdbestyrer for moderen Hans Larsen 36 år, hans kone Kirsten Larsdatter 26 år, deres børn: Lars 3 år, Maren 1 år. 3 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1840: Fam. 117, en gård, ydrer Skoven: gårdmand Hans Larsen, hans kone Kirsten Larsdatter, deres børn: Lars 8 år, Maren 7 år, Ellen Kirstine 5 år, Ane Marie 3 år. Husfaders moder Maren Olsdatter 77 år enke, husfaders søster Ane Larsdatter 48 år. 5 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1845: Fam. 53, en gård, Skoven: gårdmand Hans Larsen 48 år, hans kone Kirsten Larsdatter 36 år, deres børn: Lars 14 år, Maren 12 år, Ellen Kirstine 10 år, Ane Marie 8 år, Peder 5 år. Aftægtsenke, husfaders moder Maren Olsdatter 82 år, opholder sig for tiden i Kyndby Sogn. Hendes ugifte datter Ane Larsdatter 55 år, opholder sig i Kyndby sogn. 4 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1850: Fam. 36, Over Draaby: gårdmand Niels Olsen 55 år, hans kone Karen Larsdatter 55 år. Deres børn: Niels Peter 16 år Hans 13 år. 1 tjenestepige. Husfaderens svigermor Maren Olsdatter 87 år enke.
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Lars Hansens hustru Maren overlevede ham og blev meget
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
gammel. Hun sad så i sin kakkelovnskrog og fortalte om de svundne tider. Ved lejlighed fik hun besøg af ungdomsvennen Christen Nielsen fra Slagelsegård 2 i Seksgårdene, der som en gammel mand vandrede rask og rørig omkring. Han opnåede en alder af 90 år.
 
 
Det kunne også ske, at Maren, når hun sad i sin lænestol, blev synsk og kunne forudsige, hvad der skulde ske. Således i det øjeblik, da hendes svigersøn (må være hendes barnebarn) Ole Teglbrænder faldt i krigen 1848-50. Lars Hansens enke Maren Olesdatter døde den 7. april 1853, 90 år gammel. Hun døde i Kyndby sogn.”
 
Lars Nielsen og Maren Olsdatter fik følgende børn (vi har fundet 8):
 
1. Kirsten Larsdatter (døbt 1.5.1785 Draaby, død 21.1.1867 Skoven)
 
2. Inger Larsdatter – Oles mor (født 18.11.1787 Trollegård, død 27.1.1864 Teglværket)
 
3. Ana Larsdatter (døbt 28.3.1790 Draaby, død mellem 45-50)
 
4. Ole Larsen (døbt 4.11.1792, død 1.7.1872 Skoven)
 
5. Hans Larsen (født 12.11.1797 Trollegård, død efter 1850)
 
6. Ane Margrethe Larsdatter (født 12.11.1797 Trollegård, død før 1860)
 
7. Ane Catrine Larsdatter (født 25.2.1801 Trollegård)
Bjørn Larsen (født 13.7.1805 Skoven)
 
1. Moster Kirsten Larsdatter (døbt 1.5.1785 Draaby, død 21.1.1867 Skoven)
 
17.11.1809 anmodet om ægteskab med Poul Jacobsen (født 1783 Gerlev sogn, død 17.6.1872 Skoven) af Jægerspris.
Folketælling 1834: Fam. 5, et hus, Ydere Skoven: jordbrugende husmand Povel Jacobsen 52 år, hans kone Kirsten Larsdatter 50 år,deres datter Inger Poulsdatter 12 år.
 
Folketælling 1840: Fam. 132, et hus, Ydere Skoven: jordbruger Poul Jacobsen 58 år, hans kone Kirsten Larsdatter 55 år, deres datter Inger Poulsdatter 18 år.
 
Folketælling 1845: Fam. 152.4, et hus, Skoven: jordbruger Povel Jacobsen 62 år født Gerlev sogn, hans kone Kirsten Larsdatter 60 år. Deres svigersøn, hjælper Anders Jacobsen 34 år, hans kone Karen Povelsdatter 31 år.
 
 
Folketælling 1850: Fam. 25, Skoven: husmand Povel Jacobsen 67 år, hans kone Kirsten Larsdatter 65 år, husfaders svigersøn Anders Jensen 38 år, hans hustru Ane Jensdatter 22 år født i Krogstrup, deres børn Birthe Kirstine Vilhelmine 5 år, Karen Marie 2 år. Plejebarn Georg Ferdinand Pedersen 5 år.
 
Folketælling 1860: Fam. 2, Skoven: aftægtsmand, husfader Povel Jacobsen 77 år, hans kone Kirsten Larsen 75år.
 
Lars Nielsen skrev: ”Gift med Povl Jakobsen, Skåningegård 12 på Sladderbakke. 3 døtre, som jeg nævner i flæng:
 
 
Maren, gift med en lærer i Assenløse. Karen, som fik sine forældres hjem, og forældrene som blev meget gamle på aftægt. Ægtede Anders Jensen, kaldet Anders Povlsen, efter sin svigerfader. Karen døde tidlig i barselsseng efter en lille pige, der fik sin moders navn, og kom så til at hedde Karen. Hun døde som ung pige. Jeg mindes som barn at have set hende ligge på dødslejet i sit hjem.”
 
Kirsten Larsdatter og Poul Jacobsens 4 børn:
 
A. Kusine Karen Poulsdatter (født 1814, død før 1848?)
Gift med Anders Jacobsen (født 1811). Han blev senere gift 1848 med Ane Jensdatter (født 1828 Krogstrup).
 
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Folketælling 1845: Fam. 152.4, et hus, Skoven: jordbruger Povel Jacobsen 62 år født Gerlev sogn, hans kone Kirsten Larsdatter 60 år.Deres svigersøn, hjælper Anders Jacobsen 34 år, hans kone Karen Povelsdatter 31 år.
 
Folketælling 1850: Fam. 25, Skoven: husmand Povel Jacobsen 67 år, hans kone Kirsten Larsdatter 65 år, husfaders svigersøn Anders Jensen 38 år, hans hustru Ane Jendatter 22 år, deres børn Birthe Kirstine Vilhelmine 5 år, Karen Marie 2 år. Plejebarn Georg Ferdinand Pedersen 5 år.
 
 
Deres barn:
Karen Marie Andersdatter (født 1848)
 
B. Kusine Maren Poulsdatter (født 19.1.1820 Skoven)
 
 
Folketælling 1840: Fam. 11, Kyndby by: gårdmand Johan Hansen, 34 år, hans kone Birthe Kirstine Larsdatter. 26 år, 3 børn. 1 tjenestekarl, 4 tjenestepiger heraf Maren Poulsdatter 14 år.
 
C. Kusine Inger Poulsdatter (født 30.7.1822 Skoven)
 
Folketælling 1845: Stuepige hos forpagter Popp på Christiansminde Hovedgård, Jægerspris.
 
 
Hendes barn:
Georg Ferdinand Pedersen (født 1845)
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Inger tjente på Christiansminde, og fik en uægte søn Ferdinand, som Pop, forpagteren af Christiansminde var fader til. Nævnte Ferdinand Pop blev opfostret hos sin moders forældre og rejste senere til Amerika. Hans moder Maren (?) blev gift med en gårdejer i Assenløse.” (Lars Nielsen må have blandet tingene sammen. Ifølge folketællingen 1850 var Georg Ferdinand i pleje hos storesøsteren Karen, og Maren var ikke hans mor, men
hans mors anden storesøster)
 
D. Kusine Dorte Kirstine Poulsdatter (født 15.1.1825 Skoven, død før 1834)
 
3. Moster Ana Larsdatter (døbt 28.3.1790 Trollegård, død mellem 1845-50)
 
Ana Larsdatter forblev ugift og blev boende hos sin lillebror Hans Larsen. Senere flyttede hun til Kyndby.
 
Folketælling 1840: Fam. 117, en gård, Ydrer Skoven: gårdmand Hans Larsen, hans kone Kirsten Larsdatter,deres børn: Lars 8 år, Maren 7 år, Ellen Kirstine 5 år, Ane Marie 3 år. Husfaders moder Maren Olsdatter 77 år enke, husfaders søster Ane Larsdatter 48 år. 5 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1845: Fam. 53, en gård, Skoven: gårdmand Hans Larsen 48 år, hans kone Kirsten Larsdatter 36 år, deres børn: Lars 14 år, Maren 12 år, Ellen Kirstine 10 år, Ane Marie 8 år, Peder 5 år. Aftægtsenke, husfaders moder Maren Olsdatter 82 år, opholder sig for tiden i Kyndby Sogn. Hendes ugifte datter Ane Larsdatter 55 år, opholder sig i Kyndby sogn. 4 tjenestefolk.
 
4. Morbror Ole Larsen (døbt 4.11.1792 Trollegård, død 1.7.1872 Skoven)
 
Den 8.10.1820 anmodet om ægteskab med Maren Jensdatter (født 22.8.1800 Neder Draaby, død mellem 1860-71)
 
Folketælling 1834: Fam. 40, en gård, Neder Draaby by: gårdmand gamle Ole Larsen 42 år, hans kone Maren Jensdatter 34 år, deres børn: Kirsten 13 år, Anne 7 år, Maren 4 år. 3 tjenestefolk.
 
Folketælling 1840: Fam. 45, en gård, Neder Draaby: gårdmand Ole Larsen 48 år, hans kone Maren Jensdatter 40 år, deres børn: Kirsten 18 år, Ane 13 år, Maren 10 år, Kirsten Caroline 3 år. 2 tjenestefolk.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Folketælling 1845: Fam. 124,6, en gård, Koblerne, Draaby: gårdmand Ole Larsen, hans kone Maren Jensdatter 45 år, deres børn: Kirsten 24 år, Maren 15 år, Caroline Kirstine 8 år. 2 tjenestefolk.
 
Folketælling 1850: Fam. 58, Neder Draaby: gårdmand Ole Larsen 59 år, hans kone Maren Jensdatter 50 år, deres børn: Kirsten 29 år, Kirstine Caroline 13 år. Plejebarn Niels Rasmussen Larsen 12 år. 3 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1860: Fam. 31, Krabbedam, Draaby: gårdmand Ole Larsen 68 år, hans kone Maren Jensen 60 år, svigersøn, gårdbestyrer Thyge Olsen 38 år født i Skuldelev, hans kone Kirsten Olsdatter 39 år, deres børn: Maren Elise 2 år, Ane Marie Olsen 1 år. 3 tjenestefolk. Plejebarn Kirsten Olsen 10 år.
 
Ole Larsen og Maren Jensdatter havde 4 børn:
A. Kusine Kirsten Olsdatter(født 12.1.1822 N.Draaby, død mellem 1860-80)
 
Den 8.3.1856 anmodet om ægteskab med Thyge Olsen(født 1822 Skuldelev, død før 1871).
 
Folketælling 1860: Fam. 31, Krabbedam, Draaby: gårdmand Ole Larsen 68 år, hans kone Maren Jensen 60 år,svigersøn, gårdbestyrer Thyge Olsen 38 år født i Skuldelev, hans kone Kirsten Olsdatter 39 år, deres børn: Maren Elise 2 år, Ane Marie Olsen 1 år. 3 tjenestefolk. Plejebarn Kirsten Olsen 10 år.
 
 
Deres børn:
 
Maren Elise Olsen (født 1858 Draaby)
Ane Marie Olsen (født 1859 Draaby )
 
B. Kusine Anne Olsdatter (født 1827, død mellem 1840-45)
 
C. Kusine Maren Olsdatter (født dec.1830 Draaby)
D. Kusine Kirsten Caroline Olsdatter (født 1837)
 
 
5. Morbror Hans Larsen (født 12.11.1797 Trollegård)
Overtog Trollegård 3 efter sine forældre.
 
Gift med Kirsten Larsdatter (født 9.4.1808 Skoven, død efter 1850), datter af vildtbonde Lars Nielsen, Nygård 1.
 
Folketælling 1834: Fam. 41 en gård, Ydere Skoven: enke Maren Olsdatter 71 år, gårdbestyrer for moderen Hans Larsen 36 år, hans kone Kirsten Larsdatter 26 år, deres børn: Lars 3 år, Maren 1. 3 tjenestefolk
 
Folketælling 1840: Fam. 117, en gård, Ydrer Skoven: gårdmand Hans Larsen, hans kone Kirsten Larsdatter,deres børn: Lars 8 år, Maren 7 år, Ellen Kirstine 5 år, Ane Marie 3 år. Husfaders moder Maren Olsdatter 77 år enke, husfaders søster Ane Larsdatter 48 år. 5 tjenestefolk.
 
Folketælling 1845: Fam. 53, en gård, Skoven: gårdmand Hans Larsen 48 år, hans kone Kirsten Larsdatter 36 år, deres børn: Lars 14 år, Maren 12 år, Ellen Kirstine 10 år, Ane Marie 8 år, Peder 5 år. Aftægtsenke, husfaders moder Maren Olsdatter 82 år, opholder sig for tiden i Kyndby Sogn. Hendes ugifte datter Ane Larsdatter 55 år, opholder sig i Kyndby sogn. 4 tjenestefolk.
 
Folketælling 1850: Fam. 23 Skoven: gårdmand Hans Larsen 53 år, hans hustru Kirsten Larsdatter 42 år, deres børn: Lars 18 år, Maren 17 år, Ellen Kirstine 15 år, Ane Marie 13 år, Peder 10 år. 1 tjenestepige.
 
Hans Larsen og Kirsten Larsdatter fik 5 børn:
 
A. Fætter Lars Hansen (født 4.1.1832 Skoven, død 1891)
 
Gift med Ane Dorthea Christoffersen (født 1837 Gerlev, død 1880)
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.
 
Folketælling 1880: Fam. 3, en gård, Hjortegården. Gårdejer Lars Hansen 48 år, hans kone Ane Dorthea Christoffersen 43 år, deres børn: Kirsten Marie 14 år, Hans Larsen Hansen 16 år, Inger Christine Hansen 10 år. Maren Hansen 7 år. 5 tjenestefolk.
 
 
Folketælling 1890: Fam. 10, en gård, Skoven: gårdmand Lars Hansen 58 år enkemand, hans børn: Hans Larsen Hansen 26 år, Kirsten Marie Hansen 24 år, Inger Kirstine Hansen 20 år, Maren Hansen 17 år. Daglejer Niels Olsen 64 år, 1 tjenestekarl.
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Lars Hansen, død 1891, 59 år gammel, gift med Ane Dorthea Kristoffersen, død 1880, 45 år gammel. Fik Trollegård 3 efter sin fader Hans Larsen og købte tillige Trollegård 2, da dennes ejer Peder Christensen var død, og måtte så svare aftægt til hans enke Kirsten til hendes død 1887.”
 
Lars Hansen og Ane Dortea Christoffersen fik 4 børn:
 
1. Hans Larsen Hansen (født 1864 Skoven)
 
2. Kirsten Marie Hansen (født 1866 Skoven)
 
3. Inger Christine Hansen (født 1870 Skoven)
Maren Hansen (født 1873 Skoven)
 
B. Kusine Maren Hansdatter (født 18.12.1833 Skoven)
 
Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.
C. Kusine Ellen Kirstine Hansen (født 3.10.1835 Skoven)
 
Gift med Anders Nielsen (født 1836) gårdmand i Lyngerup.
 
Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.
 
Folketælling 1880: Fam. 5, en gård, Lyngerup by: gårdmand Anders Nielsen 43 år, hans kone Ellen Kirstine Nielsen født Hansen, 44 år, deres børn: Kirsten Marie Nielsen 16 år, Hans Nielsen 14 år, Anne Elisabeth Nielsen 9 år, Niels Anders Nielsen 7 år, Lars Nielsen 5 år, Christian Nielsen 4 år,
 
Folketælling 1890: Fam. 2, en gård, Lyngerup: gårdejer Anders Nielsen 5 år, hans kone Ellen Kirstine Nielsen 54 år, Deres børn: Kirsten Marie Nielsen 26 år, Lars Niels 15 år, Christian Nielsen 14 år.
 
Ellen Kirstine Hansen og Anders Nielsen fik 4 børn:
 
1. Kirsten Marie Nielsen (født 1864 Lyngerup)
 
2. Hans Nielsen (født 1866 Lyngerup)
 
3. Anne Elisabeth Nielsen (født 1871 Lyngerup)
 
4. Niels Anders Nielsen (født 1873 Lyngerup)
 
5. Lars Nielsen (født 1875 Lyngerup)
Christian Nielsen (født 1876 Lyngerup)
 
D. Kusine Ane Marie Hansdatter (født 1837)
 
E. Fætter Peder Hansen (født 1840)
 
Peder Hansen ble gift med Dorthe Christoffersen (født 1845 Gerlev)
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Folketælling 1860: Fam. 86, Skoven: gårdbruger Lars Hansen 29 år, hans søskende: Maren Hansen 26 år, Ellen Kirstine Hansen 24 år, Peder Hansen 20 år. 3 tjenestefolk.
 
Folketælling 1880: Fam. 2, et hus Bakkegårde: parcelist, jordbrug Peder Hansen 39 år, hans kone Dorthe Christoffersen født Gerlev 35 år, deres børn: Ane Marie Hansen 10 år, Christoffer Hansen 7 år, Hans Larsen Hansen 2 år.
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Peder Hansen, gift med Dorthe, fik jord fra Trollegård 3, og opførte den ejendom, som kaldes Lille Trollegård. Deres datter Marie, født 1869, ægtede Lars Nielsen, Nyhuse 8, og efter dennes død Christian Pedersen, som havde Bakkegård 2 i nogle år, men nu er gårdejer i Skibby. En søn af Peder Hansen er nuværende tømrer Lars Hansen, Skoven.”
 
Deres Børn:
 
1. Ane Marie Hansen (født 1870 Skoven)
 
2. Christoffer Hansen (født 1873 Skoven)
Hans Larsen Hansen (født 1878 Skoven)
 
6. Moster Ane Margrethe Larsdatter (født 12.11.1797 Trollegård, død før 1860)
 
Den 23.9.1820 anmodet om ægteskab med Lars Caspersen (født 16.5.1794 N. Draaby, død mellem 1860-80).
 
 
Folketælling 1834: Fam. 4, et hus, Neder Draaby by: husmand og murersvend Lars Caspersen 39 år. Hans kone Anne Margrethe Larsdatter 36 år, deres børn: Lars Hansen Larsen 13 år, Casper Larsen 10 år, Hans Larsen 7 år, Elias Larsen 3 år. 1 tjenestepige. 1 indsidderfamilie: væver Niels Peter Hansen 30 år, hans kone Ane Marie Caspersdatter 29 år, deres søn Hans Jensen Nielsen 6 år. 1 tjenestepige.
 
Folketælling 1840: Fam. 51 et hus, Neder
Draabye: husmand og murer Lars Caspersen 45 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 43 år, deres børn: Lars Hansen Larsen 20 år, Casper Larsen 17 år, Hans Larsen 14 år, Elias Larsen 9 år. 1 tjenestepige,
 
Folketælling 1845: Fam. 1005.39F1, et hus, Neder Draabye: husmand og murer Lars Caspersen 50 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 47 år, deres børn: Lars Hansen Larsen 24 år, Casper Larsen 21 år, Hans Larsen 18 år, Elias Larsen 14 år, 1 tjenestepige.
 
Folketælling 1850: murer Lars Caspersen 55 år, Ane Margrethe Larsdatter 53 år, deres børn; Lars Hansen Larsen 30 år, fraværende i krig, Hans Larsen 24 år, fraværende i krig, Casper Larsen 27 år murer.
 
Folketælling 1860: Fam. 53, Neder Draaby: murer Lars Hansen Larsen 40 år, hans kone Maren Cathrine Andreasen 33 år, deres børn: Lars Casper Larsen 2 år, Andreas Larsen 5 år. Murer, husfaderens fader, Lars Caspersen 65 år enkemand.
 
Lars Nielsen skrev: ”Ane Margrethe, gift 1820 med Lars Caspersen (murermester Casper Larsens søn), født 1795, død 1879. I deres ægteskab var sønnerne:
 
1. Casper Larsen (født 1823), der mistede den ene hånd og levede ugift
 
2. Murermester Lars Hansen Larsen (født 30.5.1820). Deltog i krigen 1848-50. Blev gift med sin kusine Maren.
Hans Larsen (født 1827). Deltog i krigen 1848-50”
 
Deres Børn:
 
 
A. Fætter Murermester Lars Hansen Larsen (født 30.12.1820, N.Draaby)
 
Deltog i krigen 1848-1850 som sapør L.H. Larsen Draaby ved Ingeniørcorpsets 2.deling.
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
et er denne fætter, der skriver breve hjem til Ole Andreasens moder vedrørende Oles død og begravelse.
 
Gift 11.11.1854 i Draaby Kirke med sin kusine og Oles søster Maren Kirstine Andreasdatter Stær (født 29.4.1827,Teglværket, død mellem 1880-90).
 
Folketælling 1850: Fam. 46, Neder Draaby, murer Lars Caspersen 55 år, hans kone Ane Margrethe Larsdatter 53 år. Deres børn Lars Hansen Larsen 30 år, fraværende i krigstjeneste, murer Casper Larsen 27 år, Hans Larsen 24 år fraværende i krigstjeneste.
 
Folketælling 1860: Fam. 53. Neder Draaby, murer Lars Hansen Larsen 40 år, hans kone Maren CathrineAndreasen 33 år, deres børn Lars Casper Larsen 2 år og Andreas Larsen 5 år. Enkemand, murer Lars Caspersen, 65 år, husfaderens fader.
 
Folketælling 1880: Fam. 10, et hus, Neder Draaby by, murer Lars Hansen Larsen 59 år, hans hustru Maren Kirstine Andersen 53 år, deres børn forstelev Lars Casper Larsen 21 år, Inger Margrethe Larsen 16 år. Murer Casper Larsen 56 år, mandens bror.
 
Folketælling 1890: Fam. 6, et hus, Neder Draaby: murermester Lars Hansen Larsen 69 år, Casper Larsen svend og bror 66 år. Søn, murermester Andreas Larsen 29 år, hans kone Inger Marie Olsen 25 år, deres barn Anton Larsen 1 år. Plejebarn Oluf Christiansen 9 år. 1 tjenestepige.
 
Deres 3 børn:
 
Murer Andreas Larsen (født august 1855)
 
 
Gift med Inger Marie Olsen (født 1865)
 
 
Deres barn:
 
a. Ole Anton Larsen (født 1885, død
 
15.12.1886)
 
b. Lars Casper Larsen (født 17.5.1858, død 3.12.1886, skovaspirant af Vænget)
Inger Margrethe Larsen (født 1864)
 
 
 
B. Fætter Casper Larsen (født 20.11.1823 N.Draaby)
 
Folketælling 1860: Fam 94, Neder Draaby: bor hos sin bror Elias.
 
Folketælling 1890: Fam. 6, et hus NederDraaby: bor hos bror, ugift.
 
 
C. Fætter Hans Larsen (født 25.11.1826 N. Draaby)
 
Var med i krigen 1848-50. Omtales i brev 4. april og 26. juni 1849.
 
Gift med Ane Marie Nielsen (født 1829 Skuldelev)
 
Folketælling 1860: Fam. 93, Neder Draaby: Tømmer Hans Larsen 34 år, hans kone Ane Marie Nielsen 31 år, deres børn: Ane Margrethe Larsen 4 år, Ellen Nielsine Larsen 2 år.
 
Deres børn:
 
Ane Margrethe Larsen (født 1854 Neder Draaby)
 
Ellen Nielsine Larsen (født 1858 Neder Draaby)
 
 
 
D. Fætter Ole Eliasen Larsen (født 15.10.1829, død før dåb)
 
 
 
E. Fætter Elias Larsen (født 26.2.1831 N. Draaby)
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
Gift med Ane Larsen (født 1835)
 
Folketælling 1860: Fam. 94, Neder Draaby: murer Elias Larsen 29 år, hans kone Ane Larsen 25 år, deres børn: Hans Larsen 4 år, Ane Margrethe Larsen 1 år. Casper Larsen 37 år murer, husfaderens broder.
 
Deres børn:
 
Hans Larsen (født 1856 Neder Draaby)
 
Ane Margrethe Larsen (født 1859 Neder Draaby)
 
 
7. Moster Ane Catrine Larsdatter (født 25.2.1801 Trollegård)
 
Gift med skomager Anders Nielsen (født 1799 Skibby)
 
Afgangsliste Udesundby sogn: 31.7.1839 rejste hele familien til Gjerlev sogn.
 
 Folketælling 1834: Fam. 35 et hus, Ude Sundby, Ude Sundby landdistrikt: Skomager, borger i Frederikssund Anders Nielsen 35 år, hans kone Ane Chartrine Larsdatter 34 år. Deres børn: Karen Kerstine Nielsen 10 år, Lars Hansen Nielsen 5 år, Kirsten Maria Nielsen 7 år, Nicolai Nielsen 2 år. Skomagerdrengene: Mathias Hansen 19 år, Hans Hansen 17 år. Arbejdsmand Niels Andersen 57 år, hans kone Margrethe Larsdatter 55 år.
 
 
 
Folketælling 1840: Fam. 70, et hus 2, Landerslev by: husmand og skomagermester Anders Nielsen 41 år, hans kone Ane Cathrine Larsdatter 40 år, deres børn: Karen Kirstine Nielsen 16 år, Kirsten Marie Nielsen 12 år, Lars Hansen Nielsen 10 år, Martin August Nielsen 5 år, Hans Peter Nielsen 3 år.
 
 
 
Folketælling 1850: Fam. 3, Landerslev by: skomager Anders Nielsen 51 år, hans kone Ane Cathrine Larsdatter 50 år, Deres børn
Martin August Nielsen 15 år, Niels Anders Nielsen 9 år, husfaderens moder Margrethe Larsdatter 73 år enke.
 
Folketælling 1860: Fam. 6, Landerslev: skomager Anders Nielsen 61 år, hans kone Ane Cathrine Larsen 59 år.
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Ane Cathrine, gift med skomager Anders Nielsen, kaldet Fløjte Anders, var bosiddende i Frederikssund, senere Landerslev.”
 
Deres børn:
 
A. Kusine Karen Kirstine Nielsen (født 19.12.1824 Udesundby)
 
 
B. Kusine Kirsten Maria Nielsen (født 29.5.1728 Ude Sundby)
 
 
C. Fætter Lars Hansen Nielsen (født 9.9.1826 Ude Sundby, død før 1829)
 
D. Fætter Lars Hansen Nielsen (født 15.6.1830 Ude Sundby)
 
 
E. Fætter Niolai Nielsen (født 6.12.1832 Ude Sundby)
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Nikolaj, født den 7. december 1832, døbt den 11. januar 1833, gift med enken Kirstine, Nyhuse 8 i Skoven, hvor han var smed og jordbruger.”
 
 
F. Fætter Martin August Nielsen (født 10.8.1835 Ude Sundby)
 
 
Lars Nielsen skrev: ”Martin August Nielsen, født den 19. august 1835. Han var murer i Landerslev. En søn af ham var lærer Laurits Nielsen, Undløse.”
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
 
G. Fætter Hans Peter Nielsen (født 18.1.1838 Ude Sundby)
 
 
 
 
8. Morbror Bjørn Larsen (født 13.7.1805 Skoven)
 
gift med Karen Andersdatter (født 1803 Kyndby)
 
Folketælling 1845: Fam. 25, Ferslev By: gårdmand Bjørn Larsen 40 år, født Draaby sogn, hans kone Karen Andersdatter 42 år, født Kyndby. Deres børn: Karen Andersdatter? 21 å født Kyndbye, Anders Larsen Bjørnsen 11 år, Maren Bjørnsen 6 år. 3 tjenestefolk.
 
Folketælling 1850: Fam. 41, en gård, Ferslev by: gårdmand Bjørn Larsen 46 år, hans kone Karen Andersen 48 år, deres børn: Anders Larsen Bjørnsen 16 år, Maren Bjørnsen 11 år, Birthe Kirstine Bjørnsen 4 år. 3 tjenestefolk.
 
Folketælling 1855: Fam. 40, en gård, Ferslev by: gårdmand Bjørn Larsen 52 år, hans kone Karen Andersdatter 54 år, deres børn: Anders Larsen 21 år, Maren Larsen 16 år, Birthe Kirstine 9 år. 2 tjenestefolk.
 
Folketælling 1860: Fam. 44, Ferslev by: husfader Bjørn Larsen 56 år, hans kone Karen Andersen 58 år, deres børn: Anders Larsen Bjørnsen 26 år, Maren Bjørnsen 21 år, Birte Kirstine Bjørnsen 14 år. 2 tjenestefolk.
 
Deres 3 Børn:
 
A. Fætter Anders Larsen Bjørnsen (født 1834 Ferslev)
 
Gift med Else Kirstine Christensdatter (født 1847 Draaby)
 
 
Folketælling 1880: Fam. 5, en gård, Ferslev: husfader Anders Larsen Bjørnsen 45 år, hans kone Else Kirstine Christensen 33 år. Deres børn: Karen Marie Bjørnsen 8 år, Lars Christian Bjørnsen 6 år, Chrisenn Larsen bjørnsen 3 år,
Hans Larsen Bjørnsen under 1 år.  2 tjenestefolk.
 
Deres børn:
 
Karen Marie Bjørnsen (født 1872 Ferslev)
 
Lars Christian Bjørnsen (født 1874 Ferslev)
 
Christen Larsen Bjørnsen (født 1877 Ferslev)
 
Hans Larsen Bjørnsen (født 1879 Ferslev)
 
 
 
B. Kusine Maren Bjørnsdatter (født 1839 Ferslev)
 
Gift med gårdejer Bentz Jensen (død før 1880)
 
 
Folketælling 1880: Fam. 14 en gård, Ferslev og Rørvig by: gårdejerinde Maren Jensen f. Bjørnsen 40 år enke. Hendes børn: Hans Larsen Bentzen 18 år, Karen Marie Bentzen 18 år, Anders Larsen Bentzen 13 år, Christoffer Larsen Bentzen 10 år, Jens Larsen Bentzen 6 år. 1 tjenestepige.
 
Deres 5 børn:
 
Hans Larsen Bentzen (født 1862 Rørvig) Gift med Anna Sofie Børgensen (født 1867 Vejleby) Folketælling 1890: Fam. 2, et hus, Ferslev: Brugsforeningsuddeler, husfader Hans Larsen Bentzen 28 år, hans kone Anna Sofie Bentzen f. Børgensen, 23 år.
 
Karen Marie Bentzen (født 1862 Rørvig)
 
Anders Larsen Bentzen (født 1867 Rørvig)
 
Christoffer Larsen Bentzen (født 1870 Rørvig)
 
Jens Larsen Bentzen (født 1875 Rørvig)
 
C. Kusine Birthe Kirstine Bjørnsdatter (født 1846 Ferslev)
-----ooOoo-----
-----ooOoo-----
 
 
 
Log ind | Sitemagic CMS