VEDTÆGTER

§ 1.
Stk. 1. Foreningens navn er Historisk Forening i Jægerspris.
Foreningens hjemsted er sognene Gerlev, Draaby, Skoven, Kyndby og Krogstrup.

Stk. 2. Foreningen er åben for alle, som vil tilslutte sig foreningens formål.


§ 2.
Stk. 1. Foreningens formål er generelt at fremme interessen for historie,
med vægt på lokalhistoriske emner.

Stk. 2. Formålet søges nået ved at holde arrangementer med historiske emner
i form af foredrag, ekskursioner, udstillinger m.v.
Endvidere indsamling af lokalhistorisk materiale,
bearbejdelse heraf og publikation af resultatet.


Stk. 3. Foreningen fungerer som støtteforening for Roskilde Museum - Museet Færgegården.


§ 3.
Stk. 1. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i februar måned
og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalpressen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde mindst 8 dage forinden.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. På generalforsamlingen fremlægger
formanden beretning om det forløbne års aktiviteter.


Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år
samt budget for det indeværende år.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
På generalforsamlingen fastsættes medlemskontingentet for det indeværende år.


Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Endvidere 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Funktions tiden for de valgte er 2 år. Genvalg kan finde sted.
På den ordinære generalforsamling er skiftevis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer,
1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant på valg.


Stk. 4. Godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer
kan kun finde sted på en generalforsamling.


§ 4.
Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan finde sted,
når bestyrelsen finder, at der er grundlag herfor,
og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Indkaldelse og øvrige procedurer følger reglerne for den ordinære generalforsamling, jf.§3, stk. 1. 


§ 5.
Stk. 1. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formand og kasserer har tegningsret for foreningen.
Bestyrelsen afholder møder om foreningens aktiviteter efter behov,
eksempelvis hver anden måned.


Stk. 2. Bestyrelsen kan oprette grupper til at løse udvalgte opgaver, jf. § 2, stk. 2.
Grupperne dannes af interesserede medlemmer samt mindst et bestyrelsesmedlem.


Stk. 3. Bestyrelsen udpeger af sin midte en repræsentant til
Museumsrådet for Roskilde Museum - Museet Færgegården.


§ 6.
Stk. 1. Foreningen kan opløses, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer på generalforsamlingen stemmer for det.


Stk. 2. Hvis færre end 2/3 af samtlige medlemmer i foreningen er til stede
på denne generalforsamling,
indkalder bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel til
en ny ekstraordinær generalforsamling til
afholdelse senest 4 uger efter den første generalforsamling.


Stk. 3. På denne ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget,
hvis blot 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.


Stk. 4. Ved en eventuel likvidation skal formuen anvendes til
at støtte lokalhistorisk formidling og forskning.

Eventuelt boglager kan overgå til Lokalhistorisk Arkiv.

 

Vedtaget på generalforsamling den 29. februar 2012.

Torben Nielsen, Dirigent

Anne-Lise Andersen, Næstformand

Annemette Aarøe, Formand