img
X. DEN SJÆLLANDSKE MIDTBANE ­ OG DENS FORHOLD TIL KYNDBY-
KROGSTRUP KOMMUNE
I 1847 ­ altså rundt regnet for et hundredår siden ­ skrev Hostrup i sit sangspil "Eventyr
fodrejsen":
Manrejse til fods for at sprænge med hast
alle lænker, der binder til hjemmet os fast.
Til fods! ­ så var der naturligvis også den mulighed at spænde den brune for sin vogn ­
om man havde en hest, og hvis man ejede en vogn.
Et stort fremskridt indlededes, da postvognene begyndte at rulle vuggende frem over
vejenes hjulspor. Der var både Svanholms- og Lyngerups-posten, som begge havde
"Roeskilde" til mål. 1858 udgik fra Skibby "agende post 3 gange ugentlig" til nævnte by.1
1875 er planen udvidet: "Mellem Roskilde og Skibby afgår nu daglig en firsædet karet med
brev-, pakke- og personpost."2 ­ Tilsvarende "gule vogne" gående i modsat retning havde
Frederikssund som endemål.
Århundredets slutning pegedeændring med hensyn til samfærdslen. ­ Den 18. maj
1897 overraskedes ­ og forargedes! ­ mange i vort sogn og herred ved synet af den første
bil3. Denne var vel en "enlig svale", som måske varslede om kommende sommer. Tyve år
efter måtte den gamle maleriske deligence vige pladsen for rutebilen, som i syd og nord
umuliggjorde al konkurrence.
Men inden den nye tid stak sit Medusahovedlangt frem, at konturen helt kunne ses, var
nogle foregangsmænd fra Horns Herred og Frederikssund i fuld gang med en sag, der
stærkt optog sindene. Man kunne ønske en privat jernbane fra Frederikssund til Hvalsø.
Herom holdtes den 21. december 1899Dalby kro et stærkt besøgt møde. Foruden at
drøfte planen blev der nedsat et udvalg med sagfører A.C. Hansen, Frederikssund, som
formand.
Dette var klar over, at en eventuel Horns Herreds-banes største hæmning ville blive
bygning af en bro over fjorden. Nu forholdt det sig således, at dersamme tid omkring
byerne Ringsted og Næstved var bestræbelser i gang vedrørende lokalbaner. For at få de
omkostninger, en brobygning ville medføre, fordelt over et større område, søgte og fandt
man et samarbejde i forbindelse med de anførte bestræbelser i Midtsjælland. Det
oprindelige formål var nu udvidet til at omfatte anlægget af en bane fra Næstved over
Ringsted, Hvalsø og Frederikssund med tilslutning til det nordsjællandske jernbanenet i
Hillerød: den midtsjællandske jernbane.
1
Jens Bering: Beskrivelse over landsbyskolens offentlige lærerembeder. I. 1858. 48.
2
Isefjordsposten for 10. oktober 1875.
3
Dens mål var Krogstrup kirke, hvorfra enken efter gårdfæster og sognefoged Lars hansen af Ordrupsvang
­ Elise Margrethe, født Mogensen ­ nævnte dag skulle begraves. Bilen førtes af afdødes søn, Hans Julius
Lassen, født Larsen ­ kendt fra "Brahma Livs Eleksir"; jævnfør Anders Uhrskov: Handel, Håndværk, Fiskeri,
1939. 26.
img
Det udvidede udvalgs beslutning om
problemets løsning var enstemmig. 1907
skulle den store Jernbanelov frem i
Rigsdagen. Ved Indenrigsminister Sigurd
Bergs indflydelse blev den
midtsjællandske bane indsatloven som
statsbane. Bemyndigelse til banens anlæg
blev givet Ministeriet for Offentlige
Arbejder ved Lov af 27. maj 1908, dog
skulle interesserede by- og landkommuner
tilsikre statskassen 40.000 kr. pr. banemil.
Kommuner og private i Horns Herred har
desforuden indskudt 100.000 kr. for at få
ændret retningen ved Skibby og få
stationer ved Krogstrup og Femhøj i stedet
for en ved Lyngerup, som måtte nøjes
med et "Trinbræt". Kyndby-Krogstrup
kommune indskød som sin part ca. 10.000
kr.; private lodsejere i samme kommune:
8.164 kr.
Allerede i begyndelsen havde banen
modvind.sent som 1917 blev linjen
udstukket i Horns Herred, men først i 1921
toges fatjordarbejdet, opførelse af
viadukter, omlægning af veje og lignende;
alt dette fuldførtes 1924. Broen over
fjorden byggedes 1925-27, sporanlægget
blev udbudt og afsluttedes 1928.
Strækningen Frederikssund ­ Hvalsø ­ en
længde34,1 km ­ fik 5 stationer:
Femhøj, Krogstrup, Skibby, Kr. Hyllinge og
Kr. Saaby, desuden 5 "trinbræt". Den havde kostet i alt 8 mio. kr., heraf gik til selve broen
1 mio. kr., med dæmningsanlæggene i forbindelse med denne:mio. kr. Hele linjen
Frederikssund ­ Næstved kostede 27-28 mio. kr. Den resterende strækning til Hillerød
ansloges til 3 mio. kr.
Tilbage stod kun opførelse af stationsbygningerne, som hovedsagelig opførtes efter
samme tegning. I april 1928 blev arbejdet udbudt. For Krogstrup stationsbygnings
vedkommende blev indgivet en halv snes tilbud. Murermester C. Frandsen, Jægerspris, fik
arbejdet i entreprise for 24.550 kr. Bygningen påbegyndtes i maj og skulle stå færdig
senest 15. september. Samme efterår opførtes 4 banehusestrækningen, hvoraf et ved
Krogstrup station.
I november måneds første halvdel påbegyndtes prøvekørsel. Samtidig meddeltes i
dagspressen: "Den 17. ds. med tog 1305, Frederikssund afgang 5,58, åbnedes en ny
statsbanestrækning mellem Hvalsø og Frederikssund for offentlig trafik"4.
Dagen før banens officielle åbning foretog statsbanernes øverste embedsmænd og
pressen som afsluttende prøvekørsel en tur gennem strækningen. Ved en efterfølgende
frokosthotel Isefjord, Frederikssund, fastslog banechef Flensborg, "at banen ville
komme under dygtig og kyndig ledelse. Men forudsætningen for, at den kan gå, er at
egnens beboere står samlet om banen og viser den sympati. Han ville ønske, man ville
4
Roskilde Avis 15/11 1928.
img
tage ligevel imod den, som var de en rutebil. Fra Statsbanernes side vil man gøre alt
for, at kunderne kan blive tilfredse"5.
I ca. 30 år havde Horns
Herreds beboere med
forventning set hen til den
dag, banen skulle åbnes.
Måtte man nu blot ikke
blive skuffet! Den 17.
november 1928 oprandt ­
med regn og blæst, et
frygteligt vejr. Varslede
dette om banens
fremtidsskæbne? Da
linjens første ordinære tog
klokken 5.58 hin historiske
lørdag morgen satte sig i
bevægelse fra
Frederikssund station, var
det ikke overfyldt. To
passagerer sad i hver sin
krog af kupéen og gjorde
deres betragtninger, som
vel næppe var alt for optimistiske. Måske randt Hostrups ord dem i hu: "Hvad er denne
brydningtime, skumring eller gry?"
Tre dage senere meldtes: "Togene har siden været rigtig godt besat, gennemsnitlig et
halvt hundrede rejsende pr. tog"6. Der afgik daglig 6 tog i hver retning, desuden nogle
godstog.
Fra banens åbning udnævntes til stationsmester ved Krogstrup station hr. K.P. Ringdal,
der forinden havde varetaget en lignende stilling i Hammersholt ved Hillerød, og som fra 1.
oktober 1932 forflyttedes til Herlev, hvor han 1937 avancerede til stationsforstander,
hvilken post hr. Ringdal beklædte, indtil han 1. maj 1941 søgte og fik sin afsked.
I hr. Ringdals sted virkede indtil 1. juli
1933 overportør H. Olsen, som
nævnte dato afløstes af
stationsmester Lønvig, der var her, til
banen indstilledes, hvorefter han
forflyttedes til Sparkjær station mellem
Viborg og Skive. Om dem alle tre
gælder, at de var elskværdige,
imødekommende og dygtige
mennesker, som havde evne til
samtidig at varetage Statsbanernes
interesse og tage hensyn til det
rejsende publikums ønsker.
Fra 1. december 1928 åbnedes postekspedition i Krogstrup, hvorfra 3 landpostbude udgik,
og hvis distrikt var Krogstrup, Dalby, Kyndby, Onsved og Skuldelev, dvs. den nordlige del
af det område, som før havde hørt under Skibby.
Omtrent samtidigt etableredes vognmandskørsel mellem stationen og de i dennes opland
beliggende landsbyer.
5
Frederiksborg Amts Avis 17/11 1928.
6
Do. 20/11 1928.
img
For at få et billede helt skal anføres et regnskab vedrørende Krogstrup station for året
1929-30:
Solgt 8.873 billetter
10.228 kr.
Afsendt 144 tons stykgods, 3.982 tons vognl.gods
23.522 kr.
Ankommet 225 tons stykgods, 3.091 tons vognl.gods
18.317 kr.
I alt
52.067 kr.
Afsendt 70 og ankommet 49 leverancer dyr. Stationens nr. i rækkefølgen: 317.
Til sammenligning tjener: Femhøj i alt 20.429 kr., nr. i rækkefølgen: 435. Skibby: i alt
39.822 kr., Nr. 335. Kr. Hyllinge: i alt 36.805, nr. 357. Kr. Saaby: i alt 22.844 kr., nr. 4277.
Midtbanens åbning medførte en omlægning af rutebilernes færdselsårer,disses
parallelitet og afstand fjernedes. Men i løbet af ganske få år steg antallet af privat-, lille- og
lastbiler til et omfang, ingen hidtil har gjort sig forestilling om. Hver ny bil inden for banens
område betød en forringelse af sidstnævntes indtægt, så at kurven snart viste "faldende
tendens".
Ved finanslovsdebatten efteråret 1932trafikministeren, hr. Friis-Skotte, sig foranlediget
til at komme med forslag om Midtbanens nedlæggelse med begrundelse ud fra
stykgodsudvalgets indstilling.
Mange af beboerne i banens hele område harmedes herover. I Frederiksborg Amts Avis
optoges et indlæg med overskriften Midtbanen. Heri fremførtes en række argumenter for
banens bevarelse. Artiklen slutter med følgende: "Detderfor håbes, at de
forhandlinger, somhøjeste sted står for døren,resultere i Midtbanens bevarelse
uden indskrænket driftsplan og til dens snarlige fuldførelse til Hillerød; thi først, når dette er
sket, og driften i sin hele længde og område er prøvet nogle år, kan den bedømmes. Men
vil forståelsen af banens betydning sammen med en bedre balance nok også vise sig.
Krisen har naturligvis sin andel i underskuddet her sommange andre steder. Men lyse
tidersikkert komme igen. Efter nat plejer gerne at følge dag. Lukker banen nu, bliver
den ikke let at få i gang
senere.
Derfor bør enhver nu gøre sit
til Midtbanens bevarelse.
Krogstrup skole, december
1932.
H.P. Hansen"8
Indlægget virkede efter sin
hensigt. Det efterfulgtes af en
række protestmøder, hvor der
samtidigt gaves løfter om en
mere intensiv benyttelse af
banen. Blandt andet holdtes
et stort møde i Frederikssund
og et på Dalby kro9. Tillige
nedsattes der et "udvalg til
færdiggørelse og bevarelse af den midtsjællandske jernbane"; dette udarbejdede og
fremkom med en resolution til regering og rigsdag10. Problemet belystes og uddybedes
yderligere gennem en skarp, men saglig bladpolimik11.
7
Do. 14/11 1930.
8
Do. 16/12 1932.
9
Do. 20/12 1932 og 17/2 1933.
10
Do. 31/1 1933.
11
Do. 28/12 og 31/12 1932 samt 8/1, 12/1, 18/1 og 17/2 1933.
img
Røret om Midtbanen havde ikke været helt forgæves. Den fik en såkaldt prøvetidnogle
år. Men en fløj inden for regering og rigsdag havde usvækket gennem årene bevaret den
modvilje, der blev givet til kende, da banen vedtoges i 1908. Fløjen var i den
mellemliggende tid udvidet og var nu stærk nok til at gennemføre banens nedlæggelse
strækningen Frederikssund ­ Ringsted. At man samtidig slog en tyk streg over det
projekterede og omtrent færdiglavede stykke fra Frederikssund til Hillerød, siger sig selv.
Den 14. maj 1936 hører til vort sogns og Horns Herreds histories dystre mindedage. Thi
da løb det sidste officielle toglinjens blanke skinner mod Frederikssund. Vi, som i den
lyse, lune majaften ved 11-tidendet køre ud fra Krogstrup station, glemmer det aldrig.
For os var banen blevet en del af vort selv.
Midtbanens korte liv var til ende. Små otte år strakte det sig over. "Et stykke perlesnor"
med adskillige af Sjællands skønneste "perler" blev brutalt revet over. Næppe var det
sidste tog kørt over Frederikssund-broen, før denne demonteredes og slæbtes til Aalborg.
Skinnerne blev fjernet. Stationer og banehuse stod tomme en tid, indtil de senere solgtes
til private eller offentlige myndigheder. Banelegemet er ligeledes solgt til "interesserede"
lodsejere. Tilbage har vi rutebilerne; dem er vi naturligvis glade for. Men bedst havde det
dog været, om begge
former for
samfærdselsmidler havde
kunnet bevares!
Banen var oprindelig blandt
andet blevet til ud fra
tanken: Transitbane Sverige
­ Tyskland. Når de nu
projekterede planer Rødby
­ Femern ruten bliver
realiserede, ligger der en
mulighed i, at den gamle
transitdrøm en skønne dag
bliver til virkelighed. Man
har før set: "atter det skilte
bøjer sig sammen", og det
er ingen ny erfaring, at
fuglen Fønix kan rejse sig af
sin aske!